Människor som rör sig över ett torg. På torget syns bankar, rabatter och skulpturer. I bakgrunden syns Folkets hus.
Årstatorg. Tidstypiska t-banecentrum omgivna av lamell- och punkthus. Foto: Lennart Johansson.

Utvecklingsmöjligheter i Enskede-Årsta-Vantör

I området finns flera stora stadsutvecklingsområden och genom att bygga längs befintliga gator knyts de samman till en tätare stad.

Utvecklingen ger fler arbetsplatser i Söderort och på sikt upplevs Gullmarsplan som en del av Södermalm. I stadsdelsområdet ligger också ett av stadens fyra fokusområden: Hagsätra-Rågsved.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Söderstaden, Årstafältet, Östberga och Årstaberg planeras som blandade stadsdelar vilket ger ett bättre utbud av handel, service och kultur. På längre sikt kan även Huddingevägen, Magelungsvägen, Nynäsvägen och Örbyleden omvandlas till urbana stråk och kompletteras med ny bebyggelse.

Nya bostäder och nya offentliga funktioner stärker sambandet mellan Östberga och Årsta. Även det viktiga sambandet mellan Bandhagen, Högdalen och Rågsved samt det från Hagsätra till Älvsjö stärks.

När tunnelbanan byggs ut ökar förutsättningarna för nya bostäder och arbetsplatser. Inte minst ger de nya stationerna i Slakthusområdet, Årstafältet och i Östberga stora möjligheter till stadsutveckling.

Verksamhetsområdena Årsta partihallar, Årsta Park och Högdalens verksamhetsområde utvecklas och får en högre täthet med fler arbetsplatser än i dag.

Natur och miljö

Det finns många ekologiska samband som är viktiga att stärka. Det mellan Trekanten, Årstaskogen och Hammarbyskogen samt det mellan Rågsveds friområde och Älvsjöskogen är två exempel.

Rågsveds friområde bör utvecklas till ett utflyktsmål för hela Stockholm och i arbetet med Hanvedenkilen förbättras sambanden med Högdalstopparna. Dessutom utreds Rågsveds friområde, Årstaskogen och Årsta holmar samt Hagsätraskogen som naturreservat.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och ytor för idrott i området. Till 2040 finns ett behov motsvarande sju nya skolor, fem idrottshallar, två konstgräsplaner och eventuellt en ny simhall. Förutsättningarna för kultur- och föreningslivet behöver utvecklas, bland annat med fler möteslokaler.

Trafik och kommunikationer

Stadsdelarna behöver bättre kopplingar för fotgängare och cyklister. Kollektivtrafiken kommer att förbättras genom den kommande utbyggnaden av tunnelbanan.

Vad händer i stadsdelarna?

Rågsved och Hagsätra består till stor del av smalhusbebyggelse placerad i naturmark, med inslag av högre punkthus. En stor kvalitet är närheten till Rågsveds friområde och Älvsjöskogen.

Stadsdelarna ingår i ett av stadens fyra fokusområden och har stora stadsutvecklingsmöjligheter med omfattande kompletteringar med bostäder, verksamheter, service och kultur.

Ny bebyggelse bör i första hand placeras i kollektivtrafik- och centrumnära lägen, på markparkeringar och längs befintliga gator som Rågsvedsvägen, Hagsätravägen och Bjursätragatan.

Flera parker i stadsdelarna behöver förbättras och kompletteras med nya funktioner. Kompletteringsbebyggelse kan i utkanten av Hagsätra och Rågsved bidra till att öka kontakten till naturområden och närliggande stadsdelar. Möjlighet till att öka tillgängligheten på sikt skulle kunna vara en ny pendeltågsstation eller att tunnelbanan kopplas med Älvsjö. Sammantaget skulle detta stärka Hagsätra och Rågsveds centrum och bidra till mer levande, sammankopplade och trygga miljöer.

Genom att skapa en sammanhängande strandpromenad längs Magelungen och utveckla nya gröna stråk kan Rågsved kopplas samman bättre med Högdalen och Huddinge kommun.

Älvsjöbadet kan utvecklas till en attraktiv målpunkt i en ny stadsdelspark som en del i det socialt prioriterade stråket Hagsätra Älvsjö. Det är även angeläget att utveckla och tillgängliggöra Rågsveds friområde med tydliga parkentréer och ett kultur- och aktivitetsstråk från Rågsveds centrum. På sikt kan det finnas ett större kulturutbud då stadsbiblioteket planerar att öppna här.

