dcsimg
Slakthusområdet
Slakthusområdet

Slakthusområdet

Slakthusområdet ska utvecklas från ett industriområde till en urban stadsdel där bostäder, arbetsplatser, handel och service samverkar med nya parker och torg. I motsats till de närliggande arenornas upplevelser i stort format, ska Slakthusområdet erbjuda småskaliga mat- kultur- och stadsmiljöupplevelser.

Projektfakta

Se filmen

Slakthusområdet ska utvecklas till en destination för mat, kultur, evenemang, boende och arbete. Stockholms stad planerar för cirka 4 000 nya bostäder med varierande utseende och för olika typer av hushåll och cirka 9 000 arbetsplatser, verksamheter och handel. Slakthusområdets tradition förvaltas genom att kulturhistoriskt värdefulla byggnader bevaras och utvecklas för nya ändamål, tillsammans med områdets starka tradition av mat och gastronomi. En del av industriverksamheten behöver flytta.

Med många nya bostäder blir det en blandad kvartersstad med trygga stråk som gör det attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Staden håller ihop utvecklingen mot visionen om en destination för mat, kultur och upplevelser för hela Stockholm.

Flertal förvaltningar berörda

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, fastighetskontoret och trafikkontoret, i nära samarbete med andra berörda förvaltningar arbetar tillsammans med att utveckla området.

Avtal med Atrium Ljungberg

Stockholms stad har träffat avtal om ett samarbete med fastighetsutvecklaren Atrium Ljungberg för utvecklingen av Slakthusområdet. Förvärv, markanvisningar och optioner uppgår totalt till närmare 200 000 kvadratmeter (bruttoarea – BTA), det vill säga cirka 15 % av Slakthusområdet, med option på upp till 30 %. Atrium Ljungberg tar genom överenskommelsen över ansvaret för de hyresgäster som berörs av affären och som behöver nya lokaler för att Slakthusområdets vision ska förverkligas. Tillträde som fastighetsägare skedde 11 juni 2019.

Tidplan

 • 8 december 2015 till 1 februari 2016, Programsamråd
 • 2 februari 2017, Godkännande av program och inriktningsbeslut
 • December 2017, markanvisat alla kvarter i etapp 1, med ett undantag
 • 22 februari 2018, Start-PM för första etappen beslutad
 • 30 augusti 2018, avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg presenteras
 • December 2018 - maj 2019, rivning av den första byggnaden
 • 25 januari 2019, avtal klart med Atrium Ljungberg för delar av Slakthusområdet
 • 15 oktober-30 november 2019, samråd för den första etappen
 • 2019-2025, anläggande av tunnelbana (FUT)
 • 2020-2023, de flesta byggnader som inte ska bevaras rivs
 • 2022, första byggstart av bostäder
 • 2024, första inflyttning i Slakthusområdet
 • Ca 2030, hela Slakthusområdet beräknas vara klart

Utveckling i flera detaljplaner (dp)

Området kommer att utvecklas successivt och i flera etapper under åren framöver. Detaljplaner vinner laga kraft, industriföretagen flyttar från området, bostäder och tunnelbanan börjar byggas. Den första etappen i Slakthusområdet är igång och omfattar cirka 800 bostäder, en grundskola, en gymnasieskola, en idrottshall, tre förskolor och lokaler för kontor och handel. Den andra etappen planeras påbörjas under slutet av 2019.

Preliminär etappindelning för utvecklingen av Slakthusområdet.

Mer om Slakthusområdet

Slakthusområdet i siffror

 • Nya bostäder

  4 000

  med stor variation i storlek och upplåtelseform

 • Nya arbetsplatser

  10 000

  inom kontor, handel och service

 • Byggstart

  2022

  Första inflyttning 2024

 • Området klart

  2030

  Från industriområde till urban kvartersstad

Nyheter

Bildgalleri

Visionsbild Förbindelsehallen, illustration Niras arkitekter.
Visionsbild Förbindelsehallen, illustration Niras arkitekter.
Visionsbild Rökerigatan
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet.
Strukturplan Slakthusområdet
Strukturplan Slakthusområdet
Strukturplan Slakthusområdet avtal med Atrium Ljungberg.
Strukturplan Slakthusområdet avtal med Atrium Ljungberg.
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild Slakthusområdet i 3D
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild gatan Diagonalen i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild fickpark i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Visionsbild Rökerigatan i Slakthusområdet, illustration David Wiberg
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018.
Bevarade byggnader i Slakthusområdet, januari 2018.
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Flygbild Slakthusområdet och Arenaområdet 2013, Stockholms stad
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Rivning av första byggnaden i Slakthusområdet våren 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.
Flygbild över Slakthusområdet, juni 2019.

Informationsmaterial

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Söderstaden

Söderstaden

Patrik Dahlin

Projektledare, exploateringskontoret

Elin Lundbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Ove Gustafsson

Enhetschef, fastighetskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Dialog/samråd

Genomförda möten för Slakthusområdet

Programsamråd för Slakthusområdet genomfördes 8 december 2015 till 1 februari 2016. Under samrådstiden erbjöds flera aktiviteter för att ta del av information, diskutera och lämna synpunkter på programmet.

 • 12 januari 2016 hölls samrådsmöte i form av öppet hus om programförslaget med totalt ca 330 personer
 • 19 och 21 januari 2016 hölls dialogworkshops om Slakthusområdets utveckling med totalt 45 personer
 • 16 januari 2016 hölls promenader i området på ca 45 minuter. Det var dels en historisk promenad ledd av stadsmuseet, och dels en framtids-promenad ledd av stadsbyggnadskontoret. Totalt deltog ca 100 personer

Frågor och svar

Historik

In English

Uppdaterad