Utvecklingsmöjligheter i Spånga-Tensta

Två typiska lamellhus i sju våningar och separerad bil- och gångtrafik med gångbro över vägen i Spånga-Tensta.
Typiska lamellhus i Tensta (rosa hus) med nya husändar som kompletterar bebyggelsen mot alléerna (gula hus). Foto: Stockholms stad.

Spånga-Tenstas närhet till Järvafältet och möjligheterna att utveckla miljön vid Bällstaån är viktiga värden för stadsdelsområdet. Generellt kan området utvecklas med såväl nya bostäder som handel och offentlig service.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Spånga-Tensta stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Järvafältet är viktig för att skapa sammanhang med stadsdelarna intill. Det kan ske bland annat genom nya gång- och cykelvägar samt fler platser för aktivitet och möten. Tillgängligheten till fältet kan göras bättre genom ett tydligare möte mellan bebyggelse och naturlandskap.

Utbyggnaden av Förbifart Stockholm ger nya förutsättningar för stadsdelsområdet. Dessutom skulle en framtida förlängning av blå tunnelbanelinje knyta ihop Hjulsta med Barkarby station, vilket skulle ha stor positiv inverkan på området.

Natur och miljö

Möjligheten att förstärka de gröna och rekreativa sambanden i Järvakilen behöver studeras. Stora delar av Spånga-Tensta befinner sig inom Bällstaåns avrinningsområde och särskild hänsyn behöver tas till översvämningsrisken.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande tre nya skolor. För idrott är behovet en konstgräsplan och två idrottshallar.

De kulturverksamheter som finns i området är viktiga. Dels i ett lokalt sammanhang, dels som mål för besökare. Stadsdelsområdet har behov av ytterligare mötesplatser för kultur och föreningsliv.

Trafik och kommunikationer

Möjligheterna att resa i och till stadsdelsområdet kommer att bli bättre när Mälarbanan och Förbifart Stockholm är utbyggda.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Tensta är en stadsdel från 1960-talet med i huvudsak lamellhus och konsekvent trafikseparering. Villabebyggelse finns i Solhem, Bromsten, Sundby och Flysta.

Fakta

 • Spånga-Tensta

  38 236

  invånare 2016

 • Spånga-Tensta

  49 403

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad