Flygbild över Fruängen.

Stadsutvecklingsområde Fruängen

När Fruängen växer vill staden ta ett helhetsgrepp kring utvecklingen av området. I arbetet med att ta fram ett program ska vi studera hur en utveckling av Fruängen kan möjliggöra mer levande stadsliv i centrum, att omvandla befintliga vägar till urbana stråk samt ge stärkta kopplingar mot omkringliggande stadsdelsområden och Huddinge kommun.

Tidig dialog

Stort tack till alla er som deltog i dialog om Fruängen!

I arbetet med program för Fruängen bjöd staden in till en tidig digital dialog den 10 januari–15 februari 2021. Via dialogverktyget fanns möjlighet att markera favoritplatser, otrygga platser och rörelsemönster på en karta samt lämna kommentarer kring dessa.

Totalt inkom 14 800 synpunkter från över 1 400 personer som bor i eller rör sig i Fruängen.

Resultaten visar också vilka som har deltagit i dialogen utifrån kön, ålder och vilket område de bor i.

I rapporten kan du läsa en sammanställning över de svar som inkommit och statistik över deltagare.

Rapport tidig dialog Fruängen

Projektfakta

Stockholm växer och staden behöver planera för bostäder, parker, infrastruktur, arbetsplatser och mera för många nya stockholmare fram till år 2030.

Syftet med programmet för Fruängen är att utreda förutsättningar för en stadsutveckling med bostäder, centrumfunktioner, arbetsplatser, ny placering för skola och offentliga rum samt bytespunkt för olika kollektivtrafikslag

Fruängen är redan idag en bytespunkt för kollektivtrafik, framförallt mellan buss och tunnelbana. När vi utreder området kring Fruängen väger vi också in eventuella utbyggnader av kollektivtrafiken. Att utveckla bytespunkten med stadskvaliteter är viktigt för att göra det klimatsmarta kollektiva resandet attraktivt.

Fruängen är  utpekat som ”stadsutvecklingsområde komplettering” i översiktsplanen och bedöms ha goda möjligheter till stadsutveckling genom väl placerade tillägg. Centrala Fruängen är utpekat som ”centrum för flera stadsdelar” och ska därför vara lätt att ta sig till och erbjuda olika typer av service i en trygg offentlig miljö.

Läge och omfattning av området

Området som planeras innefattar Fruängens stadsdelsområde. Området är cirka 130 hektar stort och avgränsas av Södertäljevägen i norr, Mickelsbergsvägen i sydost och kommungränsen till Huddinge i väster

Tidplan

  • Start-PM togs i juni 2020
  • Tidig dialog genomförs 11 januari-15 februari 2021
  • Programsamråd planeras till kvartal 2 2022

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Anja Linna

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Olga Holmström

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad