Sommar på torget i Skärholmens centrum, människor sitter i solen, träden och växterna är gröna runt dammen, i bakgrunden pågår torghandeln.
Skärholmens centrum

Utemiljö

En rad olika platser i Stockholm förnyas, förbättras och rustas upp i samband med att staden växer. Det kan vara offentliga platser som torg och parker men även andra typer av utemiljöer som berör oss som bor i staden. En särskild satsning på stadens parker och naturområden genomförs under namnet ”Grönare Stockholm”.

Grönare Stockholm

Satsningar på Stockholms gröna värden

Från start 2017 och fram till sommaren 2022 genomförs 25 projekt. Platserna för projekten har valts ut med fokus på gröna värden i stadens alla delar. De upprustade platserna ska inbjuda till aktivitet i park och natur samt även stärka klimatanpassning, ekologiska värden och de viktiga sambanden mellan olika grönområden.

Sex projekt pågår för att förbättra ekarnas livsmiljöer och göra insatser vid våtmarker för grodor och groddjur. Det byggs groddammar och övervintringsplatser för groddjur på flera platser. Stockholms ekar behöver ljus för att trivas och därför röjs det i ekskogarna.

Våren 2022 startar arbetet med ytterligare nio projekt inom Grönare Stockholm. De nya projekten har valts ut med fokus på miljön. Platser där man kan förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, ekologiska samband mellan parker och gröna stråk, dagvattenavrinning vid skyfall och platser där det blir riktigt varmt, värmeöar, finns med i urvalet. Buller och trygghet vägs också in i planeringen för de utvalda platserna.

Stockholms unika gröna ytor har stor betydelse för din och andra stockholmares livskvalitet och bidrar samtidigt till en levande och trygg stad.

Grönare Stockholm

"Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden".

Projekt som ingår i Grönare Stockholm

Parkupprustningar

Pågående och planerade parkupprustningar

Torg

Pågående och planerade torgarbeten

Badplatser

Pågående och planerade arbeten på badplatser

Naturreservat

Pågående och planerade arbeten i naturreservat

Podden Stockholm växer

Uppdaterad