Flygbild över Farsta med planerade hus inritade.

Tyngdpunkt Farsta

Tyngdpunkt Farsta är ett tidigare stadsutvecklingsprojekt i Farsta kopplat till stadens förra översiktsplan ”Promenadstaden”. Inom projektet togs ett program fram, som omfattar flera pågående och kommande byggnadsprojekt inom Farsta. Farsta kallas inte längre tyngdpunkt utan är ett av fyra fokusområden, där nya projekt startas med översiktsplanen som utgångspunkt

Fokusområde Farsta

I den äldre översiktsplanen för Stockholm "Promenadstaden" pekades Farsta ut som en tyngdpunkt och ett program togs fram. Programmet för tyngdpunkt Farsta ligger till grund för ett antal pågående och kommande projekt. 

Idag har staden en ny översiktsplan och Farsta är ett av fyra utpekade fokusområden fokusområde Farsta.

Det pågår fortfarande en del projekt som startades inom programarbetet, här kan du läsa mer om dem.

Kontakt

Jenny Sederholm

Projektledare, exploateringskontoret

Theodor Sundh

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad