Resultat – Stockholmsrummet

Stockholm växer och många vill bo och verka här. Stockholms stad behöver bygga nya arbetsplatser, bostäder, förskolor, skolor, idrottsplatser och parker. En viktig uppgift för staden är att visa på hur det kan ske och att involvera dig som bor och lever här. Detta görs bland annat via stadens fysiska utställningslokaler, som Stockholmsrummet.

Hela 2 397 personer från alla stadsdelar i Stockholm – och både Stora och Unga medborgarpanelen – deltog i enkätundersökningen under september 2022 om Stockholmsrummet och dess innehåll.

Första delen av undersökningen handlade om anledning till och upplevelse av besöket i Stockholmsrummet. Den andra delen handlade om Stockholmsrummets utbud och vad besökare förväntar sig hitta och få hjälp med när de besöker lokalen. 

Stort tack till alla deltagare i Medborgarpanelen!

Urval av resultatet

  • 40 procent av de svarande har besökt Stockholmsrummet. Boende i innerstaden samt unga har besökt rummet i större utsträckning.
  • 61 procent svarade att anledningen till besöket var att de var i Kulturhuset och blev intresserade. Därefter kommer anledningen att man ”Ville veta mer om utvecklingen i sitt närområde” på 16 procent.
  • Drygt 6 av 10 upplevde sitt besök som informativt, och en tredjedel upplevde besöket som lärorikt.
  • Det högsta intresset för utbudet i Stockholmsrummet var att hitta fysiska och digitala modeller över hur Stockholm ser ut, och vad som planeras i staden i framtiden. 36 procent av de svarande lyfte fram vikten av att få prata med personal som kan svara på frågor kring stadens utveckling.
  • Ungefär 1 av 3 visste inte om att Stockholmsrummet gick att besöka förrän de befann sig i Kulturhuset.

Vad händer med resultatet?

De som jobbar och planerar för kommande aktiviteter i Stockholmsrummet under ledning av stadsledningskontoret är mycket tacksamma för svaren. Underlaget kommer användas för att se över Stockholmsrummets kommunikation, men även för att se över relevanta delar av utställningen och utformningen i framtiden.

Medborgarpanelen – Stockholmsrummet 2022 (pdf)

Medborgarpaneler

Uppdaterad