Utvecklingsmöjligheter i Enskede-Årsta-Vantör

Årstatorg med tidstypiskt t-banecentrum.
Årstatorg. Tidstypiska t-banecentrum omgivna av lamell- och punkthus. Foto: Lennart Johansson.

I området finns flera stora stadsutvecklingsområden och genom att bygga längs befintliga gator knyts de samman till en tätare stad. Utvecklingen ger fler arbetsplatser i Söderort och på sikt upplevs Gullmarsplan som en del av Södermalm. I stadsdelsområdet ligger också ett av stadens fyra fokusområden; Hagsätra-Rågsved.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Söderstaden, Årstafältet, Östberga och Årstaberg planeras som blandade stadsdelar vilket ger ett bättre utbud av handel, service och kultur. På längre sikt kan även Huddingevägen, Magelungsvägen, Nynäsvägen och Örbyleden omvandlas till urbana stråk och kompletteras med ny bebyggelse.

Nya bostäder och nya offentliga funktioner stärker sambandet mellan Östberga och Årsta. Även det viktiga sambandet mellan Bandhagen, Högdalen och Rågsved samt det från Hagsätra till Älvsjö stärks.

När tunnelbanan byggs ut ökar förutsättningarna för nya bostäder och arbetsplatser. Inte minst ger de nya stationerna i Slakthusområdet, Årstafältet och i Östberga stora möjligheter till stadsutveckling.

Verksamhetsområdena Årsta partihallar, Årsta Park och Högdalens verksamhetsområde utvecklas och får en högre täthet med fler arbetsplatser än i dag.

Natur och miljö

Det finns många ekologiska samband som är viktiga att stärka. Det mellan Trekanten, Årstaskogen och Hammarbyskogen samt det mellan Rågsveds friområde och Älvsjöskogen är två exempel.

Rågsveds friområde bör utvecklas till ett utflyktsmål för hela Stockholm och i arbetet med Hanvedenkilen förbättras sambanden med Högdalstopparna. Dessutom utreds Rågsveds friområde, Årstaskogen och Årsta holmar samt Hagsätraskogen som naturreservat.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och ytor för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande sju nya skolor, fem idrottshallar, två konstgräsplaner och eventuellt en ny simhall. Förutsättningarna för kultur- och föreningslivet behöver utvecklas, bland annat med fler möteslokaler.

Trafik och kommunikationer

Stadsdelarna behöver bättre kopplingar för fotgängare och cyklister. Kollektivtrafiken kommer att förbättras genom den kommande utbyggnaden av tunnelbanan.

Vad händer i stadsdelarna?

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Namnet Vantör förekommer i skrift redan i början av 1300-talet. Bortsett från enstaka gårdar och torp började det byggas här först på 1900-talet. Det finns en stor variation av stadsbyggnad, allt från Stockholms första trädgårdsstad i Gamla Enskede till Årstas stilbildande grannskapsenheter. På 50-talet byggdes Högdalen och Bandhagen ut med tidstypiska t-banecentrum omgivna av lamell- och punkthus.

Fakta

 • Enskede Årsta Vantör

  97 993

  invånare 2016

 • Enskede Årsta Vantör

  149 884

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad