Skånegatan – en sommargågata.

Resultat – Framkomlighet och offentliga rum

I den här frågeomgången deltog totalt 2 682 personer i panelen, från 11 år och uppåt.

Tack till dig som deltog!

Ett av Stockholms stads många uppdrag är att utveckla och sköta om stadens offentliga rum. Det handlar bland annat om att se till så att transporter av varor och människor fungerar och att trafiksäkerheten är hög. Det handlar också om att stadens gator, torg och parker städas och sköts om så att stockholmarna kan och vill vara i staden.

Hur staden sköts om och utvecklas är frågor som berör alla stockholmare. En av stadens uppgifter är att berätta och förklara hur vi sköter om och utvecklar staden. Under mars månad 2024 ställde vi därför tio frågor till Medborgarpanelen och Unga panelen om hur stockholmarna upplever att staden berättar och kommunicerar runt de här frågorna.

Urval av resultatet

  • Resultatet av undersökningen visar att ungefär 9 av 10 känner på något sätt till att staden arbetar med att utveckla de offentliga rummen på ett klimatsmart och hållbart sätt. Drygt 4 av 10 känner väl till stadens arbete.
  • Två tredjedelar tycker att stadens sätt att informera om arbetet är godkänt, men bara knappt 3 av 10 tycker staden gör det bra.
  • 7 av 10 känner till att staden arbetar med trafiksäkerhet och framkomlighet, ungefär hälften anser att informationen om ämnet är godkänd.
  • 3 av 4 känner till att staden prioriterar gång, cykel och kollektivtrafik och över hälften av de som svarat på enkäten känner väl till detta.
  • Kännedomen om att staden arbetar med skötsel av blommor, träd, parker och att vi jobbar med snöröjning är hög, nästan 9 av 10 svarar att de känner till detta. Ungefär hälften ger informationen om arbetet godkänt.

I undersökningen fanns också möjlighet att med egna ord besvara frågan om vad som kan bli bättre i stadens information om hur vi utvecklar och sköter om det offentliga rummet. Här märks tydligt att det här är frågor som intresserar stockholmarna, vi har aldrig i Medborgarpanelens historia fått in så mycket fritextsvar på en enskild fråga. Några av svaren handlar bland annat om:

  • Fler informationsskyltar i parker om växter och hur skötseln fungerar
  • Mer kommunikation med stockholmarna om vad de vill innan platser byggs om
  • Bättre möjligheter att lämna förslag på hur ett område kan utvecklas.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat Framkomlighet och offentliga rum Medborgarpanelen mars 2024 (pdf)

Vad händer med resultatet?

Kommunikation kan mätas på flera sätt och ett av dessa är medborgarpanelen. Panelens svar blir ett värdefullt underlag i arbetet med att förbättra vår kommunikation på trafikkontoret och för att se vilka områden vi behöver fokusera extra på i framtiden.

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Medborgarpaneler

Uppdaterad