Flygbild över Mellanbergsstråket.

Mellanbergsstråket

Mellanbergsparken och området kring ska utvecklas. Staden vill ta ett helhetsgrepp och utreda förutsättningar för en ny sim- och idrottshall, utvecklade parkfunktioner samt stadsbebyggelse i området. Mellanbergsparken ska även fortsatt vara en inbjudande grön plats för flera stadsdelar.

Projektfakta

Stockholm växer och staden behöver planera för bostäder, parker, infrastruktur, arbetsplatser och mera för många nya stockholmare fram till år 2030. När området kring Mellanbergsparken utvecklas ska förutsättningar för en ny sim - och idrottshall samt stadsbebyggelse i området kring parken och Västertorps trafikplats undersökas.

Området har potential att komplettera Hägerstensåsen med bostäder och blandade funktioner, utvecklade stråk samt trygga och levande stadsrum. Personnevägen görs om till ett urbant stråk, att vägen omges av ny bebyggelse som vänder sig mot gatan och bidrar till att öka den upplevda tryggheten genom aktiva bottenvåningar och flera entréer. Vi ska undersöka förutsättningar för service och näringsliv och kulturmiljöns värden ska tas till vara.

Mellanbergsparken ska fortsatt vara en grön målpunkt för flera stadsdelar och parkytan i området ska vara så stor som möjligt. Syftet är också att bidra till en sammanhängande stad genom att stärka kopplingarna mellan Hägerstensåsen och Västertorp samt över E4/Södertäljevägen.

Tillfälliga verksamheter och bygglov

Under de senaste åren har delar av Mellanbergsparken tagits i anspråk för temporära verksamheter. I parken finns förskolepaviljonger, vars lov löper ut 2022. Under 2018 beviljades ett tidsbegränsat bygglov för modulbostäder. 

Läge och omfattning av området

Området omfattar båda sidor om Personnevägen. Området avgränsas av Avgiftsvägen i norr och omfattar Västertorpsmotet i söder. Området omfattar cirka 40 hektar.

Markanvisningar

I februari 2019 beslutades en markanvisning för idrottsändamål inom fastigheten Västberga 1:1 till idrottsnämnden. Anvisningen gäller en sim - och idrottshall i Mellanbergsparken. I september 2020 markanvisades 100 bostäder vardera till JM AB och Åke Sundvall Projekt AB. Anvisningarnas placering fastställs i ett senare skede. Det finns även en markanvisning för cirka 40 bostäder vid kvarteret Glidet till Åke Sundvall Projekt AB, från 13 mars 2012

Så påbörjas arbetet

I programarbetet utreds hur platsen används idag, vilka problem och möjligheter som finns och vad som behöver göras för att de nya idéerna ska bli verklighet. Staden ska ta hänsyn både till privata och allmänna intressen och balansera dem mot varandra. Under arbetets gång kommer dialog med berörda att ske. På så sätt är det möjligt att påverka utvecklingen av programmet, som slutgiltigt beslutas om av politikerna i stadsbyggnadsnämnden.

Tidplan

  • Start-PM togs i december 2020
  • Tidig dialog genomförs 25 januari-1 mars 2021
  • Programsamråd, preliminärt kvartal 2 2024

 

Tidig dialog

I arbetet med program för Mellanbergsstråket bjöd staden in till en tidig digital dialog 25 januari–1 mars 2021. Via dialogverktyget fanns möjlighet att markera favoritplatser, otrygga platser och rörelsemönster på en karta samt lämna kommentarer kring dessa.

Totalt inkom cirka 13 800 synpunkter från över 1 000 personer som bor i eller rör sig i området mellan Hägerstensåsen och Västertorp.

Resultaten visar också vilka som har deltagit i dialogen utifrån kön, ålder och vilket område de bor i.

I rapporten kan du läsa en sammanställning över de svar som inkommit och statistik över deltagare.

Rapport digital dialog Mellanbergsstråket

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Mauritz Ericson Montgomery

Projektledare, exploateringskontoret

Julia Frisk

stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad