Visionsbild, skiss över Valhallavägen.

Västra Valhallavägen

Arbetet med stadsutvecklingsområdet Västra Valhallavägen är för närvarande vilande, det bedöms i nuläget inte vara möjligt att bygga fler bostäder som planerat på grund av luftkvaliteten i området. Programmet innehåller ett förslag till strukturplan för nya bostäder, skola, idrottshallar och lokaler för kommersiell verksamhet.

Fakta om stadsutvecklingsområdet

En ny del av innerstan

Staden planerar för nya bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta. Området mellan västra Valhallavägen och Ruddammen är ett av de områden där staden planerar för fler bostäder. Strategier för hur staden ska växa beskrivs i stadens översiktsplan. En av strategierna är att förtäta innerstaden och stärka centrala Stockholm. Området vid västra Valhallavägen har goda möjligheter att utvecklas till en ny spännande del av innerstaden.

Nya bostäder, idrottshall och grundskola

Målet är att utveckla området till en livfull del av innerstaden. Förslaget innehåller cirka 700 nya lägenheter, idrottshallar (en fullstor bollhall och en gymnastikhall), grundskola samt eventuellt ett gymnasium och nya förskolor planeras att rymmas inom stadsutvecklingsområdet.

Programförslaget innebär en omvandling av ett område som idag är präglat av trafik, till en tät, varierad bebyggelsemiljö med en struktur som är anpassad till den dramatiska topografin. I förslaget har en nytolkning av stenstaden gjorts med bebyggelse med hög täthet, omväxlande höjder och som är uppdelad i mindre fastigheter.

Området ska ges mer liv och rörelse och får en stadsmässig karaktär genom lokaler och verksamheter i fastigheternas bottenplan som vetter ut mot Valhallavägen. Västra delen av Valhallavägen omvandlas till en väl gestaltad gata som erbjuder goda promenad- och cykelmöjligheter.

Förslaget innebär nya och justerade sammanlänkande stråk, nya och upprustade stadsmässiga och gröna mötesplatser. Gröna promenadstråk leder genom området vidare ut mot Nationalstadsparken. Sparad grönska kompletteras med nya parkytor och byggnadernas väggar och tak nyttjas för grönska.

Programförslaget är framtaget tillsammans med Utopia och Sweco.

Programarbetet ligger vilande

Arbetet med att ta fram ett program för området för att utreda och redovisa en helhet rörande utveckling och exploatering av markområdena norr om västra delen av Valhallavägen startade i samband med att Start-PM antogs av stadsbyggnadsnämnden 16 augusti 2012. Programsamråd pågick under perioden 13 maj till 29 augusti 2014. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 18 maj 2016 godkände nämnden redovisningen av programsamråd.

De trafikprognoser som projektet tagit fram visar fortsatt mycket trafik på Valhallavägen vilket innebär svårigheter att klara luftkvaliteten på vissa sträckor. Med anledning av den problematik som finns kring luftkvaliteten tvingades stadsbyggnadsnämnden, vid nämndens möte den 18 maj 2016, konstatera att det i dagsläget inte är möjligt att bygga fler bostäder som planerat. Planen läggs därför vilande för att återupptas längre fram när olika åtgärder vidtagits för förbättrad luftkvalitet i området.

Dialog/samråd

Programsamråd för ny bebyggelse längs västra delen av Valhallavägen ägde rum 13 maj till 29 augusti 2014. Samrådsmöte hölls den 19 maj 2014.

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 18 maj 2016 godkände nämnden redovisningen av programsamråd.

Planen läggs vilande

Med anledning av den problematik som finns kring luftkvaliteten inom området tvingades stadsbyggnadsnämnden vid nämndens möte den 18 maj 2016 konstatera att det i dagsläget inte är möjligt att bygga fler bostäder som planerat. Planen läggs därför vilande för att återupptas längre fram när olika åtgärder vidtagits för att minska utsläppen i området.

Bildgalleri

Utblick. Skissbild/visionsbild: Utopia, Sweco och David Wiberg.
Esplanad. Skiss/visionsbild: Utopia, Sweco och David Wiberg
Kiltorget. Skiss/visionsbild: Utopia, Sweco och David Wiberg
Skiss/visionsbild: Utopia, Sweco och David Wiberg
Valhallavägen. Skiss/visionsbild: Utopia, Sweco och David Wiberg

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Koki Hjelmström

Projektledare, exploateringskontoret

Kamilla Nerell

Projektledare, exploateringskontoret

Cecilia Medin

kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad