Skärholmens torg med bassängerna, männiksorna och de tidstypiska husbyggnaderna från 1960-talet.
I projekt Fokus Skärholmen byggs 4 000 nya bostäder. Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng har stora naturvärden, fantastiska stränder och starka levande centrum. Foto: Simon Gate.

Utvecklingsmöjligheter i Skärholmen

Skärholmen förenar ett av Stockholms vackraste lägen med utmärkta kommunikationer och ett regionalt centrum för kultur och handel.

Stadsdelsområdet är ett av stadens fyra fokusområden och här finns stora möjligheter till stadsutveckling.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Skärholmen stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Tillsammans med Kungens kurva i grannkommunen Huddinge är Skärholmens centrum en regional stadskärna. Genom att skapa ett nät för gång, cykel och övriga trafikslag kan områdena knytas ihop över kommungränsen.

En viktig del i stadsutvecklingen är det pågående projektet Fokus Skärholmen. Projektet omfattar minst 4 000 bostäder vilket kommer att stärka nuvarande värden samtidigt som många nya tillkommer.

För att skapa levande stadsmiljöer och bidra till jämnare fördelning av arbetsplatser i staden behöver fler arbetstillfällen skapas i stadsdelsområdet. Det är också viktigt att förbättra tillgängligheten till arbetsplatser i andra delar av staden och regionen.

Åtgärder i utomhusmiljön och ny bebyggelse ska bidra till att öka tryggheten på allmänna platser. Det behövs fler verksamhetsentréer i bottenvåningarna och fler verksamheter som även har aktiviteter på kvällstid, till exempel verksamheter för konst, kultur och civilsamhället.

Natur och miljö

Sätraskogen är del i ett långsträckt samband utmed Mälaren som är en kvalitet att värna och utveckla. I Sätraskogens naturreservat bör mötesplatser och stråk stärkas och utvecklas vidare. Det är också viktigt att arbeta med entréerna till parken och bebyggelsens kopplingar till naturen. Utöver det är det viktigt att parker och torg fortsätter att utvecklas som målpunkter.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. I ett långsiktigt perspektiv är Skärholmens gymnasium viktigt och till 2040 finns ett behov motsvarande tre nya skolor.

För idrott är behovet tre konstgräsplaner, en teknikhall för fotboll samt en ishall. Vårbergs IP planeras som ett idrottscentrum i området. Ytor som gränsar till idrottsanläggningar bör utvecklas för spontan fysisk aktivitet och möten, särskilt riktade till ungdomar och barn. Det behövs också fler kulturella verksamheter och mer utrymme för föreningsliv.

Trafik och kommunikationer

Spårväg syd skapar ännu bättre förutsättningar för utveckling i området genom att knyta ihop de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen samt knutpunkterna Fruängen och Älvsjö. Utvecklingen av bussarnas stomlinjer och fortsatt utbyggnad av huvudcykelstråken kommer göra tillgängligheten bättre.

Utveckling i stadsdelarna

Skärholmen och Vårberg uppfördes i två dalgångar som är tydligt avläsbara i stadslandskapet. Stadsdelarna har en blandad bebyggelse med villor och radhus, lameller och skivhus.

Stadsdelarna är trafikseparerade med ett väl utbyggt gångbanesystem där gröna stråk leder genom parkområden och områden med bebyggelse.

Skärholmens centrum är med sitt stora köpcentrum, levande torg och goda kollektivtrafik en regional stadskärna tillsammans med Kungens kurva. I Skärholmen finns ett rikt utbud av offentlig konst.

Det är angeläget att ta tillvara de stora möjligheter till stadsutveckling som finns och ytterligare utveckla Skärholmen och dess centrum. Både som lokal och regional målpunkt med institutioner för kultur och mötesplatser, kollektivtrafik, handel och service.

Kontor och andra arbetsplatser är angeläget för att bidra till fler arbetsplatser i söderort. Markparkeringar kan bebyggas och aktiva bottenvåningar eftersträvas särskilt vid centrum och i starka stråk.

Urbana stråk som kopplar samman stadsdelarna kan skapas genom utrymme för gång och cykel samt genom att bygga bostäder, verksamheter och service utmed de breda gaturummen.

Det prioriterade strategiska sambandet mellan Skärholmen och Vårberg samt mellan Vårberg och Vårby gård bör stärkas. Bland annat genom en utveckling av Vårbergsvägen till en stadsgata och satsningar på de offentliga rummen.

Vårbergs centrum har stora möjligheter till och behov av stadsutveckling. Centrumets kopplingar till sin omgivning bör stärkas. Överblickbarheten behöver förbättras och otrygga miljöer byggas bort. Kring centrum kan fler bostäder och verksamheter tillkomma, framförallt utmed Vårholmsbackarna.

Vårbergstoppen kommer att utvecklas till en ny stadsdelspark. Även till exempel Västerholmsstråket och Johannedalsparken bör stärkas som olika typer av gröna målpunkter för flera stadsdelar.

De gröna gång- och cykelstråken samt de många parkerna är viktiga för att utveckla ett finmaskigt orienterbart nätverk för rörelse inom stadsdelen och för områdets karaktär och sociala värden.

Det är angeläget att värna ekologiska samband mellan Sätraskogen och närliggande naturområden i Huddinge. Till exempel sambandet mot Vårby gård via äldre ekar inne i Skärholmen

Bredäng och Sätra består främst av radhus, lameller och skivhus i ett kuperat landskap med var sitt centrum med service och tunnelbana. Stadsdelarna är trafikseparerade med matargator runt områdena med bebyggelse samt ett väl utbyggt system för gångbanor.

De gröna mötesplatserna Sätradalsparken och Bredängsparken samt tillgången till Sätraskogen och Mälaren är stora kvaliteter i stadsdelarna.

Bredängs och Sätra centrum kan stärkas genom att förtydliga torgen och koppla centrum mot omgivande gator och gröna promenader.

Det finns stora stadsutvecklingsmöjligheter med komplettering av ytterligare bostäder, förskolor, arbetsplatser, service samt kultur och idrott. Genom att utveckla Bredängs allé– Bredängsvägen kan Bredäng och Fruängen bättre kopplas samman och kompletterande bebyggelse kan tillkomma längs med vägen.

De offentliga miljöerna i stadsdelarna behöver utvecklas, till exempel med fler parkfunktioner. Det prioriterade strategiska sambandet mellan Bredäng och Mälarhöjden är angeläget att stärka med kompletterande bebyggelse, förbättrad orienterbarhet genom utveckling av gång-, cykel- och gatunät, samt parkfunktioner

I Sätra finns möjligheter att utveckla företagsområdet ytterligare med handelsverksamhet som inte stör boende. På sikt kan industriområdet i Sätra utvecklas med bostäder, arbetsplatser, kommunal och kommersiell service och nya offentliga platser i goda lägen. I detta sammanhang är det viktigt med en omvandling av Skärholmsvägen till ett urbant stråk.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Fram till byggandet av miljonprogramsområdena var området till största delen kuperad jordbruksmark med några gårdar. En majoritet av bebyggelsen i Skärholmen uppfördes under 1960-talet och består av radhus, villor, lamell- och skivhus i ett kuperat landskap.

Fakta

Lär dig mer

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad