Flygbild över Fruängen.

Stadsutvecklingsområde Fruängen

När Fruängen växer vill staden ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av området. I arbetet med att ta fram ett program ska vi studera hur en utveckling av Fruängen kan möjliggöra mer levande stadsliv i centrum, att omvandla befintliga vägar till urbana stråk samt ge stärkta kopplingar mot omkringliggande stadsdelsområden och Huddinge kommun.

Aktuellt

En samrådsredogörelse samt Redovisning av programsamråd och ställningstagande inför godkännande av förslaget behandlades av Stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2023.

Du kan själv läsa båda dessa via bygg- och plantjänsten.

Bygg- och plantjänsten, ärendet

Projektfakta

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till program som ska utreda förutsättningar för stadsutveckling i Fruängen.

Det innebär en omvandling med nya bostäder, arbetsplatser, mer service, plats för en ny skola, ny bytespunkt för kollektivtrafiken, nya gång- och cykelvägar samt utvecklade park- och torgrum.

I programhandlingen formuleras mål och strategier för kommande stadsutveckling. Knäckfrågor identifieras och utreds. Dokumentet ska fungera som vägledning och underlag för beslut som fattas i kommande processer och projekt som sammantaget bidrar till utvecklingen i Fruängen.

I programarbetet har staden tittat på potential på stadens mark men även på potentiell utveckling inom tomträtter som staden ser som positiv för stadsdelens framtid.

Programmets fyra strategier

Programförslaget bygger på fyra mål med tillhörande stadsbyggnadsstrategier. Målbilden har tagits fram utifrån översiktsplan och övriga styrdokument.

De fyra strategierna kallas Koppla ihop och nå ut, Möjliggör hållbara transporter, Fler bostäder och mer stadsliv samt Låt det gröna vara en ledstjärna.

Visualisering över koncepten för varje strategi, illustration.

Koppla ihop och nå ut

I Fruängen ska det vara lätt att hitta och att röra sig, både till fots och på cykel, både inom Fruängen och till och från omgivande stadsdelar och Huddinge kommun.

Möjliggör hållbara transporter

Fruängens kollektivtrafik stärks ännu mer med en ny spårväg.

Miljön i centrum underlättar för byten mellan tunnelbana, spårväg och buss. Kollektivtrafiken och bytespunken blir en attraktiv del av stadsmiljön som bidrar med värden till stadslivet i Fruängen.

Två alternativ för spårvägens dragning har studerats i programmet, en med ny bytespunkt i norra Fruängen intill E4/E20 och en med bytespunkt i södra delen av centrum längs Fruängsgatan.

Fler bostäder och mer stadsliv

I Fruängen finns plats för mer. Fler bostäder, fler verksamheter och mer service. Ny bebyggelse föreslås främst i centrum, på parkeringsytor och längs med stadsdelens huvudgator, för att värna Fruängens gröna värden.

Låt det gröna vara en ledstjärna

I Fruängen är grönskan stommen för kommande utveckling. Det sammanhängande nätet av promenadstråk, parker och naturmark är en del av Fruängens särart.

I programhandlingen kan du läsa mer ingående om varje strategi,dess vision och mål samt stadsbyggnadsstrategier som hör till.

Programförslaget innehåller

 • Cirka 1000 nya bostäder, varav cirka 500 i centrum
 • Cirka 800 nya arbetsplatser
 • Ny placering av skola
 • Ny park
 • Stärkta offentliga rum
 • Utveckling av grönområden
 • Ny bytespunkt för spårväg, buss och tunnelbana
 • Centrumfunktioner och mer service

Bakgrund

Fram till mitten på 1900-talet bestod marken i Fruängen av jordbruksmark. Stadsdelen byggdes till stor del år 1954-1959. 1961 invigdes centrum och tunnelbanan ersatte spårvägen 1964.

Fruängen har ett attraktivt kollektivtrafiknära läge och utgör ett centrum för flera stadsdelar. Med utbyggnaden av spårväg syd och en ny bytespunkt stärks Fruängen som knutpunkt för kollektivtrafik.Vardagsnära natur och parkstråk, samt närheten till Långbro park ger stora kvalitéer för de som bor i området. Området har idag mycket markparkering, som bedöms kunna utvecklas och byggas om för att få en mer hållbar stadsmiljö.

Den goda kollektivtrafiken, infrastrukturen och centrumet ger Fruängen förutsättningar att kompletteras med ny bebyggelse som bidrar med stadskvaliteter till området.

Läge och omfattning av området

Området som planeras innefattar Fruängens stadsdelsområde. Området är cirka 130 hektar stort och avgränsas av Södertäljevägen i norr, Mickelsbergsvägen i sydost och kommungränsen till Huddinge i väster

Tidplan

 • Start-PM togs i juni 2020
 • Tidig dialog genomförs 11 januari-15 februari 2021
 • Programsamråd genomfördes, 13 september-25 oktober 2022
  • Samrådsmöte hölls den 27 september 2022.
 • Efter samrådet upprättas en remiss- och samrådsredogörelse och där synpunkterna som har kommit in redovisas.
 • Beslut om ett eventuellt godkännande av programmet planeras tas i stadsbyggnadsnämnden i kvartal 3 2023.
 • Arbetet med de första detaljplanerna bedöms kunna påbörjas under hösten 2023.

Frågor och svar

Film

Film om programmet för Fruängen, cirka 6 minuter.

Bilder till förslaget

Siffror om Fruängen

 • Nya bostäder

  1000

  500 i centrum

 • Utveckling med

  Cirka 800

  arbetsplatser

 • Tidig dialog 2021

  1 410 deltog
 • Bygger på

  4 strategier

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten, pågående planarbete

Kontakt

Anja Linna

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad