Marieberg DN-torget
Visionsbild för Marieberg, DN-torget

Stadsutvecklingsområde Marieberg

Marieberg är en del av innerstaden med fina kvaliteter och stor potential för fler bostäder, arbetsplatser och service. Stadens planer för Mariebergs utveckling är att skapa en levande och promenadvänlig innerstad. Målet är att Marieberg ska vara en trivsam stadsdel att bo, arbeta, vistas och leva i.

Nyheter

Om stadsutvecklingsområdet

Utvecklingen av Marieberg är i ett tidigt skede

Stadsbyggnadskontoret tog under våren 2012 fram ett program för utvecklingen av området som innehåller ett 20-tal fastigheter eller platser som bedöms som möjliga att utveckla. De första detaljplanearbetena har därefter påbörjats.

Planarbetena i Marieberg avstannade 2013 pga. nya kurvor för flygbullret. Trafikverket tog 2015 fram en riksintresseprecisering för Bromma flygplats som redovisar ett influensområde för flygbuller. 

Marieberg ligger inom influensområdet, vilket påverkar möjligheterna till planläggning för ny bostadsbebyggelse, förskolor och skolor i detta område. Staden har med anledning av detta prövat att återuppta planläggningen för en av platserna i området med syfte att ge vägledning i hur bullerproblematiken kan hanteras i planarbetet för övriga utpekade platser i Marieberg. Staden ser utifrån detta försök att det med nuvarande förutsättningar inte är möjligt med planläggning för ny bostadsbebyggelse, förskolor och skolor inom influensområdet.

Stadsbebyggelse

Stockholms stads vision är att tydliggöra Marieberg som en del av innerstaden, en stadsdel som är naturligt sammankopplad med omkringliggande stadsdelar. Möjligheter att röra sig inom och till området ska förbättras och kopplingar till omgivande rekreationsområden ska utvecklas.

Området bedöms ha stora utvecklingspotential genom sitt fina läge vid natur och vatten i Stockholms innerstad. En utveckling av Marieberg med ökad täthet skulle möjliggöra många nya bostäder i ett eftertraktat innerstadsläge och många tillgängliga och attraktiva arbetsplatser. Det skulle också öka underlaget för ett utvecklat och rikt stadsliv i Marieberg.

Målet är att förtäta stadsdelen med cirka 1 100 nya bostäder och cirka 30 000 kvadratmeter för kontor, handel, service och skolverksamhet.

Byggaktörer

Byggaktörer är Areim, ByggVesta, Sisab och Fastighets AB Lysbomben.

Tidplan

Arbetet med de tre första detaljplanerna i programmet drogs igång 2013.

De första detaljplanearbetena har påbörjats, men ligger för närvarande vilande på grund av Riksintressepreciseringen för Bromma flygplats. 

Nytt planarbete har påbörjats inom Trängkåren 6 och 7 för kontor, handel och service med mera.

I Konradsbergsparken pågår även planarbete för ny idrottshall med preliminärt antagande 2023.

Genomförandet kommer troligtvis att pågå under många år framöver.

Bildgalleri

Illustration Marieberg, flygvy
Illustration Marieberg, flygvy
Marieberg - Västerbroplan
Marieberg - Västerbroplan
Rålambshovsvägen - Marieberg
Rålambshovsvägen - Marieberg
Gjörwellsgatan - Marieberg
Illustration: Gjörwellsgatan - Marieberg
Visionsbild för Marieberg, DN-torget
Visionsbild för Marieberg, DN-torget
Marieberg, kvarteret Lysbomben
Marieberg, kvarteret Lysbomben
Stadsutvecklingsområde - Marieberg
Stadsutvecklingsområde - Marieberg
Flygfoto från öster - Marieberg
Flygfoto från öster - Marieberg

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de handlingar som tagits fram och följa planeringsarbetet för Mariebergsområdet.

Bygg- och plantjänsten

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste förekommande frågorna. Hittar du inte din fråga här går det bra att kontakta någon i projektgruppen, se under "Kontakt".

Kontakt

Andrew Blank

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Joacim Nylander

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Stadsbyggnadsprocessen

Stockholm växer. Det finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och att utöka servicen. Ett förslag om ett bygge tas fram, ofta av staden men även av byggbolag eller arkitekter. Under samrådsperioden får alla bidra med synpunkter på planerna. Inkomna synpunkter och idéer, olika regler, behov och så vidare, avgör var och hur staden ska bygga. 

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.  

Uppdaterad