Flygbild över Slakhusområdet med etapp 2 inritat.
 • Planering
 • Beslutad
 • Pågående
 • Genomfört

Slakthusområdet etapp 2 – kontor, bostäder och parker

Johanneshov

Den andra etappen i Slakthusområdet omfattar flera detaljplaner. Det är ett område i den östra delen av Slakthusområdet med flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Inom andra etappen planeras totalt för cirka 400 bostäder, en gymnasieskola, parker, torg och entré till ny tunnelbanestation. Dessutom planeras cirka 90 000 kvm BTA kontor med lokaler i bottenvåningar och skola i bevarade hus, samt cirka 50 000 kvm BTA kontor med lokaler i bottenvåningar i tillbyggnader och nya hus. Startade detaljplaner redovisas nedan.

Pågående planer för Slakthusområdet går att se i en 3D-modell.

2A Kulturkvarteren

Detaljplan för Kulturkvarteren i norra Slakthusområdet och del av Globenområdet (diarienummer 2019-06180) omfattar ett flertal av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna från Slakthusområdet. De äldre byggnaderna ska restaureras varsamt, öppnas upp och fyllas med nytt innehåll. Området kompletteras med nya byggnader för bostäder och kontor, samt restauranger, service och handel. Befintlig gymnasieskola ska finnas kvar.

Ansvarig stadsplanerare: Sara Norås. Ansvarig projektledare: Simon Reppling

Visionsbild sett från Hallvägen med Slakthusplan i förgrunden. Flervåningshus i vitt och tegel.
Visionsbild sett från Hallvägen med Slakthusplan i förgrunden. Illustration: TMRW/DinellJohansson/Gatun

Stärkta kopplingar och gåendes villkor

Området ska utvecklas till en hållbar och trygg blandstad och byggas ihop med omkringliggande stadsdelar. För att stärka kopplingarna mellan Slakthusområdet och Globenområdet ska nuvarande Arenavägen sänkas och omvandlas till en stadsgata. I planområdet planeras ett mindre torg, kallat Rökeritorget, och två mindre så kallade fickparker. Dessutom ingår den östra delen av parken Fållan i planen. Gator och torg planeras för vistelse på de gåendes villkor.

Respekt för historien

Planen ska säkerställa bevarandet av äldre befintliga byggnader och samtidigt möjliggöra för nytt innehåll, och en långsiktig utveckling av området med respektfull komplettering av ny bebyggelse. De kulturklassade byggnaderna ingår i Slakthusområdets ursprungliga helhetskoncept från 1910-talet. För 1980-talsbebyggelsen i Globen Shopping, föreslås påbyggnader i två plan. De nya påbyggnaderna kommer vara lågmälda, för att lyfta fram den bevarade kulturhistoriska bebyggelsen.

Informationsblad om 2A Kulturkvarteren (pdf)

2B Centrala kvarteren

Detaljplan för Centrala kvarteren (Hjälpslaktaren 1 med flera) i centrala Slakthusområdet (diarienummer 2019-08051) omfattar bostäder, kontor, handel- och centrumverksamhet samt två parker. Etappen omfattar nio byggnader som bevaras, öppnas upp och får nytt innehåll anpassat efter deras kulturhistoriska värden. I etappen planeras även för mellan 250 och 350 bostäder.

Ansvarig stadsplanerare: Sophia Norrman Winter. Ansvarig projektledare: Simon Reppling

Nya centrala gröna parker

Centralt i området föreslås en park kallad Centrala parken med uppgångar från den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet. Centrala parken har potential att bli en samlande, grön plats för hela Slakthusområdet. En mindre park kallad Triangelparken planeras vid den nya gatan Diagonalen.

2C Gymnasiekvarteret

Detaljplan för gymnasieskola (del av Johanneshov 1:1 och Kylhuset 15) vid Bolidenvägens förlängning (diarienummer 2019-04267) omfattar en ny gymnasieskola för cirka 800 elever. Skolbyggnaden planeras bli fem våningar hög med den femte våningen indragen i alla riktningar. På den fjärde våningens tak i söderläge anordnas en terrass som fungerar som vistelseyta för elever och personal. Detaljplanen inkluderar även utbyggnad av allmänna gator norr om skolan.

Ansvarig stadsplanerare: Stina Bäckström. Ansvarig projektledare: Emma Kling.

Människor sitter i parken framför ett ljusgrönt flervåningshus med klätterväxter på fasaden.
Visionsbild gymnasieskolan sett från parken Fållan. Illustration: Cedervall arkitekter

Viktig målpunkt i området

Skolan utvecklas för att bli en viktig målpunkt i området. Som offentlig byggnad och skola kommer många människor besöka och passera den dagligen, och därför har stort fokus lagts på att skapa attraktiva miljöer utvändigt och invändigt. Bottenvåningen föreslås utformas med sittbänkar i fasad och en stor andel genomsiktliga partier. Västra gatan norr om byggnaden utformas som en bilfri miljö, med utbytbar möblering som möjliggör både aktivitet och rekreation. Skolan ska utformas med hänsyn till de historiskt värdefulla byggnaderna runtom parken Fållan, och med utgångspunkt i det övergripande kvalitetsprogrammet för arkitektur som tagits fram för Slakthusområdet.

Informationsblad om 2C Gymnasiekvarteret (pdf)

2D Tunnelbanekvarteret

Det antagna förslaget för tunnelbanekvarteret (Sandhagen 2 med flera) vid Arenavägen (diarienummer 2019-05073) omfattar en byggnad i 3–7 våningar med tunnelbaneentré och utåtriktade lokaler i bottenvåningen, samt kontorslokaler i övriga våningsplan. Byggnaden är utformad för att möta de olika skalor och arkitektur som finns i kringliggande kvarter, med äldre industribebyggelse i Slakthusområdet och mer storskalig kontor och kommersiell bebyggelse i Globenområdet.

Ansvarig stadsplanerare: Sara Norås. Ansvarig projektledare: Jens Nilheim

Ett torg med en rund sittplats i mitten. Runt torget finns ljusgula tegelbyggnader med röda tak samt ett högre trähus med mycket fönster. Illustration.
Illustration 2D Rökerigatan och den nya byggnaden, sett från sydväst (Illustration Lundgaard & Tranberg).

Områdets centrala mötesplats

Kvarteret utvecklas för att bli en central mötesplats och en viktig målpunkt i Slakthusområdets östra del för besökare och arbetande. Den nya tunnelbanestationen i Slakthusområdet kommer att ersätta tunnelbanestationerna Globen och Enskede Gård på Hagsätralinjen.

Ny tunnelbana i Slakthusområdet

Region Stockholm bygger en ny tunnelbanestation i området med planerad trafikstart år 2030.

Informationsblad om 2D Tunnelbanekvarteret (pdf)

Bilder

Karta med kulturkvarteren 2A utmärkta med röd linje.
Strukturplan med kulturkvarteren (2A) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Karta med de centrala kvarteren 2B utmärkta med röd linje.
Strukturplan för etapp 2B Centrala kvarteren i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Karta med gymnasiekvarteret 2C utmärkt med röd linje.
Strukturplan med gymnasiekvarteret (2C) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas är markerade med grått.
Karta med tunnelbanekvarteret 2D utmärkt med röd linje.
Strukturplan med tunnelbanekvarteret (2D) i röd heldragen linje. Byggnader som föreslås sparas markerade i grått.

Tidsplan

2A Kulturkvarteren

 • Oktober 2020, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2021, arbete med planförslag
 • 22 mars–3 maj 2022, planförslag på samråd, öppet hus 7 april på Palmfelt center
 • 1–28 november 2023, planförslag på granskning

2B Centrala kvarteren

 • November 2021, start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2022, arbete med planförslag
 • 19 mars-6 maj 2024, planförslag på samråd
 • Första kvartalet 2025, planförslag på granskning
 • Tredje kvartalet 2025, planförslag antas

2C Gymnasiekvarteret

 • December 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • 2020, markanvisning och arbete med samrådsförslag
 • 27 april–8 juni 2021, planförslag på samråd (digital livechatt 19 maj)
 • 9 mars–5 april 2022, planförslag på granskning
 • 25 augusti 2022, planförslag antogs i stadsbyggnadsnämnden
 • 1 december 2022, planförslag fick laga kraft
 • Höstterminen 2026, skolan planeras öppnas

2D Tunnelbanekvarteret

 • December 2019, Start-pm beslutat i stadsbyggnadsnämnden
 • November 2020-januari 2021, planförslag på samråd
 • Oktober-november 2021, planförslag på granskning
 • April 2022, planförslag antogs i stadsbyggnadsnämnden
 • Juni 2022, planförslag fick laga kraft

Bilder

Människor går och cyklar på en gata kantad med kontorshus och restauranger. Illustration.
Visionsbild Kulturkvarteren 2A från Arenavägen mot norr. I fonden syns Tunnelbanekvarteret 2D. Illustration: Wester+Elsner
En park med hus i bakgrunden. Stor gräsmatta med en stenmur och sittplatser. Murgröna klättrar på närmaste huset. Illustration.
Visionsbild på gymnasieskolan från parken Fållan i söder, illustration Cedervall arkitekter.
Människor sitter på ett torg. Barn leker i vattenstrålar. Runt torget finns vita hus och restauranger. Illustration.
Visionsbild Kulturkvarteren 2A med östra delen av parken Fållan och Slakthushallarna. Illustration: Landskapslaget
En väg med två körfält. På vänster sida syns en hög ny byggnad i trä och glas. Illustration.
Illustration 2D, Arenavägen och den nya byggnaden, sett från sydost (Illustration Lundgaard & Tranberg).

Hitta hit

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Frågor och svar

Kulturkvarteren 2A ligger i norra delen av Slakthusområdet mot Palmfeltsvägen och Arenavägen. Området kompletteras med nya byggnader för bostäder och kontor.

Förslaget omfattar ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader från Slakthusområdets start i början på 1910-talet. De äldre byggnaderna ska restaureras varsamt, öppnas upp med nya verksamheter och kompletteras med ny bebyggelse. I området planeras för cirka 100 bostäder, kontor, samt även restauranger, service, handel och befintlig gymnasieskola.

Centrala kvarteren 2B i centrala Slakthusområdet omfattar bostäder, kontor, handel- och centrumverksamhet samt två parker. Området omfattar ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader från Slakthusområdets verksamhet under åren 1940–1970. Flera byggnader bevaras eller kompletteras med nya verksamheter,. I planen planeras även för mellan 250 och 350 bostäder.

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i augusti 2022 och fick laga kraft i december 2022.

Gymnasiekvarteret 2C omfattar en gymnasieskola för cirka 800 elever, samt en gågata och en lågfartsgata som förbinder Slakthusområdet med Palmfeltsvägen. Skolan placeras i nordvästra delen av Slakthusområdet intill parken Fållan och nedanför Naturparken Frötallen, som knyter samman Slakthusområdet med Enskede.

Utbyggnaden av skolan är en del i den pågående utvecklingen av Slakthusområdet och kommer att bli en viktig målpunkt i det nya området.

Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2022 och var fått laga kraft.

Tunnelbanekvarteret 2D omfattar en byggnad i 3–7 våningar med tunnelbaneentré och utåtriktade lokaler i bottenvåningen, samt kontorslokaler i övriga våningsplan. Byggnaden har industriarkitektur som tydlig förlaga. I en del av byggnadens bottenvåning mot torget planeras en uppgång för den kommande nya blå tunnelbanelinjens station i Slakthusområdet. Med flöden av människor blir Norra en­trétorget en central mötesplats och en viktig målpunkt i Slakthusområdets östra del för besökare och arbetande. Nya träd och cykelbanor planeras längs Arenavägen.

Staden har tagit fram ett Övergripande kvalitetsprogram för arkitekturen i Slakthusområdet som beskriver utformningen av den framtida bebyggelsen. Gestaltningsprinciper för gator, parker och torg finns sammanställda i ett kvalitetsprogram för offentliga rum som omfattar hela Slakthusområdet.

Inom varje detaljplan finns framtagna dokument som beskriver gestaltningen av byggnader och allmän platsmark. Gatorna ska vara kvalitativa stadsrum med höga vistelsevärden, vilket innebär att de utformas på de gåendes villkor. De befintliga byggnaderna ska varsamt byggas om, för att möta dagens behov av tillgänglighet och säkerhet, utan att förvanska de höga kulturhistoriska värdena. Nya byggnaderna ska utformas med respekt för den omgivande arkitekturen. Byggnadsmaterial från rivna byggnader ska om möjligt återanvändas. Nya material och färger ska smälta in fint i omgivningen. En stor omsorg ska läggas på bottenvåningarnas utformning, för att skapa en öppen och trygg miljö med högt i tak, många entréer och stora glaspartier.

Staden har tagit fram en mobilitets- och parkeringsstrategi för att stödja långsiktigt hållbara färdmedel. Strategin beskriver att Slakthusområdet har goda förutsättningar att bli ett område där boende, arbetande och besökare lätt kan ta sig till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

För varje detaljplan har en handlingsplan för mobilitet och parkering tagits fram i samarbete med respektive byggaktör för att säkerställa bland annat tillgång till cykelparkering, bilpool, cykelpool med elassisterade lådcyklar, samt skapa förutsättningar för olika servicefunktioner som exempelvis cykelservice och leveransställen för paketutlämning.

När tunnelbanans Blå linje byggs ut till söderort får Slakthusområdet en station med två uppgångar. En tunnelbaneuppgång i norra delen av området vid Kulturkvarteren, och en andra uppgång centralt vid Centrala parken. Byggtiden är planerad till tio år med trafikstart kring 2030. När nya tunnelbanan är i drift kommer stationerna Globen och Enskede gård läggas ner. Området kring de nya uppgångarna kommer vara byggarbetsplatser under större delen av tunnelbanans byggtid. Det kommer bli max 300 meter till tunnelbanan från alla delar av Slakthusområdet.

Frågor om tunnelbaneutbyggnaden hänvisas till Region Stockholm. 

Samråd för Kulturkvarten 2A pågick 22 mars till 3 maj 2022. Redovisning av samråd och ställningstagande inför granskning togs av stadsbyggnadsnämnden 24 november 2022. Granskning pågår 1–28 november 2023. Under tiden för granskning visas förslaget upp i foajén på Palmfelt center, Palmfeltsvägen 5, och i utställningsytan Fyrkanten på Tekniska nämndhuset på Kungsholmen, Fleminggatan 4.

Samråd för Centrala kvarteren 2B planeras första kvartalet 2024.

Samråd för Gymnasiekvarteret 2C pågick 27 april till 8 juni 2021. Detaljplanen antogs i augusti 2022.

Samråd för Tunnelbanekvarteret 2D pågick 17 november 2020 till 11 januari 2021. Planen antogs i juni 2022.

Byggaktörer

2A Kulturkvarteren

 • Atrium Ljungberg ska utveckla bostäder, kontor, hotell och centrum.
 • Corem har centrum och kontor och ska utveckla med mer centrum och kontor.
 • Sisab har en befintlig gymnasieskola

2B Centrala kvarteren

 • John Mattson ska utveckla bostäder med lokaler i bottenvåningen. Bolaget har även en industribyggnad som ska bevaras och utvecklas med kontor och handel.
 • Atrium Ljungberg ska utveckla bostäder, kontor och lokaler för handel.
 • Corem planerar utveckla bostäder med handel i bottenvåningen i en byggnad som ägs av privat fastighetsägare.
 • Castellum ska utveckla kontor och lokaler för handel och service i befintliga och nya byggnader.
 • Svenska Hus i Stockholm ska utveckla kontor och lokaler med handel i befintlig byggnad.

2C Gymnasiekvarteret

 • Atrium Ljungberg ska bygga gymnasieskola med Sisab som hyresgäst.

2D Tunnelbanekvarteret

 • Atrium Ljungberg ska bygga den nya byggnaden.
 • Region Stockholm, FUT (Förvaltning Utbyggd Tunnelbana) ska bygga ny tunnelbanestation.

Kontakta oss i projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Projekt i Johanneshov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad