Flygfoto över Blackebergsvägen.

Blackebergsvägen

Blackeberg och Södra Ängby knyts samman genom utvecklingen av Blackebergsvägen till en stadsgata.

Blackebergsvägen ligger mellan Södra Ängby och Blackeberg. Utvecklingen av området ligger i linje med Stockholms översiktsplan vars inriktning är att koppla samman stadens delar och främja en levande stadsmiljö.

Stadsbyggnadsnämnden har lyft fram behovet av en helhetsbild för området och påbörjade ett programarbete under 2011. Syftet med programarbetet var att utreda förutsättningarna för att komplettera med bebyggelse längs Blackebergsvägen. Genom att ta ett helhetsgrepp på området ska programmet skapa förutsättningar för att knyta samman de två stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg genom utvecklingen av Blackebergsvägen till en stadsgata. 550–650 bostäder skapas och mötesplatser utvecklas. Programförslaget tar hänsyn till existerande kultur- och naturmiljöer samt skapar en promenad- och cykelvänlig stadsdel.

Programmet ska ge en helhetsbild av förutsättningarna för att utveckla området, utgöra planeringsunderlag för framtida detaljplaner och fungera som stöd vid förfrågningar om markanvisningar. För att få ett bra underlag för programhandlingen har områdets förutsättningar studerats i en områdesanalys. I en workshopserie samlades olika planeringskompetenser för att studera områdets utvecklingsmöjligheter utifrån analysens slutsatser. Slutligen genomfördes en träff med en fokusgrupp för att få med lokalperspektivet.

Följande stadsbyggnadsstrategier togs fram för området

 1. Nya Islandstorget: en plats av urban karaktär skapas som visuellt kopplar samman kyrkan med tunnelbanestationen.
 2. Holbergsgatan/Zorngatan: gatorna sammankopplas i samma punkt vid Blackebergsvägen.
 3. Fotbollsplanen: verksamheten bevaras och utvecklas.
 4. Blackebergsstråket: stråket förstärks genom upprustning och utveckling av nya målpunkter.
 5. Blackebergsvägen/Blackebergsbacken: gatornas möte utformas för att markera entrén till det nya området och för att dämpa bilarnas hastighet så passage underlättas för gående.
 6. Tyska botten: befintliga naturvärden tillvaratas och platsen utvecklas för rekreativa ändamål. Området tillgängliggörs genom förstärkta stråk och tydliga entréer. Nya målpunkter och aktiviteter som får människor att uppehålla sig på platsen skapas.
 7. Blackebergsvägen: gatans karaktär utvecklas mot ett levande gaturum med generösa gång och cykelbanor. Vid viktiga kopplingar ska passage för gående underlättas genom dämpning av bilarnas hastighet.
 8. Ny bebyggelse: bebyggelsen föreslås vara av ny stadsbyggnadskaraktär som bygger vidare på de omgivande stadsdelarnas kvaliteter, såsom grönska och bebyggelsestruktur.

Tidsplan

 • Projektet inleddes med start-PM som godkändes i stadsbyggnadsnämnden 15 mars 2011.
 • Stadsbyggnadsnämnden godkände den 17 oktober 2013 redovisningen av programsamråd och programhandlingen samt gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja nästa skede, detaljplanarbetet.
 • Stadsbyggnadskontoret fick även i uppdrag att i samarbete med trafikkontoret, exploateringskontoret och Stockholm Parkering ta fram en parkeringsutredning för gatuparkeringen i Blackeberg och Södra Ängby. Samma dag blev inriktningsbeslut godkänt av exploateringsnämnden och nämnden gav exploateringskontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet.
 • I samband med att programmet antogs startade arbete med detaljplan om områdets första etapp, detaljplan för Nya Islandstorget. Planen vann laga kraft i december 2017. Staden planerar nu för projektets genomförande.
 • Planarbete för etapp 2 och 3, området vid Blackebergsvägen/Blackebergsbacken pågår.

Bilder

Flygvy över området kring Blackeberg och Islandstorget.
Flygvy över området med ny bebyggelse, fotomontage.
Torgyta vid tunnelbanestation, trappa mellan station och flerbostadshus, sittplatser, träd, människor i rörelse, illustration.
Ambitionen är att skapa en trygg stadsmiljö vid tunnelbanans uppgång. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
Vy från rondell mot flerbostadshus, människor i rörelse, illustration.
Den nya stadsdelens entré sedd från söder med Ljunglöfska tjänstebostaden framhävd i siktlinjen. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.

Frågor och svar

I korthet innebär områdets första etapp, detaljplan för Nya Islandstorget:

 • 523 bostäder varav cirka 60 studentlägenheter, 118 hyresrätter, 345 bostadsrätter samt 10 lägenheter för LSS-boende
 • förskola med fyra avdelningar
 • fyra lokaler i husens bottenvåningar
 • nya och upprustade parker, gator och torg
 • nytt klubbhus till Ängby södra bollplan
 • bevarande av Lilla Ängby gård.

Det centrala området vid Islandstorget och tunnelbaneuppgången utvecklas till ett välkomnande och vistelsevänligt område. Torget utformas med terrasser och ramper. I dessa breder större ytor ut sig och fylls med olika funktioner, så som uppehåll, lek, skate, grill med mera.

En förskola med fyra avdelningar planeras mitt i kvarter D närmast Lilla Ängby gård. Förskolegårdens utegård är på kvarterets gård och ytan föreslås bli 12 kvadratmeter per barn.

Lilla Ängby gård, som bedöms vara kulturhistoriskt värdefull föreslås bevaras. Den ägs av Stockholms stad och förvaltas av fastighetskontoret. Gården planeras hyras ut till varierande ändamål som inte hotar dess kulturhistoriska värden.

Andelen personbilar kommer att öka eftersom det tillkommer fler bostäder. Gatorna kommer att säkras upp med fördelade gång- och cykelbanor samt att passagen vid Islandstorgets tunnelbanestation kommer bli en säkrare passage med hastighetsdämpande åtgärder. Området ligger mycket bra med närhet till kollektivtrafik. Fler övergångställen kommer att anläggas för att trygga barnens säkerhet till och från skolan.

Parkering föreslås ske i garage under fastigheterna. Det kommer även att finnas tidsbegränsad parkering längs gatorna. I detaljplaneförslaget för första etappen, Nya Islandstorget är bilparkeringstalet 0,6 platser per lägenhet och cykelparkeringstalet är 2,5 platser per lägenhet.

Svenska Bostäder planerar att bygga lägenheter i kvarter A, B och del av D. Dessa lägenheter tillhör allmännyttan och förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling.

Privata fastighetsägare har ofta egna köer eller säljer sina lägenheter via en fastighetsbyrå.

JM planerar att bygga i kvarter C och Abacus bostad planerar att bygga i kvarter E och del av D.

Projekt i stadsutvecklingsområdet Blackebergsvägen

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad