Kungsgatan kvällstid. Männiksor går och bilar kör. Neonskyltar lyser på husen.
På Norrmalm ligger City som är regionens och Sveriges ekonomiska, politiska och kulturella nav. Här finns 1600-talets- och 1800-talets stenstad blandat med ny bebyggelse. Foto: Simon Gate.

Utvecklingsmöjligheter på Norrmalm

På Norrmalm finns en blandad stadsmiljö med såväl några av de äldsta som de yngsta stadsmiljöerna i Stockholm. Hela Norrmalm ingår i kulturmiljövårdens riksintresseområde för Stockholms innerstad med Djurgården.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Norrmalm stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

De största möjligheterna till stadsutveckling finns inom City och Hagastaden. Här kommer Odenplans ökade betydelse som knutpunkt, utbyggnaden av Hagastaden och den framtida utvecklingen av Västra City spela en stor roll.

På lång sikt finns stora möjligheter genom att koppla samman Norrmalm med vattnet och Kungsholmen. Ett sätt att uppnå det kan vara att däcka över spårområdet längs Klara Strand.

I stenstaden kan komplettering göras inom befintlig struktur där det finns behov av att förstärka det offentliga rummet eller för att skapa en sammanhängande stad.

Natur och miljö

En utmaning i den täta innerstaden är efterfrågan på parker och andra offentliga rum. Möjligheter till mer grönska behöver tas till vara. Till exempel på gator och torg och i form av mindre parker.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler platser för skolor, förskolor idrott och kultur. Till 2040 finns ett behov motsvarande tre nya skolor. Dessutom finns behov av fyra idrottshallar och även konstgräsplaner. En utmaning i stadsdelsområdet är frågan om tillgängliga utrymmen och här behövs ett särskilt fokus på samplanering.

Trafik och kommunikationer

Att prioritera färdmedel med stor kapacitet, liksom gång- och cykeltrafik, är särskilt angeläget i den täta stadsmiljön. Med Citybanan, utbyggd tunnelbana från Odenplan till Hagastaden och Solna samt förlängd Roslagsbana till Odenplan och T-centralen förbättras kollektivtrafiken ytterligare.

Utveckling i stadsdelarna

Bebyggelsen på Norrmalm har uppförts under lång tid och stadsbyggnadshistoria från 1600-tal och framåt är representerad. De gemensamma karaktärsdragen är en enhetlig höjdskala, definierade bottenvåningar, ofta enhetlig färgsättning samt ett varierat taklandskap.

Områden med modernistisk bebyggelsestruktur karakteriseras av stora, ibland kvartersstora, fastigheter och byggnadsvolymer. Enskilda byggnader eller grupper av byggnader som till exempel kyrkor, stadens förvaltningsbyggnader eller kontorshus, höjer sig över siluetten och manifesterar vilka värden som har varit viktiga under stadens framväxt.

Delar av bebyggelsen är av offentlig karaktär som bland annat hör till Stockholms funktion som huvudstad. Till exempel regeringskvarteren Rosenbad och Nationalmuseum.

Bebyggelsen i södra delarna av City har genomgått stora förändringar som förändrat stadskärnan. Här dominerar det moderna Hötorgscity med Kulturhuset, Riksbanken och Sergels torg som sannolikt är Sveriges mest kända platsbildning och som används flitigt som mötes- och samlingsplats.

Programarbetet för City pågår och riktlinjerna ska ge vägledning i hur, var och på vilket sätt City kan förändras utifrån befintlig struktur. En planering ska ske med trygga och attraktiva offentliga miljöer som mål.

 

Stockholms city är en angelägenhet för hela Sverige. City attraherar näringslivet och framförallt huvudkontor i en omfattning som är unik i landet. Genom Stockholms centralstation, Sveriges största knutpunkt, ges City och Stockholm hög tillgänglighet till omgivande region och med resten av Sverige.

Citybanan skapar nya flöden för resande och förbättrar tillgängligheten ytterligare i City. Tillsammans med urbana kvaliteter i närmiljön har det stark attraktionskraft på såväl innovationsdrivna företag, som hotell, restauranger och besöksnäring.

En attraktiv stadsmiljö som tillgodoser behov för både boende, besökare och de som arbetar är en viktig framgångsfaktor för stadens tillväxt och utveckling.

Funktionsblandning i det offentliga rummet och i enskilda byggnader är en viktig nyckel till den vitala urbana miljön i City. Kulturverksamheter och evenemang i City uppvisar en bredd som återspeglar Stockholms kulturella mångfald.

City har stora möjligheter till stadsutveckling. Utvecklingen ska ske utan att skada riksintresset Stockholms innerstad. Ett tätare City och en än mer intensiv stadsmiljö kan framför allt åstadkommas genom förändringar i befintlig bebyggelse samt utveckling av de offentliga rummen. Det innebär bland annat att bebyggelsen får mer blandade funktioner så att stadslivet kan pågå under dygnets alla timmar.

I Citys storskaliga miljö är levande bottenvåningar med publika verksamheter, utökade ytor för gång och vistelse grundförutsättningar för ett attraktivt och tryggt stadsliv.

Sänkta hastigheter och minskad motorburen trafik ger också ett tystare gaturum. Nivåskillnader behöver tas om hand så att de inte begränsar tillgängligheten.

Västra City har områdets största möjligheter till stadsutveckling och här kan Stockholm växa i ett attraktivt och centralt läge för att förbättra kopplingar till Kungsholmen, men också tillgängligheten till kajer, vattenrum och grönytor.

Vasastaden karaktäriseras till stor del av stenstadens kvartersstruktur. Stockholms ursprungliga högskoleområde ligger runt Observatoriekullen och här finns Stadsbiblioteket.

Vasaparken anlades i slutet av 1800-talet och är en av stadens unika bergsparker. Karaktärsstarka storgårdskvarter från början av1900-talet, med god terränganpassning, oregelbundna kvartersstrukturer och lummigt inre finns också representerade.

Sabbatsbergs sjukhus grundades redan på 1870-talet och har byggts om och till i omgångar.

I och med Citybanans öppnande är Odenplan Sveriges näst största nod för kollektivtrafik vilket kommer förenkla resandet för många stockholmare. Samtidigt stängs Karlbergsstation.

Inom Sabbatsberg finns i samband med sjukhusets omdaning möjligheter till stadsutveckling med tillkommande bebyggelse.

Kopplingen genom området kan förbättras för att bättre knyta samman Dalagatan, Vasaparken och Torsgatan och kan vidareutvecklas till ett attraktivt stråk mellan S:t Eriksplan och Norra Bantorget.

Hagastaden länkar samman Vasastaden med institutions- och sjukhusområdet Karolinska i Solna och den stora stadsutvecklingen som sker där.

Området ges en tät och hög bebyggelse där bostäder dominerar. Utöver det finns ett fokus på vetenskap inom life science, det vill säga bioteknik- läkemedels- och medicinteknikföretag, vilket medför ett komplement med verksamheter som handel, kontor, forskning och undervisning.

Tunnelbanans nya gren mot Arenastaden får en station i området med uppgångar vid Torsplan och Nya Karolinska i Solna.

I den östra delen av Hagastaden, vid Norrtull, planeras för skola, idrottsverksamheter och bostäder.

Förutsättningar för fortsatt utbyggnad är justering av kommungränsen till Solna och flytt av Uppsalavägen.Programmet möjliggör en mer omhändertagen koppling till grannkommunen Solna.

En utmaning är att tillgodose behovet av parker och friytor. Delar av Hagastaden ingår i Nationalstadsparken och är med idrotts- och skolfunktioner en lämplig allmän koppling till Hagaparken i Solna.

På Skeppsholmen och Kastellholmen har den historiska marina och militära närvaron präglat miljön och byggnaderna sedan 1600-talet.

Topografin har nyttjats för att ge byggnader som Skeppsholmskyrkan och Kastellet ett dominerande läge. I övrigt är grönskan ett karaktäristiskt inslag.

Här finns också flera museer och andra kulturverksamheter. Det är angeläget att bevara Skeppsholmens och Kastellholmens höga kulturhistoriska värden.

I den mån ny bebyggelse tillkommer ska den vara allmänt tillgänglig och ytterligare utveckla Skeppsholmen och Kastellholmen som central plats för natur- och kulturliv. Skeppsholmen och Kastellholmen ingår i Nationalstadsparken.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

På Norrmalm ligger City som är regionens centrum och Sveriges ekonomiska, politiska och kulturella nav. Här finns 1600-talet representerat, liksom 1800-talets stenstad.

Fakta

Lär dig mer

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad