En äldre man står och tittar på tavlor med katter och hundar.

Resultat – Aktiviteter för äldre

I november 2022 ställdes frågor till paneldeltagare över 60 år i hela Stockholms stad, för att få underlag till hur Stockholms stad kan utveckla sin hälsofrämjande och förebyggande verksamhet riktad till seniorer.

Tack till dig som svarade!

När frågeperioden avslutades hade 1 071 personer i Medborgarpanelen svarat, vilket innebär att 75 procent av de som tillfrågades svarade. De flesta är nöjda med utbudet i Stockholms stad. Det lämnades många värdefulla förslag för Stockholms stad att arbeta vidare med.

Kommunfullmäktige har tagit fram en handlingsplan enligt WHO:s modell för äldrevänliga städer. En del i arbetet för att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad är att involvera stockholmarna i utvecklingsarbetet. Resultatet från denna frågeomgång kommer att vara underlag för vidareutveckling av stadens arbete.

Urval av resultatet

Besökt senaste året – Det vanligaste besöksmålet inom kultur är något av Stockholms stads alla bibliotek och som motionsaktivitet uppges vandringsleder och motionsspår. De allra flesta är nöjda eller mycket nöjda med sitt besök och andelen missnöjda är ytterst liten.

Aktiviteter senaste året (andra aktörer) – Den vanligaste aktiviteten att delta i som anordnats av annan aktör än Stockholms stad är kulturaktiviteter via exempelvis kulturinstitutioner, pensionärsorganisationer, studieförbund med flera.

Delta i högre utsträckning – Att ta del av Stockholms kulturliv och delta i Stockholms kulturaktiviteter vill man göra mer av. Faktorer som hindrar deltagande är tillgång till utbud nära där jag bor, bättre information om vilka aktiviteter som erbjuds och kostnad. Vanligaste önskemålen är: stadsvandringar, samtal (om klimatet, hälsa, politik m m) och ledarledda grupper inom motion.

Information – Dagspress och lokalpress är de mest använda och föredragna informationskanalerna.

Önska fritt – Vanligaste önskemålen är föreläsningar, promenader/vandringar och mer musik/konserter.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat, aktiviteter för äldre (pdf)

Vad händer med resultatet?

Resultatet har presenterats för ett antal olika intressenter i Stockholms stad, bland annat stadens äldreombudsman och tjänstepersoner från förvaltningar som arbetar med att driva och utveckla förebyggande och hälsofrämjande verksamhet för seniorer.

De insikter som svaren ger kommer att användas vidare tillsammans med andra kunskapsunderlag för att utveckla stadens arbete och samverkan med stockholmarna i det framtida arbetet med hälsofrämjande och förebyggande arbete riktat till seniorer.

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad