Utvecklingsmöjligheter i Rinkeby-Kista

Rinkeby allé fotad mot kvällshimmel. En buss och bil kör. En person går över en gångbro.
Rinkeby allé som kompletterats med ny bebyggelse längs med befintliga gator. Foto: Simon Gate.

Rinkeby-Kista har en unik potential med sin blandning av en internationellt mångsidig befolkning, flera servicecentrum, arbetsplatsområden och utmärkta kommunikationer. Kista är ett av landets och regionens mest betydelsefulla arbetsplatsområden och området Kista-Järva är ett av stadens fyra fokusområden.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Rinkeby-Kista stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

De satsningar på infrastruktur som beslutats är viktiga förutsättningar för utvecklingen. Den planerade utbyggnaden av tunnelbanan mellan Akalla och Barkarby kommer att knyta ihop stadsdelsområdet med Järfälla. Dessutom pågår utbyggnad av Förbifart Stockholm och förlängningen av tvärbanan till Kista planeras starta 2018.

Genom att förbättra befintliga samt skapa nya kopplingar till bland annat Helenelund, Barkarby och Kymlinge stärks de strategiska sambanden med grannkommunerna Sollentuna, Järfälla och Sundbyberg. Det prioriterade strategiska sambandet mellan Kista, Husby och Akalla kan stärkas genom att utveckla Hanstavägen till ett urbant stråk.

Generellt finns det ett stort behov av fler lokala mötesplatser och stärkt samhällsservice i stadsdelsområdet.

Natur och miljö

Möjligheten att förstärka de gröna sambanden i Järvakilen behöver studeras. På Järvafältet är det viktigt att utveckla såväl befintliga som nya målpunkter och tillgängligheten kan bli bättre. Bland annat genom ett tydligare möte mellan bebyggelse och naturlandskap samt med fler entréer till kulturreservatet. Kopplingarna till och över fältet behöver stärkas, till exempel med gång- och cykelvägar.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott. Till 2040 finns ett behov motsvarande två nya skolor samt fler förskolor. För idrott är behovet tre konstgräsplaner, tre idrottshallar, en friidrottsanläggning och ett friluftsbad.

Kulturlivet behöver ges ökat utrymme och insatser för att öka tryggheten i området är angeläget.

Trafik och kommunikationer

Utveckling av bussarnas stomlinjer, utbyggnaden av tvärbanan och fortsatt utbyggnad av huvudcykelstråken kommer förbättra tillgängligheten. Både inom området och till andra stadsdelar och grannkommuner.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Den konsekvent genomförda trafiksepareringen och de enhetligt utformade lamellhusen gör Rinkeby karakteristiskt för 1960-talets storskaliga byggande.

Husby och Akalla byggdes ett decennium senare och är typiska för sin tid.

Fakta

 • Rinkeby-Kista

  49 273

  invånare 2016

 • Rinkeby-Kista

  67 125

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad