Stadsutvecklingsområde Älvsjö-Örby

Området är en viktig bytespunkt för tåg och bussar, samt kommande tunnelbana och spårväg. Det finns goda förutsättningar och en unik möjlighet att utveckla området med tusentals bostäder, arbetsplatser och service med trygga stadsrum och höga vistelsevärden.

Ny strukturplan undersöker genomförbarheten

Bakgrund

Stadsutvecklingsområdet Älvsjö-Örby har studerats i omgångar sedan 2014. 2022 återupptogs arbetet och ett internt förarbete bedrevs för att ringa in och utreda de stora knäckfrågorna, samt ta fram ett förslag till strukturplan som kalkylerades för att undersöka genomförbarheten både tekniskt och projektekonomiskt. Ett internt mål- och visionsarbete genomfördes med underlag från tidigare dialoger boende, besökare och näringsidkare i området.

Stora utmaningar

Området är komplicerat, och i framtagning av en struktur behövs aktuella förutsättningar. Idag är det en kraftig barriär i söderort. Det består delvis av gammal sjöbotten, en lågpunkt dit mycket vatten rinner, och det är omgivet av trafikleder och järnvägsspår. Dagvatten och framtida skyfall behöver få ta plats, och tillåtas forma den nya stadsdelen, tillsammans med fria ytor för torg, parker, idrott och skolgårdar.

Tryggt, tätt och livfullt

Programmet ska överbrygga områdets kraftiga barriärer och på ett tydligt och tryggt sätt koppla samman Älvsjö med omgivande stadsdelar och naturområden. Området ska bli tätt, tryggt och livfullt med ett stort utbud av allmänna platser för idrott, umgänge, lek och rekreation. Ambitionen att återbruka och omvandla delar av befintlig bebyggelse kommer att vara en del av kommande program- och detaljplanearbete.

Målet är att skapa en regional och lokal målpunkt med ett stort antal bostäder, arbetsplatser och service för att möjliggöra en attraktiv blandstad. Totalt planeras minst 7 000 bostäder och cirka 15 000 arbetsplatser i hela området. Dessutom planeras för olika idrottsfunktioner, handel, kultur, service, skolor och förskolor. 

Fokus på idrott, lek och rekreation

Sammantaget är det ett unikt läge för att skapa en ny levande blandstad på bästa läget med både pendeltåg, buss och tunnelbana. Visionen är att skapa en attraktiv och trygg stadsdel för tusentals boende och arbetande med fokus på idrott, lek och rekreation. Vattnet ska få ta plats och forma stadsdelen och skapa ett sammankopplat grönstråk genom området.

Stockholmsmässan rivs

När området vid Älvsjö station utvecklas och en ny tunnelbanesträckning dras till knutpunkten kommer Stockholmsmässan att rivas och ge plats åt en del av de nya bostäder och arbetsplatser som planeras i området. Stockholmsmässan kommer att välkomna utställare och besökare i befintliga lokaler minst fram till årsskiftet 2028/2029.

Preliminär tidsplan

  • 26 januari 2024, start–pm
  • kvartal 1 2025, ett övergripande förslag visas upp på programsamråd
  • Kvartal 4 2025, godkännande av program
  • Arbete med detaljplaner sätter igång

Frågor och svar

Stadsutvecklingsområdet avgränsas av spåren för västra stambanan i nordväst, Nynäsbanan i sydväst och Örby villastad mot Högdalen och Hagsätra i söder. Brännkyrka kyrka och villaområdet vid Sjöängen utgör områdets gräns i öst. Området innehåller idrottsytor i väster, lågt belägna grönytor i söder och vid Sjöängen i öster. De centrala delarna utgörs av Älvsjö gård med park, Stockholmsmässans anläggning samt övriga byggnader. Även del av Älvsjövägen samt en markparkering nordväst om västra stambanan ingår i stadsutvecklingsområdet.

För att skapa en ekologisk och ekonomiskt hållbar struktur som kan ta hand om stora mängder skyfall behöver bebyggelsen koncentreras till de delar av området som är tekniskt och lägesmässigt mest gynnsamma.

Stadsutvecklingsområdet har en mycket stor potential för stadsutveckling. Platsen är en viktig bytespunkt för tåg, bussar, kommande tunnelbana och spårväg och har mycket goda förutsättningar att utvecklas till en tät och klimatsmart blandstad. Programmet ska möjliggöra en utveckling av centrala Älvsjö till en regional och lokal målpunkt, och skapa förutsättningar för en urban blandstad med trygga stadsrum med höga vistelsevärden.

Området präglas idag av barriärer. Den nya blandstaden ska vara väl sammanlänkad med omgivande stadsdelar och naturområden.

Förslaget tar utgångspunkt i översiktsplanens strategier:

  • Satsa på attraktiva tyngdpunkter
  • Koppla samman stadens delar
  • Främja en levande stadsmiljö i hela staden

Programmet ska överbrygga områdets kraftiga barriärer och på ett tydligt och tryggt sätt koppla samman Älvsjö med omgivande stadsdelar och naturområden. Området ska bli tätt, tryggt och livfullt. Målet är att skapa en stadsdel med ett stort antal bostäder, arbetsplatser och service för att möjliggöra en attraktiv blandstad

Totalt planeras minst 7 000 bostäder och cirka 15 000 arbetsplatser. Dessutom planeras olika idrottsfunktioner, handel, kultur, service, skolor samt förskolor.

Planprocessen omfattar flera skeden.

Under kommande program- och detaljplaneskeden genomförs samråd då fastighetsägare, boende, kommunala förvaltningar, myndigheter med flera ges möjlighet att yttra sig. I hela processen ska allmänna och privata intressen vägas mot varandra.

Dialog och samråd

En tidig dialog genomfördes 2015 med boende, besökare och näringsidkare i området samt stadens berörda förvaltningar. Slutsatser i dialogen var att området behöver sammanlänkas, att mässan upplevs som en barriär, samt att mobilitet, orienterbarhet och trygghet är viktigt. Behov finns av offentliga platser, skolor, handel, service och en aktiv fritid. Dessutom framkom att området ansågs sakna en gemensam identitet.

I det vidare arbetet kommer dialogen att vidareutvecklas med berörda aktörer.

Samråd planeras första kvartalet 2025.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av utredningar och andra handlingar.

Kontakta projektet

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande.

Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Projekt i Älvsjö

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad