Utvecklingsmöjligheter i Skarpnäck

Bild på tre smalhus och en gata med grönska mellan.
Så kallad smalhusbebyggelse i Hammarbyhöjden. Skarpnäck har goda kommunikationer och satsningar på tunnelbanan gör att området kan växa. Foto: Lennart Johansson.

Skarpnäck stadsdelsområde är en mångsidig stadsmiljö med goda kommunikationer. Tillgången till Nackareservatets stora orörda naturområden medför särskilda kvaliteter.

En del av översiktsplanen

Dokumentet översiktsplan för Stockholm berättar hur staden kan utvecklas på lång sikt. I planen beskrivs målen för stadsbyggandet och hur vi ska nå dit. Utifrån de målen har utvecklingsmöjligheterna i Skarpnäck stadsdelsområde identifierats och beskrivits.

Utvecklingsmöjligheter

Stadsutveckling

Utbyggnaden av tunnelbanan ger stora möjligheter att komplettera med bostäder och arbetsplatser. I och med överenskommelsen om utbyggd tunnelbana har staden förbundit sig att bygga 40 000 bostäder i tunnelbanans närområde; från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck.

Det är angeläget att koppla samman Skarpnäck med innerstaden genom fler och bättre samband från Hammarbyhöjden till Hammarby sjöstad och innerstaden. Tyresövägens barriäreffekter bör överbryggas. Det kan göras genom att stärka kopplingarna mellan och till stadsdelarna omkring, men också genom kopplingar till Nacka och Tyresö.

Inom stadsdelsområdet är det viktigt att skapa sammanhängande gång och cykelvägar, samt att utveckla stråket Gullmarsplan-Enskede via Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp.

Nytorps gärde ska utvecklas som stadsdelspark och mötesplats. Här kan fler bostäder, verksamheter och idrottsanläggningar skapas. Den stora öppna ytan i mitten av parken kan få fler aktiviteter som tilltalar besökare i alla åldrar.

Skarpnäcks verksamhetsområde ligger i nära anslutning till bostadskvarter och lämpar sig därför för företag inom lätt industri, lager och kontor.

Natur och miljö

Skarpnäck har god tillgång till natur och friluftsområden, till exempel Nackareservatet, Flatens naturreservat och Hammarbybacken. För att ännu bättre tillvarata Nackareservatets stora värden är det viktigt att utveckla fler och tydliga entréer.

Sambandet mellan Flatens naturreservat och Nackareservatet ska stärkas. Dessutom behöver kopplingen mellan Årstaskogen och Nackareservatet förbättras.

Skola, idrott och kultur

Det behövs fler grundskolor och platser för idrott i området. I ett långsiktigt perspektiv är Kärrtorps gymnasium viktigt och till 2040 finns ett behov motsvarande tre nya skolor. För idrott är behovet två idrottshallar och eventuellt en simhall och en ishall.

I stadsdelsområdet behövs fler mötesplatser för kultur- och föreningsliv samt utrymme för konstnärlig produktion och kreativa näringar.

Trafik och kommunikationer

Det är också viktigt att förbättra möjligheten för ett attraktivt och kapacitetsstarkt kollektivt tvärresande i Söderort och att binda ihop flera av målpunkterna.

Utveckling i stadsdelarna

Hela översiktsplanen

Informationen här är förkortad och anpassad för webben. Den fullständiga texten hittar du i översiktsplanen. Om informationen skiljer sig åt gäller den som står i den tryckta versionen.

Översiktsplan för Stockholm (pdf)

Historiska nedslag

Historisk bild över stockholm

Redan på 1400-talet fanns bebyggelse i trakten. Hammarbyhöjden byggdes på 1930-talet och i mitten av 1980-talet byggdes stadsdelsområdets senaste område, Skarpnäck.

Fakta

 • Skarpnäck

  46 145

  invånare 2016

 • Skarpnäck

  64 574

  invånare 2040

 • Hela Stockholms stad

  1 300 000

  invånare 2040

Lär dig mer

Kontakt

Joel Edding

Projektledare, stadsbyggnadskontoret

Uppdaterad