Utvecklingsmöjligheter i Farsta

Tre höghus och tunnelbanan i Farsta.
Farstas centrala delar är Kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Stadsdelen är viktig i utvecklingen av söderort med satsningar på t-banetrafiken. Foto: Simon Gate.

I översiktsplan för Stockholm lyfter staden särskilt fram fyra områden som är viktiga att utveckla. De kallas fokusområden och Farsta är ett av dessa. Stadsdelsområdet har ett unikt naturskönt läge, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Farsta stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Utbyggnaden av tunnelbanan och Citybanan ger goda möjligheter för fortsatt komplettering med fler bostäder och arbetsplatser. I och med överenskommelsen om utbyggd tunnelbana har staden förbundit sig att bygga 40 000 bostäder i tunnelbanans närområde – från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck. Det finns också goda förutsättningar för mer service och kultur i stadsdelsområdet, särskilt i Farsta.

På lång sikt finns ett antal större vägar, till exempel Örbyleden och Magelungsvägen, som har potential för stadsutveckling. Nynäsvägens barriäreffekt kan minskas genom fler kopplingar över vägen.

Det är viktigt att skapa levande stadsmiljöer och en bra balans av arbetsplatser i hela staden, och i Telias gamla område planeras för en blandstad med bostäder, företag och kommunal service.

Natur och miljö

Flera ekologiska och rekreativa samband behöver stärkas, till exempel över Örbyleden, mellan Magelungen och Fagersjöskogen samt mellan Magelungen, Drevviken och Sköndal. Den offentliga miljön bör utformas på ett sätt som uppmuntrar rörelse och motion.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande fem nya skolor, ett stort antal förskolor och fyra nya konstgräsplaner. Det finns också ett behov av att stärka kulturlivet.

Trafik och kommunikationer

För att stödja stadsutvecklingen behövs en kollektivtrafikförbindelse med stark kapacitet som gör tvärresande möjligt och binder ihop flera av målpunkterna.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Det finns spår av mänsklig aktivitet kring Farsta gård sedan förhistorisk tid. Villastäder började byggas vid Nynäsbanans stationer i Fagersjö och Södertörns villastad redan vid förra sekelskiftet.

Tallkrogen och Svedmyras småhusbebyggelse började uppföras på 30-talet. Övriga stadsdelar, där flerbostadshus dominerar, växte främst fram på 1950-talet.

Fakta

 • Farsta

  56 481

  invånare 2016

 • Farsta

  89 180

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad