Resultat – Sommarplatser 2022

Sedan 2015 gör staden tillfälligt om ett antal platser i Stockholm för att levandegöra stadens offentliga rum och skapa trivsamma, attraktiva och trygga vistelsemiljöer för medborgare och besökare.

Vid starten testades två sommargågator och satsningen har vuxit till att i år innefatta 42 sommarplatser. Paneldeltagarna i Medborgarpanelen och Unga panelen svarade på fem frågor om hur väl de kände till projektet, hur de fått information om sommarplatserna och vad de tyckte om satsningen på sommarplatser i stadens offentliga rum.

Samma undersökning med snarlika frågor gjordes 2021, vilket ger en möjlighet att jämföra delar av resultaten.

Tack till dig som deltog!

Urval av resultatet

  • Resultatet visar att det finns en hög kännedom om Stockholms stads sommarplatser och att nästan nio av tio uppskattar satsningen.
  • Störst uppskattning finns bland boende i söderort och unga mellan 11–15 år är i högre grad nöjda än personer från 16 år och uppåt.
  • Traditionella medier och skyltar på plats är den vanligaste källan till information om sommarplatserna.
  • Några av de vanligaste svaren på vad paneldeltagarna önskar se mer av på sommarplatserna är mer grönska, fler sommaraktiviteter och mindre nedskräpning.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Stockholms stads Medborgarpanel – Sommarplatser 2022 (pdf)

Vad händer med resultatet?

Resultatet kommer användas som underlag i det fortsatta arbetet med sommarplatser. Det hjälper projektgruppen på trafikkontoret att förbättra platserna utifrån upplevelser och önskemål från besökare

Medborgarpanelen

Uppdaterad