Bild på tre smalhus och en gata med grönska mellan.
Så kallad smalhusbebyggelse i Hammarbyhöjden. Skarpnäck har goda kommunikationer och satsningar på tunnelbanan gör att området kan växa. Foto: Lennart Johansson.

Utvecklingsmöjligheter i Skarpnäck

Skarpnäck stadsdelsområde är en mångsidig stadsmiljö med goda kommunikationer. Tillgången till Nackareservatets stora orörda naturområden medför särskilda kvaliteter.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Skarpnäck stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Utbyggnaden av tunnelbanan ger stora möjligheter att komplettera med bostäder och arbetsplatser. I och med överenskommelsen om utbyggd tunnelbana har staden förbundit sig att bygga 40 000 bostäder i tunnelbanans närområde; från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck.

Det är angeläget att koppla samman Skarpnäck med innerstaden genom fler och bättre samband från Hammarbyhöjden till Hammarby sjöstad och innerstaden. Tyresövägens barriäreffekter bör överbryggas. Det kan göras genom att stärka kopplingarna mellan och till stadsdelarna omkring, men också genom kopplingar till Nacka och Tyresö.

Inom stadsdelsområdet är det viktigt att skapa sammanhängande gång och cykelvägar, samt att utveckla stråket Gullmarsplan-Enskede via Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp.

Nytorps gärde ska utvecklas som stadsdelspark och mötesplats. Här kan fler bostäder, verksamheter och idrottsanläggningar skapas. Den stora öppna ytan i mitten av parken kan få fler aktiviteter som tilltalar besökare i alla åldrar.

Skarpnäcks verksamhetsområde ligger i nära anslutning till bostadskvarter och lämpar sig därför för företag inom lätt industri, lager och kontor.

Natur och miljö

Skarpnäck har god tillgång till natur och friluftsområden, till exempel Nackareservatet, Flatens naturreservat och Hammarbybacken. För att ännu bättre tillvarata Nackareservatets stora värden är det viktigt att utveckla fler och tydliga entréer.

Sambandet mellan Flatens naturreservat och Nackareservatet ska stärkas. Dessutom behöver kopplingen mellan Årstaskogen och Nackareservatet förbättras.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. I ett långsiktigt perspektiv är Kärrtorps gymnasium viktigt och till 2040 finns ett behov motsvarande tre nya skolor. För idrott är behovet två idrottshallar och eventuellt en simhall och en ishall.

I stadsdelsområdet behövs fler mötesplatser för kultur- och föreningsliv samt utrymme för konstnärlig produktion och kreativa näringar.

Trafik och kommunikationer

Det är också viktigt att förbättra möjligheten för ett attraktivt och kapacitetsstarkt kollektivt tvärresande i Söderort och att binda ihop flera av målpunkterna.

Utveckling i stadsdelarna

Hammarbyhöjden är en smalhusstadsdel som karaktäriseras av en öppen bebyggelsestruktur med lamellhus och bevarad grönska mellan husen. Björkhagens bebyggelse består främst av lamellhus och punkthus. Stadsdelarna har god kollektivtrafik och varsitt stadsdelscentrum.

Ett program har tagits fram för Hammarbyhöjden och Björkhagen och det visar stora stadsutvecklingsmöjligheter. Hammarbyskogen kan utvecklas med ny bebyggelse samtidigt som stadsdelen kan kopplas samman med innerstaden genom att Hammarbyvägen och Hammarby Fabriksväg utvecklas till ett urbant stråk. Detta kan antingen ske genom en överdäckning eller genom att befintliga gator byggs om för att övervinna gatornas barriäreffekt.

Genom att utveckla stråken Olaus Magnus väg - Sparrmansvägen samt stråket Finn Malmgrensväg - Malmövägen kan kopplingen stärkas mellan Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp.

Där komplettering är möjlig längs stråket och vid centrum eftersträvas lokaler i bottenplan. Inom befintlig bebyggelsestruktur är stadsutvecklingsmöjligheterna begränsade men viss kompletteringsbebyggelse är möjlig. Det gröna ekologiska sambandet mellan Nackareservatet och Årstaskogen behöver förstärkas.

Kärrtorp består främst av bostadsbebyggelse från tidigt 50-tal med sammanhängande lamellhus kring halvöppna gårdar. Det lokala stadsdelscentrumet med dess service och kulturverksamheter är tillsammans med Kärrtorps IP och Nytorps Gärde uppskattade värden i området.

Genom att Kärrtorps centrum kommer att stärkas finns vissa utvecklingsmöjligheter när det gäller bostäder och service. Kärrtorp kopplas samman med Björkhagen, Bagarmossen och Enskede genom att gatorna får tydligare drag av stadsgata av lokal karaktär.

Enskededalen är ett äldre villaområde, en trädgårdsstad i huvudsak utbyggt under 1920- och 30-talen.

Viss kompletteringsbebyggelse är möjlig. Kopplingarna till Dalen och till målpunkter som Kärrtorps centrum och Nytorps gärde bör utvecklas.

Bagarmossen är till största delen utbyggt under 50-talet med terränganpassade halvöppna kvarter och med en mindre centrumanläggning. Skarpnäck är en rutnätsstad i varierad skala med en enhetlig karaktär.

Ett program för stadsdelarna har tagits fram och visar stora möjligheter för stadsutveckling. Det är angeläget att komplettera med bostäder, service, verksamheter, fler offentliga rum och insatser för att öka tryggheten.

Skarpnäcks verksamhetsområde utvecklas med fler icke-störande verksamheter.

Det centrala grönstråket mellan Bagarmossen och Skarpnäck förstärks med nya aktiviteter och målpunkter som bättre kopplar samman stadsdelarna. Befintliga stråk och sociala samband, både inom stadsdelarna och till omgivande stadsdelar, behöver stärkas. Liksom det ekologiska sambandet mellan Bagarmossenskogen och Skogskyrkogården.

Orhem och Flaten ingår i naturreservatet Flaten.

Vattnet och övriga naturvärden har stora kvaliteter som bör värnas, och områdena utvecklas med fler mötesplatser, tydligare entréer och kopplingar till Sköndal, Skarpnäck och Nackareservatet.

Skrubba är ett verksamhetsområde som angränsar till Nacka och Tyresö kommuner. Verksamhetsområdet utökas och utvecklas för lättare industri.

På längre sikt kan även stadsutveckling prövas och i takt med att staden och Tyresö växer kan området omvandlas till blandstad.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Redan på 1400-talet fanns bebyggelse i trakten. Hammarbyhöjden byggdes på 1930-talet och i mitten av 1980-talet byggdes stadsdelsområdets senaste område, Skarpnäck.

Fakta

Lär dig mer

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Uppdaterad