Flygbild över norra Liljeholmen.

Norra Liljeholmen

Utvecklingen i Liljeholmen innebär ett stort antal nya bostäder, arbetsplatser, handel, förskolor och utveckling av stråk, torg och parker. Området sträcker sig från Hornstull i norr till Nybohovsberget i söder, inklusive Liljeholmens centrum och Liljeholmskajen från Lövholmen till Marievik.

Områdesfakta

Norra Liljeholmen genomgår en omfattande utveckling med flera stora projekt. Stadens intention är att Liljeholmen ska bli en väl integrerad del av centrala Stockholm och en attraktiv miljö med en blandning av arbetsplatser, bostäder och service. Nya mötesplatser i form av trygga parker, torg och stråk ska locka både boende och besökare.

Södertäljevägen planeras omformas från trafikled till en urban gata kantad av ny bebyggelse. Gatan planeras få fler korsningar i plan vilket minskar fysiska och mentala avstånd i stadsdelen och kopplar Årstadal/Liljeholmskajen bättre till Liljeholmens centrum. Lövholmen omvandlas från industriområde till blandstad och Nybohovsskolan byggs ut från 170 till 900 elever. Även en ny idrottshall på Nybohovsberget föreslås.

I Liljeholmens centrum föreslås den sista delen av det öppna tunnelbaneschaktet däckas över och fler bostäder och kontorsytor tillförs. Planering pågår av ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan och en ny bytespunkt vid Liljeholmen kan bli aktuell liksom fler nya tunnelbaneuppgångar. Marievik omvandlas från ett utpräglat arbetsplatsområde till en mer blandad bebyggelsemiljö.

Liljeholmen är en del i innerstadens utvidgning och den tillkommande bebyggelsen kommer få en relativt tät bebyggelseskala med både nya slutna kvarter och nya högre byggnader. Fler invånare ställer även krav på platser för kultur, nya parker, samt att befintliga parker utvecklas för att möta de framtida invånarnas behov. I Marievik, som kommit längst i planeringen, föreslås en delvis breddad strandpromenad, nya parker/lekplatser samt en brygg- och badanläggning. I Lövholmen kommer strandpromenaden blir tillgänglig för allmänheten och nya parker och torg tillförs.

I Liljeholmen finns både höga naturvärden i park- och naturmark samt en rik kulturhistoria med äldre bebyggelse från många olika epoker. Genom att bevara och förstärka befintliga värden skapas bra förutsättningar för en attraktiv stadsdel.

Ett flertal stadsutvecklingsprojekt pågår i området:

 • Lövholmen, området omvandlas från ett industriområde till en blandad stadsdel med bostäder, skola, förskolor och parker.
 • Södertäljevägen, området kring Södertäljevägen inom Liljeholmens stadsdel utvecklas till ett urbant och tryggt stadsrum med nya bostäder, arbetsplatser, handel, service och mötesplatser.
 • Liljeholmens centrum, genom överdäckning av spår utvecklas centrumet med större galleria, fler arbetsplatser och nya bostäder. 
 • Nybohovsbacken, nya bostäder länkar samman befintlig bebyggelse på Nybohovsberget med nya Liljeholmstorget och ny fristående förskola.
 • Nybohovsskolan, utbyggnad av befintlig skola till en F-9 skola och ny byggnad för förskola och idrottssal.
 • Marievik, befintligt arbetsplatsområde kompletteras med med cirka 1 000 nya bostäder. Området får även nya förskolor, lokaler, parker och torg.

Tidplan

 • Lövholmen 
  Samråd planeras första kvartalet 2022.
 • Södertäljevägen 
  Tidig digital dialog genomfördes sommaren 2020. Samråd planeras andra kvartalet 2022.
 • Liljeholmens centrum
  Samråd genomfördes februari-mars 2021.
 • Nybohovsbacken
  Förskolan och de flesta bostäder inflyttade. De sista bostäderna planeras vara klara under 2021.
 • Nybohovsskolan
  Ett förslag till detaljplan var på samråd 25 maj - 5 juli, 2021.
 • Marievik 
  Antaget i kommunfullmäktige mars 2021.

Bildgalleri

Kontakt

Karl Gylje

Projektledare, exploateringskontoret

Anneli Eskilsson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad