Flygbild över Västra Nockebyhov.
Flygfoto över området. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Västra Nockebyhov

Västra Nockebyhov består av en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Stadsdelen ligger relativt centralt med närhet till Brommaplan.

Nyheter

Projekt i stadsutvecklingsområdet

Fakta om stadsutvecklingsområdet

Stadsdel som kan utvecklas successivt

I översiktsplanen för Stockholm är området markerat som gles stadsbebyggelse och miljön har av Stadsmuseet bedömts som kulturhistoriskt värdefull. Ett av de övergripande målen i planeringen är att främja en levande stadsmiljö i hela staden. För Nockebyhov gäller att stadsbebyggelsen utvecklas successivt med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2011 att påbörja ett programarbete för västra Nockebyhov. Ett program upprättades och samråd och remiss ägde rum under vintern 2011/2012. Programsamrådet godkändes i huvudsak av stadsbyggnadsnämnden i mars 2013 med förslag till fortsatt detaljplanearbete.

Kompletteringsbebyggelse med flerfamiljshus och radhus

I programarbetet utreddes bland annat möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med flerfamiljshus och radhus.

Stadsbyggnadsnämnden godkände 7 mars 2013, med några undantag, stadsbyggnadskontorets förslag och att förslag till detaljplaner ska upprättas.

Arbete med flera detaljplaner pågår inom området. Varje detaljplan har en egen tidplan. 

Karta och områdesfakta

Kontakt

Peter Tryzno

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Michael Johansson

Byggledare, Helm

Byggledare för Stockholms stads arbeten längs Tyska Bottens väg samt upprustning av Rimiparken

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad