Två typiska lamellhus i sju våningar och separerad bil- och gångtrafik med gångbro över vägen i Spånga-Tensta.
Typiska lamellhus i Tensta (rosa hus) med nya husändar som kompletterar bebyggelsen mot alléerna (gula hus). Foto: Stockholms stad.

Utvecklingsmöjligheter i Spånga-Tensta

Spånga-Tenstas närhet till Järvafältet och möjligheterna att utveckla miljön vid Bällstaån är viktiga värden för stadsdelsområdet.

Generellt kan området utvecklas med såväl nya bostäder som handel och offentlig service.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Spånga-Tensta stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Järvafältet är viktig för att skapa sammanhang med stadsdelarna intill. Det kan ske bland annat genom nya gång- och cykelvägar samt fler platser för aktivitet och möten. Tillgängligheten till fältet kan göras bättre genom ett tydligare möte mellan bebyggelse och naturlandskap.

Utbyggnaden av Förbifart Stockholm ger nya förutsättningar för stadsdelsområdet. Dessutom skulle en framtida förlängning av blå tunnelbanelinje knyta ihop Hjulsta med Barkarby station, vilket skulle ha stor positiv inverkan på området.

Natur och miljö

Möjligheten att förstärka de gröna och rekreativa sambanden i Järvakilen behöver studeras. Stora delar av Spånga-Tensta befinner sig inom Bällstaåns avrinningsområde och särskild hänsyn behöver tas till översvämningsrisken.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande tre nya skolor. För idrott är behovet en konstgräsplan och två idrottshallar.

De kulturverksamheter som finns i området är viktiga. Dels i ett lokalt sammanhang, dels som mål för besökare. Stadsdelsområdet har behov av ytterligare mötesplatser för kultur och föreningsliv.

Trafik och kommunikationer

Möjligheterna att resa i och till stadsdelsområdet kommer att bli bättre när Mälarbanan och Förbifart Stockholm är utbyggda.

Utveckling i stadsdelarna

Tensta och Hjulsta består huvudsakligen av lamellhus i två till åtta våningar – de högre husen har placerats mot Järvafältet varefter antalet våningar trappats ner mot söder. Trafiksepareringen är konsekvent genomförd och bebyggelsen är organiserad i relativt slutna kvarter. Tensta konsthall och parkourbanan i Nydalsparken är uppskattade målpunkter för hela Stockholm.

Genom stadsutveckling ska sammankopplingen av Tensta mot Solhem och Rinkeby bli bättre. Det är också angeläget att förbättra gång- och cykelvägarna mellan områdena samt att parkstråket i Spångadalen och Tenstadalen utvecklas med nya attraktioner.

Det prioriterade strategiska sambandet Tensta-Rinkeby-Spånga kan stärkas genom utveckling av bostäder, offentlig service och nya mötesplatser. Kopplingen till Rinkeby ska utvecklas med olika former av stadsutveckling, bättre gång- och cykelvägar samt eventuellt en bussförbindelse. Det är även angeläget med bra kopplingar till Järfälla kommun.

Tensta och Hjulsta har möjligheter till stadsutveckling, främst genom kompletteringar längs med befintliga gator och inom befintlig bebyggelsestruktur. Fler bostäder av blandade storlekar och upplåtelseformer behövs för att minska trångboddhet och minska segregation.

Tensta centrum kan utvecklas med ökad kommersiell service genom att nya bostäder och arbetsplatser skapas. Upprustning av befintlig bebyggelse och det offentliga rummet, till exempel parker, är högt prioriterad. Hjulsta torg har potential att förbättras avsevärt med en tryggare miljö genom satsning på det offentliga rummet samt med kommersiell service. Befintlig kommersiell service och föreningsverksamhet ska värnas.

För att koppla samman Spånga och Tensta kan Spångadalen få nya parkfunktioner och Spånga kyrkväg på sikt omvandlas till ett urbant stråk. Vid Hjulsta trafikplats kan ett område som gränsar till Järfälla kommun utvecklas med blandad bebyggelse och stärka kopplingen till Barkarbystaden och Barkarby station.

Bromsten började bebyggas med villor i början av 1900-talet. Genom åren har stadsdelen successivt förtätats och dagens Bromsten karaktäriseras av en blandning av villor, radhus, flerbostadshus och mindre verkstadsbyggnader från olika tidsepoker.

Delar av Bromsten har mycket stora möjligheter till stadsutveckling. Detaljplanering pågår för omvandling av Bromstens industriområde till blandstad. Programarbete har påbörjats för östra delen av Bromsten längs Ulvsundavägen. Här finns stor potential för ny bebyggelse och att stärka kopplingen till tunnelbanan i Rissne-Sundbyberg samt att knyta ihop stadsdelarna.

Bromstensvägen och Spånga kyrkväg kan på sikt omvandlas till urbana stråk kantade med ny blandad bebyggelse.

Duvbovägen kan på motsvarande sätt omvandlas till en stadsgata av lokal karaktär. Bromstensplan har potential att utvecklas som ett lokalt centrum. Duvbovägen fungerar som en stomme för cykeltrafiken i området och kan stärkas.

Utvecklingen i Bromsten ingår i det prioriterade strategiska sambandet Tensta-Rinkeby-Spånga vilket möjliggör många nya bostäder och offentlig service.

Sedan 1930-talet finns industrier och verksamheter i stadsdelen och området har genom åren utvecklats till ett av Stockholms största arbetsplatsområden med en blandning av industrier ,spedition och kontor.

Områdets terminalfunktion är strategiskt viktig med koppling till järnväg och europavägar. Verksamhetsområdet är en stor tillgång att tillvarata men har också möjlighet att utvecklas i och med att Förbifart Stockholm byggs.

Bebyggelsen består främst av villor från olika tidsepoker. Spånga centrum är en viktig bytespunkt för kollektivtrafiken för flera stadsdelar i västerort och vid stationen är bebyggelsen tätare med flerbostadshus i varierande skala.

Spångavägen har i dag en uppskattad småstadskaraktär. Tillgängligheten till parker och parkkvaliteter i centrala Spånga behöver stärkas. Runt Spånga centrum samt i området mellan Solvalla och Ulvsundavägen finns möjligheter till stadsutveckling.

Bromstensvägen, Sörgårdsvägen och Spångavägen kan på längre sikt omvandlas till urbana stråk och kompletteras med ny blandad bebyggelse.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Tensta är en stadsdel från 1960-talet med i huvudsak lamellhus och konsekvent trafikseparering. Villabebyggelse finns i Solhem, Bromsten, Sundby och Flysta.

Fakta

Lär dig mer

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad