Rinkeby allé mot kvällshimmel. En buss kör förbi. En person går över en gångbro.
Rinkeby allé som kompletterats med ny bebyggelse längs med befintliga gator. Foto: Simon Gate.

Utvecklingsmöjligheter i Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista har en unik potential med sin blandning av en internationellt mångsidig befolkning, flera servicecentrum, arbetsplatsområden och utmärkta kommunikationer.

Kista är ett av landets och regionens mest betydelsefulla arbetsplatsområden och området Kista-Järva är ett av stadens fyra fokusområden.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

De satsningar på infrastruktur som beslutats är viktiga förutsättningar för utvecklingen. Den planerade utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby kommer att knyta ihop stadsdelsområdet med Järfälla. Dessutom pågår utbyggnad av Förbifart Stockholm och förlängningen av tvärbanan till Kista planeras starta 2018.

Genom att förbättra befintliga samt skapa nya kopplingar till bland annat Helenelund, Barkarby och Kymlinge stärks de strategiska sambanden med grannkommunerna Sollentuna, Järfälla och Sundbyberg. Det prioriterade strategiska sambandet mellan Kista, Husby och Akalla kan stärkas genom att utveckla Hanstavägen till ett urbant stråk.

Generellt finns det ett stort behov av fler lokala mötesplatser och stärkt samhällsservice i stadsdelsområdet.

Natur och miljö

Möjligheten att förstärka de gröna sambanden i Järvakilen behöver studeras. På Järvafältet är det viktigt att utveckla såväl befintliga som nya målpunkter och tillgängligheten kan bli bättre. Bland annat genom ett tydligare möte mellan bebyggelse och naturlandskap samt med fler entréer till kulturreservatet. Kopplingarna till och över fältet behöver stärkas, till exempel med gång- och cykelvägar.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott. Till 2040 finns ett behov motsvarande två nya skolor samt fler förskolor. För idrott är behovet tre konstgräsplaner, tre idrottshallar, en friidrottsanläggning och ett friluftsbad.

Kulturlivet behöver ges ökat utrymme och insatser för att öka tryggheten i området är angeläget.

Trafik och kommunikationer

Utveckling av bussarnas stomlinjer, utbyggnaden av tvärbanan och fortsatt utbyggnad av huvudcykelstråken kommer förbättra tillgängligheten. Både inom området och till andra stadsdelar och grannkommuner.

Utveckling i stadsdelarna

Kista Science City är ett av landets och regionens viktigaste arbetsplatsområden och ett betydelsefullt kluster inom framförallt informationsteknologi. Här finns även akademin representerad med till exempel Stockholms universitet och KTH samt forskningscentra.

Kista har stora möjligheter till fortsatt stadsutveckling genom att fortsätta på den inslagna vägen mot en än mer attraktiv stadsmiljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder, service och högre utbildning. Här är Husby och Akalla en resurs för Kistas expansion med förbättrade kopplingar samt nya bostäder och arbetsplatser.

Det finns behov av att lyfta de offentliga miljöerna och sträva efter lokaler i bottenvåningarna vid stråk och knutpunkter. Till exempel vid Jan Stenbecks torg, längs Hanstavägen, Torshamnsgatan och Kistagången. En fortsatt utveckling av Kistamässan är angeläget för att stärka den som en betydelsefull arbetsplats, målpunkt och mötesplats för besökare från övriga Sverige och världen.

Kista galleria är mycket välbesökt och möjligheterna ska undersökas att komplettera med bostäder och arbetsplatser samt handelsytor som öppnar sig mot omgivande gator. Genom att också skapa förutsättningar för fler stadskvaliteter och service som till exempel restauranger, kaféer, hotell och kultur skapas en attraktiv stadsmiljö för både boende och företag.

Utöver näringslivssatsningar planeras för närvarande 6 000 bostäder i Kista. Möjligheterna för ännu fler bostäder bedöms som stora. Med ytterligare bostäder följer också behov av nya förskolor och skolor. Tillgången till parker i centrala Kista behöver förbättras, till exempel genom att utveckla Grönlandsgången till ett grönt stråk samt skapa parker i kvartersstrukturen.

I samband med stadsutvecklingen behöver möjligheterna att ta sig till platsen med gång-, cykel- och kollektivtrafik förbättras genom utvecklade samband till omkringliggande stadsdelar. Med en utbyggd tvärbana till Helenelund, och tunnelbanan till Barkarbystaden och Barkarby station som dessutom blir regionaltågsstation, kommer Kistas tillgänglighet och betydelse för regionen att stärkas ytterligare. Det vore även positivt om Helenelund blir en regionaltågsstation.

Den stora potentialen för nybyggnad finns framförallt i området söder om E4:an, längs med Hanstavägen samt i Ärvinge. Hanstavägen, utöver delen som ingår i det primära vägnätet, samt Torshamnsgatan och Kistagången kan på sikt omvandlas till urbana stråk kantade med ny blandad bebyggelse.

