Stadsbild fotograferad på kvällen med Globen upplyst och i fokus.

Söderstaden

Söderstaden är ett av stadens större stadsutvecklingsområden och består av Globenområdet, Slakthusområdet och Gullmarsplan-Nynäsvägen. Genom hållbar stadsutveckling skapas en trygg och tillgänglig destination för tusentals boende, arbetande, studerande och besökare. Varje områdes unika identitet stärker helheten och bidrar till en sammankopplad stad.

Söderstaden består av tre olika delar med olika karaktär; Slakthusområdet, Globenområdet samt Gullmarsplan och Nynäsvägen. Områdena utvecklas under olika skeden framöver och skapar tillsammans en ny sammanhållen destination i söderort med fokus på mat, kultur, nöjen och idrott. Totalt planeras för cirka 6 000 nya bostäder, tillsammans med nya arbetsplatser, handel och service.

Karta över Söderstaden där Slakthusområdet, Globenområdet samt området Gullmarsplan-Nynäsvägen är utmarkerade.
  • Slakthusområdet utvecklas till en urban stadsdel där bostäder, handel och arbetsplatser samverkar med mat, kultur och upplevelser.
  • Globenområdet med sina stora arenor, kontor och handel utvecklas med nöje, sport, kultur, handel, bostäder och kontor.
  • Gullmarsplan och Nynäsvägen ska utvecklas till ett nav för södra Stockholm och ett levande stadsliv dygnet runt. Området ska kopplas samman med kringliggande områden.

Söderstaden vision

År 2035 är Söderstaden navet i södra Stockholm där varje områdes unika identitet stärker helheten och bidrar till en sammankopplad stad. Gullmarsplans närhet till vatten och grönska har kopplats ihop med Globenområdets storslagna arenor och Slakthusområdets historiska miljöer och utbud av mat, kultur och upplevelser.

Mångfalden av verksamheter och evenemang gör Söderstaden till en dynamisk och levande mötesplats, där alla känner sig välkomna. Genom hållbar stadsutveckling skapas en trygg och tillgänglig destination för tusentals boende, arbetande, studerande och besökare.

Preliminär tidsplan

Utvecklingen av hela Söderstaden planeras pågå till år 2040.

Godkännande av program och inriktningsbeslut för hela området togs i början av 2017. Kring årsskiftet 2018/2019 påbörjades rivning av byggnader som inte ska bevaras. Första etappen var på samråd hösten 2019. Under åren därefter startas fler etapper och samråd hålls. Första inflyttning i nya bostäder planeras kring 2025/2026.

I slutet av 2017 utsågs vinnare i en markanvisningstävling för tomterna till Hovet och Söderstadion (Arenan 9). Förslaget bearbetas vidare i en detaljplaneprocess av staden i samarbete med SGA Fastigheter och vinnande konsortium. Moderniseringen av Globen/Avicii Arena är igång och planeras klar till hockey-WM år 2025.

Gullmarsplan-Nynäsvägen Området kring Gullmarsplan ska genomgå en kraftig stadsomvandling. Planarbetet startade i början av 2020 och start-pm togs fram i november 2020. Under 2021 hölls en tidig dialog med de som bor, studerar, arbetar och vistas i området. Under 2021–2023 pågår arbete med strukturplan och trafiklösningar. Programsamråd planeras till tredje kvartalet 2023.

Nyhetsbrev om Söderstaden

Nyhetsbrevet ”Nytt om Söderstaden” med olika varianter för delprojekten, handlar om aktuella händelser och utvecklingen i området. Under åren 2013-2019 skickades vissa nyhetsbrev ut per post till boende och hyresgäster i aktuellt område, och vissa fanns bara digitalt på webben och i tryckt form för utdelning på olika evenemang.

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Områden i Söderstaden

Projekt i Söderstaden

Stadsbyggnadsprocessen

Uppdaterad