Flygbild över området där de nya byggnaderna är utmarkerade.
Bild: White

Årstafältet

På Årstafältet planeras en helt ny stadsdel med cirka 7 000 bostäder. Det blir blandad bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park. I juni 2018 startade arbetet med markförberedelser för de första bostadskvarteren.

Pågående arbete

I väntan på att de ny entreprenören fortsätter de markförberedande arbetena i full takt så måste det fortfarande utföras vissa arbeten på fältet. Till exempel kommer det att vara ledningsomläggningar, ett fåtal sprängningar, mindre betongjobb och underhållsarbeten. Detta för att säkerställa att vatten, avloppssystem och ledningsnät fungerar.

Arbetena beräknas komma igång på allvar under vintern och våren 2024. Byggstart för bostäder bedöms i dagsläget bli till hösten 2025.

En ny stadsdel med stor variation

På Årstafältet planerar vi att bygga cirka 7 000 bostäder till 17 500 nya invånare. Visionen för Årstafältet är att det ska vara en plats för möten; möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt och mellan stad och park. Variation är ett ledord och det syns i bebyggelsens brokighet med olika typer, höjder, former och stilar. Vi hoppas att det ska locka människor med olika bakgrund, kultur, familjesituation och livsstil till stadsdelen.

Staden har som mål att alla som flyttar hit ska få en god boendemiljö, ett rikt stadsliv med bland annat kaféer, restauranger och butiker, och fina allmänna platser.

I hjärtat av Årstafältet skapas en park som är ungefär lika stor som Skansen. Den kommer att innehålla både aktiviteter, lekplatser, dammar för hantering av dagvatten och olika typer av grönska.

Vi planerar även bland annat för nya kontor, förskolor för 1 800 barn, grundskolor med tillhörande idrottshallar och en 11-spels fotbollsplan.

Etapper och tidsplan

Årstafältet byggs ut i flera etapper och kommer att innehålla många olika detaljplaner. Markarbeten för nya gator, ledningar, med mera påbörjades sommaren 2018. Samtidigt som markarbetena startade påbörjade vi arbetet med parken. Vi ska anlägga en ny dagvattendamm, förbättra runt Valla å, och skapa nya aktivitetsytor. Tanken är att en stor del av parken ska vara klar när de första bostäderna är klara för inflyttning. Hela projektet beräknas vara klart 2035.

  • Idé- & arkitekttävling 2007–2009: Beslut om utveckling av Årstafältet och genomförande av internationell arkitekttävling.
  • Utveckling av vinnande förslag 2010: Utveckling av det vinnande förslaget Arkipelag till ett planprogram och programsamråd våren 2010.
  • Planeringsfas 2011: Hösten 2011 påbörjades detaljplanarbetet för parken och den första etappen av ny bebyggelse. Ytterligare detaljplaner påbörjas sedan löpande för hela stadsdelen.
  • Första detaljplanerna vann laga kraft 2017: Kommunfullmäktige antog detaljplanerna för etapp 1 och parken i slutet av 2015. Efter en lång överklagandeprocess vann planerna laga kraft våren 2017.

De förberedande markarbetena på Årstafältet startade i juni 2018. I det ingår bland annat att bygga den nya dammen, förstärka marken, lägga nya ledningar och bygga gator i skick att använda för kommande bostäder. I takt med att bostäderna är inflyttningsklara färdigställs gator och parker i sin slutliga utformning med till exempel träd, möblering och belysning.

Vi uppdaterar löpande här på webbsidan när det finns mer detaljerade tidplaner för exempelvis byggstarter för bostäder och färdigställande av olika delar i projektet. Just nu är bedömningen att byggstart för de första bostäderna i etapp 1 blir till hösten 2025.

En kartbild över området där de olika etapperna är markerade.

Projekt Årstafältet byggs ut i flera etapper och kommer att innehålla många olika detaljplaner. Läs mer om aktuella projekt i stadsutvecklingsområdet Årstafältet här nedanför.

  • Etapp 1: 2018-2029
  • Etapp 2 (norra och södra) och 3: 2025-2031
  • Etapp 4 a och 4b: 2026-2032
  • Etapp 5: 2028-2034
  • Etapp 6: 2029-2035
  • Etapp 7 och 8: 2030-2035

B på kartan står för bollplan. Bollplanen planeras att börja byggas före sommaren 2024.

Projekt i stadsutvecklingsområdet Årstafältet

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av utredningar och andra handlingar.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Mattias Nilsson
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 585

Jacob Hellgren
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 87 692

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad