Drönarfoto över Slussenområdet. Vy mot Gamla stan. På vattenområdet mellan öarna pågår byggarbeten.
Foto: Lennart Johansson

Det var en gång en gång- och cykelbro – vad hände?

Stockholm är en stad med en ökande mängd människor som rör sig till fots och på cykel i vardagen. För att möta behoven hos dagens invånare och förbereda sig för en ännu mer cykelvänlig framtid, har staden länge arbetat med att förverkliga planerna för en gång- och cykelbro över Söderström. Denna bro kommer att spela en avgörande roll för att underlätta förflyttningen mellan Gamla stan och Södermalm, och den förväntas avlasta det redan överbelastade Slussenområdet.

Prognoser förutspår att år 2040 kommer inte mindre än 56 000 cyklister dagligen att korsa Söderström mellan Gamla stan och Södermalm. Idag är siffran omkring 26 000 cyklister, och denna ökning är en indikation på stadens tillväxt och dess invånares ökande medvetenhet om miljövänliga transportalternativ. För att möta den ökande efterfrågan på cykling och gång i staden krävs en modern och effektiv infrastruktur.

Gång- och cykelbron, även känd som GC-bron, har varit en del av Stockholms planer sedan 2013 när detaljplanen godkändes. Bron var avsedd att ansluta nära tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla Stan.

År 2022 uppstod dock en dispyt mellan staden och regionen angående genomförandet av GC-bron. Regionen uttryckte oro över hur byggandet av bron skulle påverka tunnelbanebron. Staden försäkrade att vald arbetsmetod är säker och att tunnelbanetrafiken inte skulle påverkas av byggprojektet. Man använde samma teknik och borrade i samma mark som Slussenprojektet gjort under många år utan problem. Dessutom hade man ett omfattande kontrollprogram och kontinuerlig övervakning av byggarbetet.

Byggstarten för GC-bron var planerad att äga rum i juli 2023. Men på grund av oenighet mellan staden och regionen om genomförandet av projektet, stoppades byggstarten. Regionen sa sig tvungna att stoppa all tunnelbanetrafik under den tid då grundläggningsarbetet skulle ske. I ett försök att nå en överenskommelse sköt staden upp byggstarten till den 28 augusti.

Oenigheten eskalerade och regionen lämnade in en stämningsansökan och en begäran om skyddsstopp till Stockholms tingsrätt den 15 september 2023. De yrkade på att rätten skulle förbjuda staden att genomföra pålningsarbeten eller andra anläggningsarbeten för GC-bron.

I detta låsta läge beslutade det politiska styret i regionen och staden att tillsätta en arbetsgrupp med representanter från båda parter, med uppgiften att föreslå en lösning för hur bron skulle kunna byggas utan att påverka tunnelbanetrafiken. Arbetsgruppen presenterade sitt förslag den 7 oktober, vilket innebär en ny utformning av bron och en förändring av dess läge och rampen som skulle förbinda bron till kajplan tas bort. Bron flyttas längre ifrån tunnelbanebron och därmed finns inte utrymme för en ramp. Det beror bland annat på undervattenskonstruktioner som hindrar. Dessutom ska en annan grundläggningsmetod delvis användas.

Detta kräver en omprojektering av hela bron. För närvarande genomförs konsekvensanalys och utredningar inför projekteringen. Förhoppningen och ambitionen är att kunna starta bygget av en ny bro så snart som möjligt, men det kommer inte att kunna påbörjas innan årsskiftet 2023-2024. En försening av brons öppnande är därför oundviklig, men det är ännu för tidigt att säga hur stor förseningen blir.

Sammanfattningsvis är gång- och cykelbron över Söderström, med eller utan ramp, en viktig infrastrukturell satsning för Stockholm. Den kommer att bidra till att avlasta trafiken i Slussenområdet och underlätta för de många cyklister och gångtrafikanter som passerar mellan Gamla stan och Södermalm varje dag.

Vi återkommer med mer information om statusen när bron är projekterad och tidsplanen fastställd.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad