Resultat – Resvanor

I oktober 2023 svarade fler än 3 000 personer i Stockholms stads medborgarpanel på frågor om sina resvanor. Staden följer utvecklingen av resandet genom exempelvis medborgardialoger, trafikmätningar eller undersökningar om resvanor. Kartläggningarna är en viktig pusselbit i det ständigt pågående arbetet med utvecklingen av stadens transportsystem.

Tack till dig som deltog!

Pandemin och ekonomin har påverkat hur vi reser. Under de senaste åren har det hänt mycket som påverkat stockholmarnas vardag och därmed också resandet. Först på grund av pandemin och några år senare även det förändrade världsläget och medföljande ökning av resekostnader för framförallt bilresor. Därför ställdes frågor i Medborgarpanelen om både arbets- och fritidsresor och hur dessa har förändrats sett till fler eller färre resor, möjligheten att arbeta hemifrån och val av färdmedel.

Urval av resultaten

Tre av fyra har möjlighet att arbeta hemifrån. Andelen som har möjlighet är lika stor för män och kvinnor. Högst andel har boende i Söderort, och endast en av 20 utnyttjar inte möjligheten att arbeta hemifrån.

  • Nästan en tredjedel använder idag alltid eller ibland ett annat färdmedel för arbetspendlingen jämfört med innan pandemin.
  • En av fyra har förändrat sina fritidsresor jämfört med innan pandemin och av dem fler kvinnor än män.
  • Bland de som väljer annat färdmedel syns en stor nedgång för kollektivtrafik, både för arbets- och fritidsresor, till förmån för cykel-, gång- och bilresor.
  • En tredjedel har förändrat sitt vardagliga resande på grund av inflation och ökade resekostnader.

Hela resultatet

Här hittar du hela resultatet från undersökningen.

Resultat – Resvanor (pdf)

Vad händer med resultatet?

Resultaten från undersökningen kommer att användas av trafikkontoret för att fortsätta utveckla stadens offentliga rum.

Kontakta oss om Medborgarpanelen

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Jenny Brolin
Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 532

Medborgarpaneler

Uppdaterad