Högdalen och Bandhagen byggdes ut under 1950-talet som tidstypiska tunnelbanecentrum, omgivna av lamell- och punkthus i sparad naturmark.

Högdalen planerades som ett av ytterstadens större centrum. Områdena knyts bland annat samman av den uppskattade parken Bandängen. Det prioriterade strategiska sambandet Bandhagen-Högdalen-Rågsved är viktigt att stärka genom att utveckla Rågsvedsvägen till stadsgata med ny bebyggelse samt genom kommande utveckling av Bandängen som stadspark.

De stora stadsutvecklingsmöjligheterna i stadsdelarna tas främst till vara genom att komplettera med ny bebyggelse på parkeringsytor vid centrum samt längs befintliga gator som Trollesundsvägen/Skebokvarnsvägen, Grycksbovägen och Sjösavägen.

Kompletteringsbebyggelsen i stadsdelarna ger ett större kundunderlag och stärkta centrum som därmed bidrar till ett mer befolkat och tryggt offentligt rum. I Högdalens verksamhetsområde görs satsningar inom miljöteknikområdet och verksamhetsområdet kommer att utvidgas söderut.

Idrott och kultur kan stärkas i stadsdelarna. Bandängen som stadspark bör utvecklas med fler aktivitetsytor och förbättrad koppling till Högdalens centrum och parken Dalbotten. Sambanden från Bandängen till Rågsveds friområde med gröna promenader och sammanhängande parkstråk behöver stärkas.

Örby villasamhälle och Stureby började byggas ut i början av 1900-talet och har successivt förtätats, vilket resulterat i varierade stadsdelar med hustyper från många olika epoker. Områdena har en grön karaktär med uppvuxen vegetation.

De lokala centrumen är viktiga att stärka. Det finns vissa möjligheter till stadsutveckling i anslutning till tunnelbanestationerna i Svedmyra och Stureby. Befintliga parker bör utvecklas och kompletteras med mindre parker.

Gamla Enskede är Stockholms första trädgårdsstad och delar är klassat som riksintresseområde för kulturmiljövården. I Gamla Enskede ligger även Skogskyrkogården som av Unesco är utpekat som världsarv. Ett senare område är Enskededalen med slutna bostadskvarter samlade längs det bilfria stråket Dalens allé.

Gamla Enskedes unika karaktär och kvaliteter ska värnas. Vissa stadsutvecklingsmöjligheter finns, främst längs Enskedevägen som utvecklas till urbant stråk, och vid Sockenplan.

Sockenplan och Enskededalens centrum kan utvecklas med fler bostäder, mer tillgänglig service och utvecklade park- och torgytor i kollektivtrafiknära lägen och längs centrala stråk.

På sikt kan verksamhetsområdet Kristinedal utvecklas till en mer blandad stadsdel, med stor hänsyn till Skogskyrkogårdens värden. Genom att utveckla Dalens allé kan kopplingen mellan Dalen, Nytorps gärde och vidare till Nackareservatet stärkas.

Enskede gård och Enskedefältet är i huvudsak trädgårds- och småstugestadsdelar. Vårflodsparken är en uppskattad park, centralt placerad i Enskedefältet. Stora delar av Enskede gård och Enskedefältet är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla områden.

Vid delar av Bägersta-, Socken- och Enskedevägen finns vissa stadsutvecklingsmöjligheter med ytterligare bebyggelse och parker. När tunnelbanans station vid Enskede gård ersätts av en ny tunnelbanestation i Söderstaden frigörs ytor för ny bebyggelse längs de befintliga tunnelbanespåren. Enskede gårds gymnasium är strategiskt betydelsefullt i ett långsiktigt perspektiv.

Gamla Östberga växte fram under sent 1950-tal och kompletterades med Östbergahöjden som en del av miljonprogrammet. Stamparken är en uppskattad och välbesökt park i området.

I stadsdelen finns två stadsutvecklingsområden som kan betraktas som ett sammanhängande område, Östberga och Årstafältet. Årstafältet ska utvecklas till en tät och varierad stadsdel med bostäder med olika upplåtelse- och bostadsformer, skola, förskola, service och parker och där tillgängligheten förbättras med utbyggd tunnelbana. En ny stadspark skapas som kompletterar och binder samman omkringliggande grönområden och stadsdelar.

Med utbyggd tunnelbana följer stora möjligheter till stadsutveckling i Östberga som kompletteras med bostäder, service och verksamheter. Ett allaktivitetshus med bibliotek planeras i centrum.

Det prioriterade strategiska sambandet från Östberga till Årsta kommer att stärkas med nya bostäder, offentliga funktioner och utvecklingen av Årstafältet till en attraktiv stadspark.

De offentliga rummen behöver stärkas, och det är särskilt angeläget att utveckla torget på Östbergahöjden samt parken Backen till attraktiva mötesplatser. Stadsutvecklingen ska bidra till att stärka Östbergahöjdens centrum, öka tryggheten i området och skapa förutsättningar för bättre kopplingar till omkringliggande stadsdelar.

Det är viktigt att förbättra sambandet norrut mot Årsta, men även söderut mot Liseberg, Örby slott och vidare till Älvsjö. Det är betydelsefullt att skapa nya målpunkter i Östberga som lockar besökare från andra stadsdelar.

Stadsdelarna Johanneshov och Årsta ligger nära både Årstaviken och Södermalm. Globen utgör en framträdande del av Stockholms siluett och är ett viktigt landmärke och Tele2 Arena är stadens största arena. Årstaskogen är en grön oas, som sträcker sig längs Årstas förkastningsbranter mot Årstaviken.

Inom stadsdelarna ligger två stadsutvecklingsområden, Söderstaden och Årstaberg. I dessa är det centralt att skapa fler arbetsplatser och kontorsetableringar som bidrar till fler arbetstillfällen i Söderort. För att koppla samman Söderstaden med omgivande stadsdelar är utvecklingen längs Årstastråket viktig, med ny stadsbebyggelse längs Johanneshovsvägen, vid Bolidenplan och vid Valla torg.

Årstastråket väver samman flera nya stadsdelar till en kontinuerlig stadsväv – från Hammarby sjöstad-Skanstull, Gullmarsplan- Söderstaden via Årstastråket till Årstafältet och vidare upp mot Årstaberg, Årstadal och Liljeholmen. Det skulle även vara positivt om ytterligare samband kunde skapas mellan Årstaskogen och Södermalm. Det är strategiskt viktigt att stärka det ekologiska sambandet mellan Årstaskogen och Hammarbyskogen.

Söderstaden består av områdena Gullmarsplan-Nynäsvägen, Slakthusområdet och Globenområdet. Söderstaden ska fortsätta att utvecklas till en tät och mångfunktionell stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, urbana stråk, verksamheter, parker, förskolor och skolor samt offentliga miljöer.

Slakthusområdet har en särskild potential för kulturverksamheter och ett bibliotek planeras. Det mycket goda kollektivtrafikläget och de många målpunkterna medför att Söderstaden stärks som en regional tyngdpunkt och ett nav för idrott, evenemang och nöjen. I Blåsut finns behov av ytterligare parker och befintliga parker ska värnas och utvecklas.

Årstaberg ska omvandlas till en blandad stadsdel med bostäder, service, arbetsplatser och idrottsytor samt är en betydelsefull bytespunkt för kollektivtrafiken som stärks med utbyggd tunnelbana. Kopplingen mot Årstafältet behöver stärkas för fotgängare och cyklister. Viss kompletteringsbebyggelse kan också ske vid lokala centrum och längs med Enskedevägen som utvecklas till ett urbant stråk. Det är även angeläget att utveckla bebyggelsens möte med Årstaskogen och att tillföra bostäder.

I området finns Årsta park som är ett renodlat verksamhetsområde. Här finns också Årsta partihallar som utgör en betydelsefull del i det viktiga strategiskt placerade gods- och logistikcentret nära den centrala staden.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Namnet Vantör förekommer i skrift redan i början av 1300-talet. Bortsett från enstaka gårdar och torp började det byggas här först på 1900-talet. Det finns en stor variation av stadsbyggnad, allt från Stockholms första trädgårdsstad i Gamla Enskede till Årstas stilbildande grannskapsenheter. På 50-talet byggdes Högdalen och Bandhagen ut med tidstypiska t-banecentrum omgivna av lamell- och punkthus.

Fakta

Lär dig mer

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad