Utvecklingsmöjligheter på Östermalm

Flygvy över Karlaplan med dess gator som går ut som en stjärna.
Östermalms rutnätsgator och esplanader syns tydligt vid Karlaplan. Foto: Lennart Johansson.

Östermalm utvecklas snabbt genom den pågående omvandlingen av äldre industri- och hamnkvarter i Norra Djurgårdsstaden. Kombinationen av täta stadsmiljöer och Djurgårdens stora park- och naturområden är särskilda kvaliteter.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Östermalm stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Stora delar av stadsdelsområdet ligger inom Kungliga Nationalstadsparken. Stadsutvecklingen bör ske utifrån att parken är en betydelsefull resurs för en tätare stad.

Förutom  kollektivtrafik med stor kapacitet är utveckling av parker och att reservera mark för skolor och förskolor några av de viktigaste frågorna när stadsdelsområdet ska utvecklas.

Natur och miljö

Delar av nationalstadsparken bör utvecklas som mötesplats för rekreation. Det är också viktigt att bevara och utveckla gröna samband inom nationalstadsparken men också till närliggande grönområden.

Det gröna sambandet mellan Norra och Södra Djurgården kan stärkas samtidigt som offentliga stråk utvecklas. Det ger ökat utrymme för cyklister och fotgängare samt bättre möjligheter för möten och kulturupplevelser.

Skola och idrott

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande fyra nya skolor. För idrott finns behov av en friidrottsanläggning och fem idrottshallar.

Trafik och kommunikationer

Med den stora utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden är det avgörande att utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik. I den täta stadsmiljön är det särskilt angeläget att prioritera färdmedel med stor kapacitet liksom gång- och cykeltrafik.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Redan vid mitten av 1500-talet fanns Ladugårdstorget på den plats som i dag är Östermalmstorg. Huvuddragen av 1600-talets rutnätsplan finns fortfarande kvar. 

Stadsutvecklingen har därefter bidragit med 1800-talets esplanadsystem, funktionalismens flerbostadshus, många museer, institutioner för högre utbildning, ambassader, hamnområden och Kungliga nationalstadsparken.

Fakta

 • Östermalm

  73 522

  invånare 2016

 • Östermalm

  104 371

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad