Illustration av vattentorget vid nya Slussen. Framför vattentorget ligger byggnaden Mälarterrassen, en stor byggnad med fasader va glas och granit. Människor rör sig i området. Bakom byggnaden syns Södermalm.
Visionsbild av Mälarterrassen med vy från vattentorget. Illustration: DBOX/Foster + Partners

Projekt Slussen 2024-2027

De olika platserna vid nya Slussen öppnar vartefter de färdigställs. Några platser är redan klara och har öppnat för allmänheten, till exempel östra lågbron och Slussbron. Andra platser får vi vänta lite till på. Mer än halva projekttiden har gått, men en del arbete återstår innan trafiklösningen står klar 2027. Låt oss titta på de återstående delarna i ombyggnaden av Slussen:

Vattentorget – Ett intensivt arbete som pågår under våren 2024 är färdigställandet av vattentorget och Norra slusskajen. Framförallt är det arbeten med finplanering och ytskikt för att allmänheten ska kunna visas på ytan från och med sommaren 2024.

Under Slussbron ska lokaler för restauranger byggas av en extern byggherre. Byggnationen startar under 2024 och restaurangerna beräknas öppna mot slutet av 2025.

Bussterminalen i Katarinaberget – Inne i och runt om Katarinaberget pågår arbeten för att färdigställa bussterminalen och anslutande ytor. Bland annat ska ett terrazzogolv gjutas i vänthallen, rulltrappor och hissar ska installeras, körytorna ska färdigställas och installationer slutföras. Den nya bussterminalen öppnar hösten 2025.

Södermalmstorg – Under 2024 pågår arbeten med nytt bjälklag för delar av den nya torgytan på Södermalmstorg. Sedan påbörjas arbete med ytskikt och planteringar, och torget öppnar sommaren 2025.

Mälarterrassen – byggnaden mellan Södermalmstorg och Slussbron, växer fram mer och mer för varje dag. Under hösten 2024 är större delarna av byggnadens skal färdigbyggt. Fastighetsaktören Atrium Ljungberg kommer att fylla Mälarterrassen med innehåll, och beräknar öppna 2025/2026.

Gång- och cykelbro över Söderström – Byggnationen av en gång- och cykelbro över Söderström är framflyttad. Under våren 2024 ska brons utformning projekteras om och ny beräknad byggstart är hösten 2024. Då påbörjas arbete med grundläggning. Bron beräknas öppna under 2026. När bron har byggts klart kan också slusskanalen öppna för båttrafik.

Stadsgårdstunneln – Den östra delen av Stadsgårdsleden ska däckas över och tunneln länkas samman med den redan byggda, västra, tunneldelen. Arbetet påbörjas hösten 2024 och beräknas vara klart hösten 2026. Då öppnar också slitsen i Slussbron, som länkar samman Skeppsbrokajen med Stadsgårdsleden.

Ryssgården – Här ska ytskiktet läggas om, den norra temporära tunnelbaneentrén ska tas bort och träd planteras. Torgytan ska vara färdigställd 2026.

Handelsplatsen – Utrymmet i navet mellan bussterminalen, tunnelbanan och Saltsjöbanan ska fyllas med innehåll och öppnar under 2027. Atrium Ljungberg kommer att fylla den nya handelsytan med verksamheter och service.

Katarinaparken – Ovanpå Stadsgårdsledens överdäckning ska den gröna Katarinaparken anläggas. Arbetet startar under 2027 och beräknas klart 2028.

Byggnader ovanpå Stadsgårdsleden – Under 2027 börjar Atrium Ljungberg och Nobelstiftelsen bygga kontorshus och Nobel Center ovanpå Stadsgårdstunneln. Dessa byggnationer ligger utanför Projekt Slussen.

Illustration av nya Slussen. Vy från norr.

Visionsbild över nya Slussen. Illustration: DBOX/Foster + Partners

Film: Upplev nya Slussen

Slussen fortsätter att vara en viktig knutpunkt, men blir också en attraktiv och trygg plats att vistas på. Häng med Eva i filmen här nedanför och få ett smakprov på känslan och upplevelsen av nya Slussen.

Uppdaterad