Resultat – Klimatförbättringar

I en frågeomgång under mars och april 2021 ställde vi frågor till Medborgarpanelen för att få underlag till hur Stockholms stad kan utveckla dialogen med invånarna i klimat- och miljöfrågor.

Tack till dig som deltog!

I december 2020 tecknade Stockholms stad ett klimatkontrakt för att öka takten i klimatomställningen. Klimatkontraktet är en viktig del i genomförandet av stadens miljöprogram och klimathandlingsplan.

Ett av stadens åtaganden är att utveckla dialogen med invånarna kring dessa frågor och resultatet från denna frågeomgång blir ett underlag för vidareutveckling av stadens arbete. När frågeperioden avslutades den 22 april 2021 hade 2 453 personer svarat på frågorna.

Urval av resultatet

  • 6 av 10 (59 procent) anser sig ha förslag och idéer som de skulle vilja dela med sig av till stadens klimatarbete.
  • 17 procent uppger sig vara intresserade av att ha kontakt med Stockholms stad och vara delaktiga i stadens klimatarbete.
  • Stockholmarna vill vara delaktiga bland annat genom att delta i undersökningar/enkäter, att bidra med idéer och lämna förslag samt delta i fokusgrupper och arbetsgrupper. De vill också själva göra förändringar i sin livsstil och försöka påverka andra att leva mer miljövänligt.
  • Stockholmarnas förslag för att minska påverkan på klimatet är bland annat minskad bilåkning och utbyggnad av kollektivtrafiken. Även sopsortering, återvinning och att bygga cykelvägar nämns.
  • Stockholmarna uppger att det de själva skulle kunna göra är bland annat att minska utsläppen genom att cykla mer, åka mer kollektivtrafik och lämna bilen hemma. Att sopsortera, källsortera och återvinna. Ändra sin konsumtion genom att köpa mindre och att handla mer begagnat. Ändra sina matvanor, minska matsvinnet, äta mindre kött och köpa mer ekologiskt. Minska eller effektivisera sin energianvändning.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat – Klimatförbättringar (pdf)

Vad hände med resultatet?

Resultatet har presenterats för ett antal olika intressenter i Stockholms stad, bland annat kommunikatörer från förvaltningar och bolag som arbetar med stadsutvecklingsfrågor. De insikter som svaren ger kommer att användas vidare tillsammans med andra kunskapsunderlag för att utveckla stadens dialogarbete och samverkan med stockholmarna i det framtida klimatarbetet. 

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad