Resultat – Besökare till Stockholm

Stockholm är en populär besöksdestination och var innan pandemin en av Europas femton mest besökta destinationer. Besökare från såväl Sverige som utlandet besökte den svenska huvudstaden.

Tusen tack till dig som deltog!

Pandemin kastade omkull allting genom bland annat stängda gränser, restriktioner och förändrade beteenden. Stockholm blev på kort tid en plats med mindre puls och färre besökare. Särskilt ansträngt blev det för stadens knappt 10 000 besöksnäringsföretag, som är viktiga för att skapa arbetstillfällen för såväl unga som utlandsfödda.

Besöksnäringen är en av både Sveriges och Stockholms basnäringar, och ett intensivt arbete pågår för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt. Hållbar tillväxt är endast möjlig om den sker i samråd med de som gör platsen, det vill säga alla stockholmare. Av den anledningen var denna första panelundersökning gällande Stockholms besöksnäring värdefull för oss i staden.

Vi jobbar varje dag för att skapa en attraktiv stad för alla som bor, jobbar, studerar och vistas i Stockholm. När frågeperioden avslutades den 13 juni 2022 hade 2 154 personer i Stora medborgarpanelen svarat på frågorna.

Urval av resultatet

Knappt 9 av 10 av panelens respondenter är positiva till att det kommer besökare till Stockholm (89 procent). Det positiva resultatet gäller för både svenska och utländska besökare.

  • Nästan lika stor andel är stolta över att Stockholm är hemstaden (86 procent) samt tycker besöksnäringen är viktig för Stockholm (84 procent).
  • 8 av 10 är stolta över att se besökare i sin hemstad och lika stor andel gillar att ge råd och tips till besökare (78 procent).
  • Hälften tycker att staden borde göra mer för att attrahera fler besökare (49 procent) och bara en liten andel tycker att staden ska göra mindre (12 procent).
  • Drygt en tredjedel tycker att det kommer för få utländska besökare till Stockholm (34 procent) och en mycket liten andel tycker att de kommer för många (7 procent). Knappt hälften tycker att det kommer lagom många utländska besökare (42 procent).
  • En dubbelt så stor andel ansåg att Stockholm blev en sämre plats under pandemin givet färre besökare jämfört med dem som tycker det blev en bättre plats med färre besökare (40 procent respektive 21 procent).
  • Det bästa med besökare i Stockholm enligt stockholmarna är bidrag till ekonomin, internationell uppmärksamhet, utökat utbud av restauranger samt liv och rörelse i stan.
  • Det sämsta med besökare i Stockholm enligt stockholmarna är bitvis trängsel, viss nedskräpning och klimatpåverkan.
  • En mycket liten andel känner bekymmer kring besöksnäringens utveckling (9 procent) och bara en av fem har någon gång stött på egna problem kopplat till stadens besökare (19 procent). Upplevda problem är då främst kopplade till inskränkt framkomlighet på cykelbanan, gatan eller i kollektivtrafiken.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat – Besökare till Stockholm (pdf)

Vad händer med resultatet?

Ett av stadens utvecklingsområden när det gäller besöksnäring är att utveckla dialogen med invånarna. Resultatet från denna frågeomgång blir ett viktigt underlag för vidareutveckling av stadens arbete för en hållbar och långsiktigt växande besöksnäring, men också specifikt för platsutveckling i stadens olika delar. Tillsammans gör vi Stockholm till en ännu mer attraktiv plats att leva i och besöka. Det är ju faktiskt stockholmarna som gör Stockholm.

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad