Vy över södra hammarbyhamnen vid Sofia och Hammarby Sjöstad.
Innerstaden växer. Ny bebyggelse i Hammarby sjöstad, Gullmarsplan, Skanstull, Årsta och Östberga kopplar samman Södermalm med områden söderut. Foto: Lennart Johansson.

Utvecklingsmöjligheter på Södermalm

Södermalm har ett rikt stads- och näringsliv med möjlighet att komplettera stadsmiljön på flera platser. I stadsdelsområdet ligger Gamla stan och Riddarholmen; Stockholms vagga med spår från medeltid fram till idag.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Södermalm stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Den centrala staden växer utåt och ny bebyggelse kopplar samman Södermalm med Hammarby sjöstad och Gullmarsplan, Hammarbyhöjden, Årsta och vidare mot Östberga.

Natur och miljö

Det är brist på parker på Södermalm. Därför är det viktigt att bevara och ta till vara möjligheter till mer grönska på fastigheter, torg och gator.

Årsta holmar utreds tillsammans med Årstaskogen för naturreservatsbildning

Skola, idrott och kultur

För en levande och trygg stadsmiljö behöver skolor, idrott, kultur och föreningsliv få tillräckligt utrymme. Till 2040 finns ett behov motsvarande två nya skolor. För idrott är behovet tre nya konstgräsplaner och två nya idrottshallar.

Trafik och kommunikationer

En utbyggd tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och söderort ger nya stationslägen vid Sofia och Norra Hammarbyhamnen. Detta ger möjligheter till ökad stadsutveckling.

Utveckling i stadsdelarna

Gamla stan är Stockholms historiska centrum och grundlades redan på 1200-talet. Hela perioden fram till 1800-talet utgjorde Gamla stan den egentliga staden. Inom Gamla stans stadsdel ligger Helgeandsholmen med Riksdagshuset.

Gamla stan och Riddarholmen har synnerligen stora kulturhistoriska värden och möjligheterna till komplettering är mycket begränsade.

Det är angeläget att Gamla stan och Riddarholmens synnerligen höga kulturhistoriska värden bevaras och att Gamla stan förblir en levande stadsmiljö med en blandning av verksamheter och boende.

Riddarholmen görs mer levande och tillgänglig genom att skapa fler offentliga målpunkter och värna kajlägen för kollektivtrafik på vatten.

Södermalm består till stor del av tät rutnätsstad. Stadsdelen har ett levande stadsliv med stort inslag av service och omgärdas av vatten vilket är en uppskattad kvalitet.

Inom befintlig kvartersstruktur finns vissa möjligheter till stadsutveckling. Sammanhängande bebyggelse kan utvecklas vid Skanstull, längs Ringvägen och Söder Mälarstrand. Vid Söder Mälarstrand är det angeläget att säkra kajhållplatser för kollektivtrafik på vatten.

Skanstull kommer att utvecklas till en tät och mer mångfunktionell stadsmiljö för att ge ett effektivare utnyttjande av marken och bättre koppling till Hammarby sjöstad och Gullmarsplan.

Masthamnen är betydelsefull för Stockholm som sjöfartsstad och många turister kommer dit med passagerartrafiken. I övrigt bedöms området ha stora utvecklingsmöjligheter.

En helhetslösning bör tas fram med kompletterande bebyggelse i form av bostäder, service och kontor samtidigt som passagerartrafik kan rymmas i området.

På östra Södermalm pågår projekt Persikan som är ett stort stadsutvecklingsprojekt. På längre sikt kan det finnas möjlighet att omvandla Stadsgårdsleden och Värmdövägen till urbana stråk. För att detta ska vara möjligt måste hamnverksamheten och trafikfunktionen beaktas och säkras.

Slussen genomgår en ombyggnation för att öka utflödet till Saltsjön och minska risken för översvämningar i Mälaren. Här ska en knutpunkt skapas för alla pendlare när den planerade bussterminalen byggs ihop med Saltsjöbanan och tunnelbanan.

Den uttjänta trafiklösningen från 1930-talet ska också ersättas med en mer gång- och cykelvänlig stadsmiljö som synliggör områdets kulturhistoriska betydelse.

Andra prioriterade satsningar på kollektivtrafiken är två nya tunnelbanestationer på Södermalm och att förbättra framkomligheten för stomlinjebussar.

Cykeltrafikens tillgänglighet och framkomlighet är också av hög prioritet, särskilt på sträckor som har höga flöden som Götgatan, Hornsgatan och Långholmsgatan.

Bebyggelsen på Reimersholme är uppförd utifrån funktionalismens ideal, med en öppen struktur och fristående hus anpassade till landskapet. Reimersholme har stora naturvärden.

Långholmen har få bostäder men stor betydelse för rekreation tack vare höga naturvärden och kulturhistorisk bebyggelse, exempelvis äldre varvsbebyggelse och centralfängelset från slutet av 1800-talet.

På Reimersholme och Långholmen kan promenader och badplatser utvecklas och tillgängliggöras ytterligare.

Hammarby sjöstad i Södra Hammarbyhamnens stadsdel byggdes ut som kvartersstad med miljöprofil i början av 2000-talet. Hela stadsdelen har nära till vatten vilket är en stor kvalitet.

Från Hammarby sjöstad till Hammarbyhöjden och Björkhagen löper ett strategiskt samband.

Programmet för Hammarbyhöjden och Björkhagen visar hur detta kan stärkas och Hammarbyhöjden kopplas samman med Hammarby sjöstad och innerstaden genom att Hammarbyvägen och Hammarby Fabriksväg utvecklas som ett urbant stråk. Detta kan antingen ske genom en överdäckning eller genom att befintliga gator byggs om för att övervinna gatornas barriäreffekt.

Det ekologiska sambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen ska stärkas och utvecklas. Det är även angeläget att förbättra kopplingarna mellan Hammarby sjöstad och Gullmarsplan.

När tunnelbanan byggs ut med station vid Luma och uppgång vid Mårtensdal skapas ännu bättre förutsättningar för fler kontorsetableringar i stadsdelen.

Utveckling av Värmdövägen till ett urbant stråk kan på sikt möjliggöra många bostäder i Hammarby sjöstad och även skapa fler kopplingar till Nacka kommun genom förtydligade entréer till Nackareservatet.

Henriksdals reningsverk ska utvecklas och bli stadens huvudsakliga reningsverk.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

I stadsdelsområdet finns en mängd värdefulla och karaktäristiska kulturhistoriska miljöer.

Gamla stan är Stockholms historiska centrum och grundlades redan på 1200-talet. Södermalm består till stor del av tät rutnätsstad med en blandning av verksamheter och bostäder.

Fakta

Lär dig mer

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad