Flygbild över Mellanbergsstråket, fotografi.

Mellanbergsstråket

Mellanbergsparken och området kring ska utvecklas. Staden vill ta ett helhetsgrepp och utreda förutsättningar för en ny sim- och idrottshall, utvecklade parkfunktioner samt stadsbebyggelse i området. Mellanbergsparken ska även fortsatt vara en inbjudande grön plats för flera stadsdelar.

Markundersökningar

Stockholms stad ska utföra undersökningar och installera grundvattenrör för provtagning av grundvattnet i området.

När nya bostadsområden planeras behövs många typer av underlag. Som en del i utredningsarbetet kan det komma att genomföras tekniska undersökningar i området. De undersökningarna ger mer information om områdets jord-, berg- och grundvattenförhållanden. Information som behövs för att klargöra förutsättningarna för ny bebyggelse på platsen.

Stockholm växer och staden behöver planera för bostäder, parker, infrastruktur, arbetsplatser och mera för många nya stockholmare fram till år 2030. När området kring Mellanbergsparken utvecklas ska förutsättningar för en ny sim - och idrottshall samt stadsbebyggelse i området kring parken och Västertorps trafikplats undersökas.

Området har potential att komplettera Hägerstensåsen med bostäder och blandade funktioner, utvecklade stråk samt trygga och levande stadsrum. Personnevägen görs om till ett urbant stråk, att vägen omges av ny bebyggelse som vänder sig mot gatan och bidrar till att öka den upplevda tryggheten genom aktiva bottenvåningar och flera entréer. Vi ska undersöka förutsättningar för service och näringsliv och kulturmiljöns värden ska tas till vara.

Mellanbergsparken ska fortsatt vara en grön målpunkt för flera stadsdelar och parkytan i området ska vara så stor som möjligt. Syftet är också att bidra till en sammanhängande stad genom att stärka kopplingarna mellan Hägerstensåsen och Västertorp samt över E4/Södertäljevägen.

Tillfälliga verksamheter och bygglov

Under de senaste åren har delar av Mellanbergsparken tagits i anspråk för temporära verksamheter. I parken finns förskolepaviljonger, vars lov löper ut 2022. Under 2018 beviljades ett tidsbegränsat bygglov för modulbostäder. 

Läge och omfattning av området

Området omfattar båda sidor om Personnevägen. Området avgränsas av Avgiftsvägen i norr och omfattar Västertorpsmotet i söder. Området omfattar cirka 40 hektar.

Markanvisningar

I februari 2019 beslutades en markanvisning för idrottsändamål inom fastigheten Västberga 1:1 till idrottsnämnden. Anvisningen gäller en sim - och idrottshall i Mellanbergsparken. I september 2020 markanvisades 100 bostäder vardera till JM AB och Åke Sundvall Projekt AB. Anvisningarnas placering fastställs i ett senare skede. Det finns även en markanvisning för cirka 40 bostäder vid kvarteret Glidet till Åke Sundvall Projekt AB, från 13 mars 2012

Så påbörjas arbetet

I programarbetet utreds hur platsen används idag, vilka problem och möjligheter som finns och vad som behöver göras för att de nya idéerna ska bli verklighet. Staden ska ta hänsyn både till privata och allmänna intressen och balansera dem mot varandra. Under arbetets gång kommer dialog med berörda att ske. På så sätt är det möjligt att påverka utvecklingen av programmet, som slutgiltigt beslutas om av politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Tidsplan

 • Start-PM togs i december 2020
 • Tidig dialog genomförs 25 januari–1 mars 2021
 • Programsamråd, preliminärt kvartal 2 2025.

Vill du veta mer?

Tidig dialog

I arbetet med program för Mellanbergsstråket bjöd staden in till en tidig digital dialog 25 januari–1 mars 2021. Via dialogverktyget fanns möjlighet att markera favoritplatser, otrygga platser och rörelsemönster på en karta samt lämna kommentarer kring dessa. Totalt inkom cirka 13 800 synpunkter från över 1 000 personer som bor i eller rör sig i området mellan Hägerstensåsen och Västertorp.

Arbetet med ett program för Mellanbergsstråket befinner sig i ett tidigt skede och samråd planeras under första kvartalet av 2022. Den tidiga dialogen ger staden ett gediget underlag att arbeta vidare med i utvecklingen av området. Mellanbergsparken och området runt om ska utvecklas. Idag finns här många funktioner, både tillfälliga och permanenta. Inför framtiden ville vi få in din lokala kunskap om hur området används, vad som är viktigt att tänka på och hur du tycker att det kan utvecklas.

Favoritplatser, aktiviteter och utvecklingsbehov

Flera platser utmärkte sig som favoriter. Parken är ett självklart promenadområde. Området används för lek, både i anlagda lekplatser men också mer fritt i skogspartier. Det finns också flera populära promenadstråk för att rasta sig själv eller hunden.

Exempel på favoritplatser

 • Utebadet
 • Området kring bangolfen
 • Fotbollsplanerna
 • Skogsstråk och bergsknallar
 • Utegym och cykelcrossbana
 • Hundrastgården
 • Badhus.

Exempel på utvecklingsbehov

 • Belysning och papperskorgar
 • Bullerskydd
 • Aktiviteter för äldre barn
 • Bevara och återställa grönytor
 • Säker trafiksituation
 • Sittplatser och ytor för umgänge

Många synpunkter handlade om vikten av grönområden och promenadstråk. Det efterfrågades en återställning av ytor som är ianspråktagna av tillfälliga byggnader och funktioner, bättre passager och kopplingar samt bullerskydd. Flera önskade också att utebadet bevarades och att sim- och idrottshallen blir av och får en bra placering.

Vidare arbete

Utifrån resultaten får projektgruppen en bred bild av hur stockholmarna ser på området och hur det bör utvecklas. Resultaten är sammanställda i en rapport som blir ett viktigt underlag, tillsammans med övriga analyser och utredningar, till kommande arbete och samråd.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Julia Frisk
Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret
Telefon: 08-508 27 464

Ivan Matovic Söderström
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 86 921

Pernilla Svenningsson
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 682

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad