Marieberg DN-torget
Visionsbild för Marieberg, DN-torget

Stadsutvecklingsområde Marieberg

Marieberg är en del av innerstaden med fina kvaliteter och stor potential för fler bostäder, arbetsplatser och service. Stadens planer för Mariebergs utveckling är att skapa en levande och promenadvänlig innerstad. Målet är att Marieberg ska vara en trivsam stadsdel att bo, arbeta, vistas och leva i.

Nyheter

Om stadsutvecklingsområdet

Utvecklingen av Marieberg är i ett tidigt skede

Stadsbyggnadskontoret tog under våren 2012 fram ett program för utvecklingen av området som innehåller ett 20-tal fastigheter eller platser som bedöms som möjliga att utveckla. De första detaljplanearbetena har därefter påbörjats.

Planarbetena i Marieberg avstannade 2013 pga. nya kurvor för flygbullret. Trafikverket tog 2015 fram en riksintresseprecisering för Bromma flygplats som redovisar ett influensområde för flygbuller. Marieberg ligger inom influensområdet, vilket innebär att utförliga flygbullerutredningar krävs för de i programmet utpekade platserna inför varje planarbete. Staden försöker nu att återuppta planläggningen för en av platserna som kommer att ge vägledning i planarbetet för övriga utpekade platser i Marieberg.

Varför?

Stockholms stads vision är att tydliggöra Marieberg som en del av innerstaden, en stadsdel som är naturligt sammankopplad med omkringliggande stadsdelar. Möjligheter att röra sig inom och till området ska förbättras och kopplingar till omgivande rekreationsområden ska utvecklas.

Området bedöms ha stora utvecklingspotential genom sitt fina läge vid natur och vatten i Stockholms innerstad. En utveckling av Marieberg med ökad täthet skulle möjliggöra många nya bostäder i ett eftertraktat innerstadsläge och många tillgängliga och attraktiva arbetsplatser. Det skulle också öka underlaget för ett utvecklat och rikt stadsliv i Marieberg.

Vad?

Målet är att förtäta stadsdelen med cirka 1 100 nya bostäder och cirka 30 000 kvadratmeter för kontor, handel, service och skolverksamhet.

Vem?

Byggaktörer är Fabege, ByggVesta, Sisab och Fastighets AB Lysbomben.

När?

Arbetet med de tre första detaljplanerna i programmet drogs igång 2013.

De första detaljplanearbetena har påbörjats, men ligger för närvarande vilande på grund av Riksintressepreciseringen för Bromma flygplats.

Genomförandet kommer troligtvis att pågå under många år framöver.

Bildgalleri

Illustration Marieberg, flygvy
Illustration Marieberg, flygvy
Marieberg - Västerbroplan
Marieberg - Västerbroplan
Rålambshovsvägen - Marieberg
Rålambshovsvägen - Marieberg
Gjörwellsgatan - Marieberg
Illustration: Gjörwellsgatan - Marieberg
Visionsbild för Marieberg, DN-torget
Visionsbild för Marieberg, DN-torget
Marieberg, kvarteret Lysbomben
Marieberg, kvarteret Lysbomben
Stadsutvecklingsområde - Marieberg
Stadsutvecklingsområde - Marieberg
Flygfoto från öster - Marieberg
Flygfoto från öster - Marieberg

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av de handlingar som tagits fram och följa planeringsarbetet för Mariebergsområdet..

Bygg- och plantjänsten

Svar på vanliga frågor

Här hittar du svaren på de vanligaste förekommande frågorna. Hittar du inte din fråga här går det bra att kontakta någon i projektgruppen, se under "Kontakt".

Kontakt

Edwin Björkefall

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Stadsbyggnadsprocessen

Stockholm växer. Det finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och att utöka servicen. Ett förslag om ett bygge tas fram, ofta av staden men även av byggbolag eller arkitekter. Under samrådsperioden får alla bidra med synpunkter på planerna. Inkomna synpunkter och idéer, olika regler, behov och så vidare, avgör var och hur staden ska bygga. 

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.  

Uppdaterad