Rinkebys karaktär utgörs i huvudsak av lamellhus i två till åtta våningar. De högre husen är placerade mot Järvafältet varefter antalet våningar trappats ner mot söder. Trafiksepareringen är konsekvent genomförd med planskilda korsningar för gående och biltrafik.

Sedan 00-talet har området kompletterats med bostäder inom befintlig planstruktur. I närtid har Rinkebystråket byggts och Rinkebyterassen är under genomförande.

Genom stadsutveckling ska sammankopplingen av Rinkeby mot Bromsten och Tensta förbättras. Det är också angeläget att förbättra gång- och cykelvägarna mellan områdena, samt att parkstråket i Rinkebydalen och Tenstadalen utvecklas.

Det prioriterade strategiska sambandet Tensta-Rinkeby-Spånga kan stärkas genom utveckling av bostäder, offentlig service och nya mötesplatser. Det är även angeläget med bra kopplingar till Stora Ursvik i Sundbybergs stad.

Rinkeby har möjligheter och behov till stadsutveckling, främst genom kompletteringar längs med befintliga gator och inom befintlig bebyggelsestruktur. Detta sker bland annat genom planerna på att komplettera Rinkeby Allé med ny blandad bebyggelse.

I stadsdelen behöver möjligheterna för idrott och kultur stärkas. Det finns också ett behov av mindre kontorslokaler och lokaler för verksamhet.

Rinkebys lokala centrum kan genom förtätning med bostäder och arbetsplatser utvecklas och ge bättre underlag för service och ökad trygghet. Nya lokaler för service, mindre kontorslokaler, handel och förbättrade parker ska eftersträvas i närheten av Rinkeby torg och i starka stråk.

Husby och Akalla byggdes samtidigt och är sammanbundna med Kista genom det prioriterade strategiska sambandet. Stadsdelarna är karaktäristiska för sin tid och trafikslagen är tydligt avskilda från varandra.

Akalla industriområde är strategiskt beläget invid E4:an och den kommande Förbifart Stockholm, och är därför ett betydelsefullt arbetsplatsområde. Järvafältet skjuter in likt gröna kilar i bebyggelsen och bildar avgränsande parkrum i kontrast till fältets öppna och mer vildvuxna natur- och kulturlandskap.

Husby Gård och Akalla By är viktiga målpunkter att värna och utveckla i stadsdelarna Till exempel genom ett mer attraktivt parkstråk från Husby centrum till Husby Gård.

Akalla med inslag av storskalig bebyggelse i de centrala delarna dominerar. I Husby däremot är bebyggelsen mer enhetlig med flerbostadshus. Förnyelse av Husby centrum pågår.

Husby och Akalla har möjligheter och behov till stadsutveckling, främst med kompletteringar inom befintlig bebyggelsestruktur. Detta genom sitt läge med närhet till Kista och Järvafältet samt förbättrad tillgänglighet genom tunnelbanan och dess nya sträckning till Barkarby samt Förbifart Stockholm.

I samband med en förtätning med bostäder och arbetsplatser är det centralt att även de lokala centrumen utvecklas och ges möjlighet till bättre serviceunderlag. Det skapar samtidigt en större trygghet för människorna i området. Husby kulturkvarter skapar en bra grund för ett stärkt kulturliv.

Genom att omvandlas till urbant stråk kan Hanstavägen ytterligare förstärka sambanden mellan Akalla, Husby och Kista.

Vid Hjulsta trafikplats kan ett område som gränsar till Järfälla kommun utvecklas med blandad bebyggelse och stärka kopplingen till Barkarbystaden och Barkarby station. Kopplingen till Sollentuna centrum är på lång sikt önskvärd att stärka genom ny bebyggelse vid Husbykorset och längs Turebergsleden.

Hansta är en del av Järvakilen som är strategiskt viktig som en regional grönstruktur. Den stora mängden fornlämningar visar att Hansta varit bebott sedan bronsåldern, och dalsänkorna i området kring Hägerstalunds gård präglas än i dag av kulturlandskapets öppna ängar.

I början av 1900-talet blev Hansta militärt övningsfält men övergick i stadens ägo 1970. I dag är det ett naturreservat och ett populärt rekreationsområde för boende i Stockholm, Järfälla och Sollentuna.

Genom nya trygga gröna promenadvägar, samt nya attraktioner och målpunkter, kan Hanstas åtskiljande effekt minskas och sambandet till Barkarbystaden i Järfälla stärkas. Hägerstalund kommer att utvecklas till en landskapspark för rekreation med synliggjord kulturhistoria och nya naturvärden.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Den konsekvent genomförda trafiksepareringen och de enhetligt utformade lamellhusen gör Rinkeby karakteristiskt för 1960-talets storskaliga byggande. Husby och Akalla byggdes ett decennium senare och är typiska för sin tid.

Fakta

Lär dig mer

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad