Utvecklingsmöjligheter i Skärholmen

Skärholmens torg med bassängerna, männiksorna och de tidstypiska husbyggnaderna från 1960-talet.
I projekt Fokus Skärholmen byggs 4 000 nya bostäder. Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng har stora naturvärden, fantastiska stränder och starka levande centrum. Foto: Simon Gate.

Skärholmen förenar ett av Stockholms vackraste lägen med utmärkta kommunikationer och ett regionalt centrum för kultur och handel. Stadsdelsområdet är ett av stadens fyra fokusområden och här finns stora möjligheter till stadsutveckling.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Skärholmen stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Tillsammans med Kungens kurva i grannkommunen Huddinge är Skärholmens centrum en regional stadskärna. Genom att skapa ett nät för gång, cykel och övriga trafikslag kan områdena knytas ihop över kommungränsen.

En viktig del i stadsutvecklingen är det pågående projektet Fokus Skärholmen. Projektet omfattar minst 4 000 bostäder vilket kommer att stärka nuvarande värden samtidigt som många nya tillkommer.

För att skapa levande stadsmiljöer och bidra till jämnare fördelning av arbetsplatser i staden behöver fler arbetstillfällen skapas i stadsdelsområdet. Det är också viktigt att förbättra tillgängligheten till arbetsplatser i andra delar av staden och regionen.

Åtgärder i utomhusmiljön och ny bebyggelse ska bidra till att öka tryggheten på allmänna platser. Det behövs fler verksamhetsentréer i bottenvåningarna och fler verksamheter som även har aktiviteter på kvällstid, till exempel verksamheter för konst, kultur och civilsamhället.

Natur och miljö

Sätraskogen är del i ett långsträckt samband utmed Mälaren som är en kvalitet att värna och utveckla. I Sätraskogens naturreservat bör mötesplatser och stråk stärkas och utvecklas vidare. Det är också viktigt att arbeta med entréerna till parken och bebyggelsens kopplingar till naturen. Utöver det är det viktigt att parker och torg fortsätter att utvecklas som målpunkter.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. I ett långsiktigt perspektiv är Skärholmens gymnasium viktigt och till 2040 finns ett behov motsvarande tre nya skolor.

För idrott är behovet tre konstgräsplaner, en teknikhall för fotboll samt en ishall. Vårbergs IP planeras som ett idrottscentrum i området. Ytor som gränsar till idrottsanläggningar bör utvecklas för spontan fysisk aktivitet och möten, särskilt riktade till ungdomar och barn. Det behövs också fler kulturella verksamheter och mer utrymme för föreningsliv. 

Trafik och kommunikationer

Spårväg syd skapar ännu bättre förutsättningar för utveckling i området genom att knyta ihop de regionala stadskärnorna Flemingsberg och Kungens kurva/Skärholmen samt knutpunkterna Fruängen och Älvsjö. Utvecklingen av bussarnas stomlinjer och fortsatt utbyggnad av huvudcykelstråken kommer göra tillgängligheten bättre. 

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Fram till byggandet av miljonprogramsområdena var området till största delen kuperad jordbruksmark med några gårdar. En majoritet av bebyggelsen i Skärholmen uppfördes under 1960-talet och består av radhus, villor, lamell- och skivhus i ett kuperat landskap.

Fakta

 • Skärholmen

  36 378

  invånare 2016

 • Skärholmen

  52 146

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad