Söderstaden (The South city)

Söderstaden

Söderstaden är ett av stadens större stadsutvecklingsområden och består av Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Genom hållbar stadsutveckling skapas en trygg och tillgänglig destination för tusentals boende, arbetande, studerande och besökare. Varje områdes unika identitet stärker helheten och bidrar till en sammankopplad stad.

Söderstaden består av tre olika delar med olika karaktär; Slakthusområdet, Globenområdet samt Gullmarsplan och Nynäsvägen. Områdena utvecklas under olika skeden framöver och skapar tillsammans en ny sammanhållen destination i söderort med fokus på mat, kultur, nöjen och idrott. Totalt planeras för cirka 6 000 nya bostäder, tillsammans med nya arbetsplatser, handel och service.

  • Slakthusområdet utvecklas till en urban stadsdel där bostäder, handel och arbetsplatser samverkar med mat, kultur och upplevelser.
  • Globenområdet med sina stora arenor, kontor och handel utvecklas med nöje, sport, kultur, handel, bostäder och kontor.
  • Gullmarsplan och Nynäsvägen ska utvecklas till ett nav för södra Stockholm och ett levande stadsliv dygnet runt. Området ska kopplas samman med kringliggande områden.

Söderstaden vision

År 2035 är Söderstaden navet i södra Stockholm där varje områdes unika identitet stärker helheten och bidrar till en sammankopplad stad. Gullmarsplans närhet till vatten och grönska har kopplats ihop med Globenområdets storslagna arenor och Slakthusområdets historiska miljöer och utbud av mat, kultur och upplevelser.

Mångfalden av verksamheter och evenemang gör Söderstaden till en dynamisk och levande mötesplats, där alla känner sig välkomna. Genom hållbar stadsutveckling skapas en trygg och tillgänglig destination för tusentals boende, arbetande, studerande och besökare.

Preliminär tidsplan

Utvecklingen av hela Söderstaden planeras pågå till år 2040.

Godkännande av program för hela Slakthusområdet togs i början av 2017. Från 2018-2023 revs de flesta av de byggnader som inte ska bevaras. Alla fem etapper har påbörjats och flera detaljplaner har fått laga kraft. Flera nya hyresgäster har flyttat in och första inflyttning i nya bostäder planeras 2026.

I slutet av 2017 utsågs vinnare i en markanvisningstävling för tomterna till Hovet och Söderstadion, kallat Söderhov. Förslaget bearbetas vidare i en detaljplaneprocess av staden i samarbete med SGA Fastigheter och vinnande konsortium. Moderniseringen av Globen/Avicii Arena är igång och planeras klar till hockey-WM år 2025. En utbyggnad av Quality hotel Globe planeras.

Området kring Gullmarsplan planeras genomgå en kraftig stadsomvandling. Planarbetet startade i början av 2020. Under 2021/2022 hölls en tidig dialog med de som bor, studerar, arbetar och vistas i området. Under 2021–2024 pågår arbete med strukturplan och trafiklösningar. Programsamråd planeras till slutet av 2024.

Nyhetsbrev om Söderstaden

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” med olika varianter för delprojekten, handlar om aktuella händelser och utvecklingen i området. Under åren 2013-2019 skickades vissa nyhetsbrev ut per post till boende och hyresgäster i aktuellt område, och vissa fanns bara digitalt på webben och i tryckt form för utdelning på olika evenemang.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta oss i projektet

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Områden i Söderstaden

Projekt i Söderstaden

Stadsbyggnadsprocessen

Uppdaterad