Flygfoto över Blackebergsvägen.
Flygfoto över Blackebergsvägen.

Blackebergsvägen

Stockholm växer. Alla delar av Stockholm ses över för att bidra till framtidens bostadsförsörjning och bli attraktiva delar av framtidens Stockholm. Den här sidan handlar om stadsutvecklingsområdet Blackebergsvägen.

Bildgalleri

Flygfoto över Blackebergsvägen.
Flygfoto över Blackebergsvägen.
Flygfoto över Blackebergsvägen.
Flygfoto över Blackebergsvägen.
Illustrationsvy över rondell, vägar och bebyggelse.
Den nya stadsdelens entré sedd från söder med Ljunglöfska tjänstebostaden framhävd i siktlinjen. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Illustrationsvy över torg med hus och växtlighet.
Ambitionen är att skapa en trygg stadsmiljö vid tunnelbanans uppgång. Bild: Nyréns Arkitektkontor
Fotomontage/Illustrationsbild: Nya Islandstorget. Bild: Tengbom
Fotomontage/Illustrationsbild: Nya Islandstorget. Bild: Tengbom

Projektfakta

Helhetsgrepp kring utveckling av området

Blackebergsvägen ligger mellan Södra Ängby och Blackeberg. Utvecklingen av området ligger i linje med Stockholms Översiktsplan vars inriktning är att koppla samman stadens delar och främja en levande stadsmiljö.

Stadsbyggnadsnämnden har lyft fram behovet av en helhetsbild för området och påbörjade ett programarbete under 2011. Syftet med programarbetet var att utreda förutsättningarna för att komplettera med bebyggelse längs Blackebergsvägen. Genom att ta ett helhetsgrepp på området ska programmet skapa förutsättningar för att knyta samman de två stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg.

Södra Ängby och Blackeberg knyts samman

Programmet ska ge en helhetsbild av förutsättningarna för att utveckla området, utgöra planeringsunderlag för framtida detaljplaner och fungera som stöd vid förfrågningar om markanvisningar. För att få ett bra underlag för programhandlingen har områdets förutsättningar studerats i en områdesanalys. I en workshopserie samlades olika planeringskompetenser för att studera områdets utvecklingsmöjligheter utifrån analysens slutsatser. Slutligen genomfördes en träff med en fokusgrupp för att få med lokalperspektivet.

Programmet föreslår att Blackeberg och Södra Ängby knyts samman genom utvecklingen av Blackebergsvägen till en stadsgata. 550-650 bostäder skapas och mötesplatser utvecklas. Programförslaget tar hänsyn till existerande kultur- och naturmiljöer samt skapar en promenad- och cykelvänlig stadsdel.

Följande stadsbyggnadsstrategier togs fram för området:

  1. Nya Islandstorget - en plats av urban karaktär skapas som visuellt kopplar samman kyrkan med tunnelbanestationen.
  2. Holbergsgatan Zorngatan - gatorna sammankopplas i samma punkt vid Blackebergsvägen.
  3. Fotbollsplanen - verksamheten bevaras och utvecklas.
  4. Blackebergsstråket - stråket förstärks genom upprustning och utveckling av nya målpunkter.
  5. Blackebergsvägen-Blackebergsbacken - gatornas möte utformas för att markera entrén till det nya området och för att dämpa bilarnas hastighet så passage underlättas för gående.
  6. Tyska botten - befintliga naturvärden tillvaratas och platsen utvecklas för rekreativa ändamål. Området tillgängliggörs genom förstärkta stråk och tydliga entréer. Nya målpunkter och aktiviteter som får människor att uppehålla sig på platsen skapas.
  7. Blackebergsvägen - gatans karaktär utvecklas mot ett levande gaturum med generösa gång och cykelbanor. Vid viktiga kopplingar ska passage för gående underlättas genom dämpning av bilarnas hastighet.
  8. Ny bebyggelse - bebyggelsen föreslås vara av ny stadsbyggnadskaraktär som bygger vidare på de omgivande stadsdelarnas kvaliteter, såsom grönska och bebyggelsestruktur.

Tidplan

Projektet inleddes med start-PM som godkändes i stadsbyggnadsnämnden 15 mars 2011. Stadsbyggnadsnämnden godkände den 17 oktober 2013 redovisningen av programsamråd och programhandlingen samt gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja nästa skede - detaljplanarbetet. Stadsbyggnadskontoret fick även i uppdrag att i samarbete med trafikkontoret, exploateringskontoret och Stockholm Parkering ta fram en parkeringsutredning för gatuparkeringen i Blackeberg och Södra Ängby. Samma dag blev inriktningsbeslut godkänt av exploateringsnämnden och nämnden gav exploateringskontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet.

I samband med att programmet antogs startade arbete med detaljplan om områdets första etapp, detaljplan för Nya Islandstorget. Planen vann laga kraft i december 2017. Staden planerar nu för projektets genomförande.
Planarbete för etapp 2 och 3, området vid Blackebergsvägen/Blackebergsbacken pågår.

Läs mer om Blackebergsvägen

Här kan du ta del av det gestaltningsprogram som togs fram för Blackebergsvägen.

Gestaltningsprogram Blackebergsvägen.

Detaljplaner i området

Kontakt

Helena Persson

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Michaela Jögi

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad