Utvecklingsmöjligheter i Hässelby-Vällingby

Bild på biografen Fontänen på Vällingby torg.
Tidstypiska biografen Fontänen på Vällingby torg. Vällingby centrum var en internationell förebild för den moderna centrumanläggningen i folkhemsanda när den stod klar 1954. Foto: Stockholms stad.

Hässelby-Vällingby ligger attraktivt nära Mälaren och är på väg att få en ny regional betydelse genom utbyggnaden av Förbifart Stockholm med på- och avfart vid Vinsta företagsområde.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Vällingby centrums funktion som ABC-stad ska utvecklas. Det innebär att nya bostäder, arbetsplatser och funktioner skapas på ett sätt som stärker de värden som ligger i riksintresset för kulturmiljövården. Handel samt kultur- och föreningsliv bör utvecklas vid de goda servicelägen och mötesplatser som finns längs gator och vid lokala centrum.

För att på längre sikt koppla samman omkringliggande stadsdelar kan Bergslagsvägen utvecklas som ett urbant stråk.

Lövstaverkets återvinningscentral är en av stadens större tekniska anläggningar. I Lövsta kan det bli aktuellt att bygga en ny anläggning för energiproduktion.

Natur och miljö

Delar av stadsdelsområdet ligger inom Bällstaåns avrinningsområde. Här behöver särskild hänsyn tas till översvämningsrisken. Nälstabäcken är en del i det naturliga vattensystemet och dess vattenreglerande och rekreativa funktioner behöver tillvaratas och utvecklas.

Grimsta idrottsplats är en viktig mötesplats i området. Lövstabadet, Riddersviks gård och Hässelbys allmänna bad har goda förutsättningar att utvecklas till attraktiva områden för rekreation och möten för hela västerort. Vällingby-Råcksta är av riksintresse för kulturmiljövården.

Tillgängligheten längs Mälarens strand bör utvecklas, liksom det ekologiska sambandet mellan Beckombergaområdet, Grimstaskogen och Kyrkhamn.

Skola och idrott

Det behövs fler grundskolor och ytor för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande tre nya skolor. Det behöver också planeras för fler förskolor. Behovet bedöms vara särskilt stort i Vällingby och Råcksta samt i Kälvesta och Vinsta.

Vad gäller idrott bedöms behovet vara en idrottshall, en konstgräsplan och eventuellt en simhall.

Trafik och kommunikationer

I takt med att det byggs nya bostäder behövs bättre kollektiva trafikförbindelser, särskilt i västra Hässelby.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.
Översiktsplan för Stockholm, (pdf, 23 MB, nytt fönster)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Hässelby-Vällingby utmärks av närheten till grönområden och vatten, och består i huvudsak av bostadsbebyggelse utmed tunnelbanan med lokala centrum vid stationerna.

Vällingby-Råcksta är Sveriges första ABC-stad och representerar den svenska folkhemsmodellen.

Vinsta företagsområde präglas av varierande bebyggelse för olika typer av verksamheter. Lövstaverket är en av stadens större tekniska anläggningar.

Fakta

 • Hässelby-Vällingby

  73 445

  invånare 2016

 • Hässelby-Vällingby

  87 399

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad