Utvecklingsmöjligheter på Norrmalm

Kungsgatan kvällstid. Männiksor går och bilar kör. Neonskyltar lyser på husen.
På Norrmalm ligger City som är regionens och Sveriges ekonomiska, politiska och kulturella nav. Här finns 1600-talets- och 1800-talets stenstad blandat med ny bebyggelse. Foto: Simon Gate.

På Norrmalm finns en blandad stadsmiljö med såväl några av de äldsta som de yngsta stadsmiljöerna i Stockholm. Hela Norrmalm ingår i kulturmiljövårdens riksintresseområde för Stockholms innerstad med Djurgården.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Norrmalm stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

De största möjligheterna till stadsutveckling finns inom City och Hagastaden. Här kommer Odenplans ökade betydelse som knutpunkt, utbyggnaden av Hagastaden och den framtida utvecklingen av Västra City spela en stor roll.

På lång sikt finns stora möjligheter genom att koppla samman Norrmalm med vattnet och Kungsholmen. Ett sätt att uppnå det kan vara att däcka över spårområdet längs Klara Strand.

I stenstaden kan komplettering göras inom befintlig struktur där det finns behov av att förstärka det offentliga rummet eller för att skapa en sammanhängande stad.

Natur och miljö

En utmaning i den täta innerstaden är efterfrågan på parker och andra offentliga rum. Möjligheter till mer grönska behöver tas till vara. Till exempel på gator och torg och i form av mindre parker.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler platser för skolor, förskolor idrott och kultur. Till 2040 finns ett behov motsvarande tre nya skolor. Dessutom finns behov av fyra idrottshallar och även konstgräsplaner. En utmaning i stadsdelsområdet är frågan om tillgängliga utrymmen och här behövs ett särskilt fokus på samplanering.

Trafik och kommunikationer

Att prioritera färdmedel med stor kapacitet, liksom gång- och cykeltrafik, är särskilt angeläget i den täta stadsmiljön. Med Citybanan, utbyggd tunnelbana från Odenplan till Hagastaden och Solna samt förlängd Roslagsbana till Odenplan och T-centralen förbättras kollektivtrafiken ytterligare.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

På Norrmalm ligger City som är regionens centrum och Sveriges ekonomiska, politiska och kulturella nav.

Här finns 1600-talet representerat, liksom 1800-talets stenstad.

Fakta

 • Norrmalm

  70 263

  invånare 2016

 • Norrmalm

  82 376

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad