Två personer i röda jackor promenerar på en trottoar bredvid en cykelbana.

Resultat – AI

Deltagarna i Stora medborgarpanelen har svarat på en frågeomgång om trygga och otrygga platser. Enkäten besvarades av 2 371 stockholmare vilket innebär en deltagarfrekvens på 53 procent.

Hållbar stadsutveckling genom AI

Under november 2021 genomfördes en enkät inom ramen för forsknings- och innovationssamarbetet Senseable Stockholm Lab. Som del i forskningsprojektet AI Safety Perception Patterns inom Senseable Stockholm Lab användes Medborgarpanelen för att svara på frågor kring upplevd trygghet med utgångspunkt i bilder från Googles gatuvyer. Två bilder presenterades åt gången och de deltagande fick klicka på den bild som antingen upplevdes mer trygg eller mer otrygg. Låga trygghetspoäng fick främst bilder med vägar i högtrafikerade områden.

Datainsamlingen gjordes för projektet AI Safety. Senseable Stockholm Lab är en plattform för samverkan med forskningen där Stockholms stad tillsammans med forskare från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm (KTH) och Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA bedriver olika forsknings projekt för att med hjälp av digital teknik hantera olika samhällsutmaningar.

Tack till dig som deltog i undersökningen!

Resultatet

Här hittar du en sammanställning av resultatet från undersökningen.

Metod projekt trygghet, sammanställning (pdf)

Hur resultaten tas vidare

Svaren från enkäten används nu för att träna upp en AI som i sin tur kan användas för att klassa alla gaturum i staden utifrån medborgarpanelens svar. Denna information kommer sedan att jämföras med andra data, till exempel från stadens trygghetsmätning för att utvärdera och försöka förstå hur trygghet upplevs och vad det kan bero på att platser i staden upplevs olika trygga.

Projektet förväntas avslutas under hösten 2022 och förhoppningsvis kan kunskaperna och metoderna som utvecklas användas för att planera en tryggare stad.

Nästa steg i forskningen är att jämföra denna information med annan information som på olika sätt beskriver trygghet i Stockholm. Här kommer bland annat data från stadens trygghetsmätning och Tyck till appen att användas tillsammans med annan information som brottsstatistik och data om trafikolyckor.

Mer information

Mer information om AI Safety och om Senseable Stockholm Lab hittar du på deras webbplats.

Medborgarpaneler

Uppdaterad