Flygbild över Älvsjöstaden med inritade nya husbyggen.

Kabelverket / Älvsjöstaden

Ett nytt bostadsområde växer fram i nära anslutning till Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga. Här byggs cirka 1 775 bostäder, lokaler, utbyggd skola, förskolor, parker, idrottshall och bollplan i ett tidigare renodlat verksamhetsområde. Målet är att skapa en tilltalande boendemiljö med en stadsmässig karaktär, där bostäder och verksamheter samverkar.

Under byggtiden

Så tar du dig till skola, förskola och idrottsplats

Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelvägen på den södra sidan av Älvsjövägen. Via gångtunneln under Älvsjövägen kan man sedan ta sig vidare till skola, förskola och idrottsplats.

Vi tänker på din säkerhet

Inom orangemarkerade områden pågår byggnation för fullt. Området är avstängt och det är viktigt att avstängningarna respekteras. Kabelverksgatan, Älvsjövägen och Armborstvägen är viktiga transportvägar för byggtrafik. Här går tung trafik och täta transporter av byggmaterial.

Informationsblad för nedladdning

Gång- och cykelväg till skola, förskola och idrottsplats (pdf)

Projektfakta

Nya bostäder, parker och mötesplatser

I stadsutvecklingsområdet Kabelverket/Älvsjöstaden bygger Familjebostäder och JM cirka 1800 nya bostäder. Utöver bostadsbebyggelse och nya gator byggs även en större skola, upprustad fotbollsplan med konstgräs, en ny idrottshall och flera nya förskoleavdelningar. Den nya stadsdelen ligger i anslutning till Solbergaskogen och byggs i ett område som tidigare varit ett renodlat industriområde. Byggnationen för att området, som tidigare har varit stängt, öppnas upp för allmänheten och gör det möjligt att röra sig genom området till skogen och längs brynet. I samband med byggnationen planeras även nya parker, grönstråk och mötesplatser.

Kabelverket/Älvsjöstaden är uppdelat i fyra detaljplaner; Kabelverket, Sandaletten, Älvsjövägen och Kämpetorpsskolan.

Kabelverket: Cirka 580 bostäder, verksamhetslokaler, två förskolor och en ny park.
Sandaletten: Cirka 470 bostäder, lokaler för verksamhetslokaler och en förskola.
Älvsjövägen: Cirka 660 bostäder, verksamhetslokaler, en förskola och en ny park.
Kämpetorpsskolan: Kämpetorpsskolan har byggts ut och en ny förskola och idrottsplats med två idrottshallar och en 11-spelsplan har byggts.

Byggaktörer

Byggaktörer är JM och Familjebostäder. Exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen ansvarar för stadens arbeten.

Tidplan

  • Programsamråd pågick 10 juli-14 september 2012. 
  • Byggstart skedde i början av 2016.
  • Hela stadsutvecklingsområdet beräknas vara klart 2026.

Mer information:

Läs mer om JM:s arbeten i området.
Läs mer om Familjebostäders arbeten i området.

Etapper inom stadsutvecklingsområdet

Frågor och svar

Bildgalleri

Flygfoto över bebyggelse med illustration av framtida hus inritade.
Flygfoto över Kabelverket Älvsjö. Vision för ny bebyggelse i vitt.
Ritning över område med detaljplanerna markerade
DP1: kv Kabelverket, DP2: kv Sandaletten, DP3: Älvsjövägen, DP4: Kämpetorpsskolan
Vy över gata kantad med hus och växtlighet. Människor som promenerar och cyklar längs gatan.
Visionsbild vy från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration AIX Arkitekter.
Vy över parkyta med träd och växtlighet. Kantas av hus. Människor som promenerar och lekar.
Visionsbild med gångfartsgatan och kvartersplatsen. Illustration: AIX Arkitekter.
Vy över gata och promenadstråk, som kantas av träd och hus. Människor promenerar och umgås.
Visionsbild för huvudgata. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över parkområde, kantat av hus. Människor leker, umgås och vilar i parken.
Visionsbild parkvy i Kabelverket. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över gatukorsning kantad av hus och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild med vy över entrén till området från med studentbostäderna till höger
Vy över grönområde kantat av hus. Människor som promenerar på stig i parken.
Visionsbild över parken och bebyggelsen i kvarter Sandaletten.
Illustration över hus.
Illustration med Älvsjövägen i förgrunden. Illustration: AIX Arkitekter
Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter
Kämpetorps idrottshall till vänster och förskola till höger. Illustration: NIRAS arkitekter.
Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: NIRAS arkitekter.
Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: NIRAS arkitekter.

Kontakter

JM

Familjebostäder

Kundservice

Åsa Kledzik

Exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad