Flygvy över Farsta, fotografi.

Tyngdpunkt Farsta

Mellan 2012 och 2016 utvecklade staden ett stadsutvecklingsprogram för stadsdelarna Farsta, Larsboda och Farsta strand. Syftet var att omvandla dessa områden till mer blandade stadsdelar med upp till 8000 nya bostäder fram till 2030.

Huvuddelen av bostäderna planerades i Farstas centrala delar längs befintliga vägar, som föreslogs omvandlas till stadsgator. Dessutom fokuserade man på områden nära sjöarna Magelungen och Drevviken. Programmet innehöll också detaljerade planeringsförutsättningar och fysiska ramar för ny bebyggelse samt allmänna funktioner – såsom skolor, parker och infrastruktur.

Huvuddragen i programmet inkluderade:

  1. Utveckla Farsta centrum
  2. Skapa urbana stråk
  3. Vänd Farsta mot sjöarna
  4. Utveckla Farstastråket och strandpromenader.

Programmet tog även hänsyn till kulturmiljövärden vid placering och utformning av ny bebyggelse, samt stärkande av naturvärden. Dess mål integrerades senare i Stockholms stads nya översiktsplan. Idag är hela Farsta stadsdelsområde ett av stadens fyra fokusområden.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av tidigare handlingar och den godkända programhandlingen. 

Programarbetet 2012-2016

Programarbetet mellan 2012 och 2016 inkluderande följande steg: 

  • Startpromemoria (start-pm): antogs av stadsbyggnadsnämnden i juni 2012.
  • Samråd: med möjlighet till insyn och att lämna synpunkter, pågick mellan den 20 maj till 7 september 2015.
  • Öppet hus: med representanter för staden hölls vid Munkforsplan i Farsta den 27-29 maj 2015.
  • Godkännande: Stadsbyggnadsnämnden godkännande programmet i juni 2016.

Genomförandet av programmet skedde i nära samarbete mellan stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och Farsta stadsdelsförvaltning. Underlaget och analysen av programförslaget utvecklades i samråd med berörda förvaltningar, fastighetsägare, byggherrar och allmänheten.

Uppdaterad