Bromma flygplatsområde

Bromma flygplatsområde

Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag att i ett planprogram utreda förutsättningarna för stadsutveckling på området där Bromma flygplats ligger. Området utgör ett av få större sammanhängande områden i Stockholm med en unik möjlighet till stadsutveckling och tillskott av ett stort antal bostäder och arbetsplatser.

Vad skulle du önska i en ny stadsdel på nuvarande Bromma flygplats?

Stockholms stad vill undersöka vad du tycker är viktigt när området omvandlas efter att flygverksamheten på Bromma upphör. Nu har du möjlighet att berätta vad du vill bevara och se växa fram i en ny levande stadsdel.

Dina synpunkter lämnar du i Placetoplan, ett enkätverktyg som staden använder. Synpunkterna blir ett viktigt underlag för den framtida planeringen. Tack för att du bidrar!

Tyck till om framtiden för Norra Bromma i stadens enkätverktyg

Vill du veta mer om hur vi arbetar med tidig dialog?

Bromma flygplatsområde utreds för stadsutveckling

I ett planprogram ska staden utreda förutsättningarna för stadsutveckling på Bromma flygplatsområde. En ny stadsdel med cirka 16 000 bostäder och andra funktioner som ytor för parker, idrott, handel, kultur, service, skolor samt förskolor och ett stort antal arbetsplatser beräknas rymma inom området när flygverksamheten upphör. Ny infrastruktur och utbyggd kollektivtrafik till området behöver utredas och ska utgöra en integrerad del av stadsmiljön. Ytterligare cirka 6500 bostäder uppskattas kunna rymmas inom det så kallade influensområde som idag påverkas av bullerstörningar från flygplatsen.

Klartecken för utredningen 

Vid stadsbyggnadsnämndens sammanträde 22 februari 2024 godkändes startpromemorian. Därmed påbörjades arbetet med ett planprogram för Bromma flygplatsområde.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa utredningsarbetet hela vägen fram till att programmet blir godkänt.

Markägare

Marken ägs av Stockholms stad.
Swedavia som driver flygplatsen har ett arrendeavtal med staden som sträcker sig till och med år 2038.

Planprogram – första steget i stadsutvecklingsprocessen

Det tar lång tid att utreda och planera för en stor satsning som en ny stadsdel innebär. Ett utredningsarbete med syfte att klarlägga planeringsförutsättningarna behöver påbörjas i god tid. I ett planprogram ska staden forma en långsiktig vision för en utveckling av området och ta fram strategier för hantering av centrala frågor och inriktningar. Programmet är det första skedet i stadsbyggnadsprocessen och ska utgöra underlag till kommande beslut om områdets framtida markanvändning och kommande arbete med detaljplaner.

Tidsplan

  • Start-PM för arbete med planprogram godkändes i stadsbyggnadsnämnden 22 februari 2024.
  • Ställningstagande efter inledande programarbete kvartal 1, 2025
  • Programsamråd kvartal 2, 2026
  • Godkännande i stadsbyggnadsnämnden kvartal 4, 2027.

Bilder

Karta som visar arrendeområdets gräns och planprogrammets preliminära avgränsning.
Karta som visar arrendeområdet samt de övriga delar av staden som ligger inom influensområdena för flyg- respektive markbuller idag.
Kartlager
Teckenförklaring
Verktyg
Sökresultat

Fråga om planprogrammet

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar ditt ärende om?*

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad