Resultat – äldrevänlig stad 2023

I december 2023 ställdes frågor till paneldeltagare över 65 år utifrån ett antal områden som lyfts fram i stadens handlingsplan för en äldrevänlig stad.

Tack till dig som svarade

När frågeperioden hade avslutades hade 900 personer i Medborgarpanelen svarat, vilket innebär att 75 procent av de som tillfrågades svarade.

Stockholms stad arbetar för att vara en äldrevänlig stad. Den äldrevänliga staden kan beskrivas som en tillgänglig och inkluderande stad med en miljö som främjar ett aktivt liv genom hela livet. Staden har antagit en strategi som syftar till att beskriva behov av utveckling och samverkan. Svaren hjälper staden i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Urval av resultatet

Ansöka om vård-och omsorgsinsatser

Tre av fem svarande vet vart de ska vända sig för att ansöka om vård-och omsorgsinsatser. Kvinnor och de som är äldre än 80 år vet i större utsträckning vart de ska vända sig.

Tillgång till information

Majoriteten bland de som har sökt information är nöjda med tillgången på information om Stockholms stad och dess verksamheter. Bland de som inte är nöjda med tillgången på information efterfrågas bland annat andra informationskanaler, exempelvis kanaler som inte är digitala.

Kännedom om aktivitetscenter

Ungefär en av fem känner till och besöker i någon utsträckning stadens aktivitetscenter. Kvinnor besöker aktivitetscenter i högre utsträckning än män.

Möjlighet att ta del av ledarledd idrott/motion

Fyra av tio svarande känner inte till möjlighet att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm. Av de som känner till detta är de flesta nöjda med möjligheterna.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Stockholms stads Medborgarpanel – Vänlig stad för äldre (pdf)

Vad händer med resultaten?

Resultatet presenteras under våren för ett antal olika intressenter i Stockholms stad, bland annat stadens äldreombudsman och tjänstepersoner från förvaltningar och kommunala bolag som arbetar med att staden ska vara en äldrevänlig stad. De insikter som svaren ger kommer att användas vidare tillsammans med andra kunskapsunderlag.

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Medborgarpaneler

Uppdaterad