dcsimg
Flygfoto över området. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Västra Nockebyhov

Västra Nockebyhov består av en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Stadsdelen ligger relativt centralt med närhet till Brommaplan.

Projekt i stadsutvecklingsområdet

Fakta om stadsutvecklingsområdet

Varför?

I översiktsplanen för Stockholm är området markerat som gles stadsbebyggelse och miljön har av Stadsmuseet bedömts som kulturhistoriskt värdefull. Ett av de övergripande målen i planeringen är att främja en levande stadsmiljö i hela staden. För Nockebyhov gäller att stadsbebyggelsen utvecklas successivt med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2011 att påbörja ett programarbete för västra Nockebyhov. Ett program upprättades och samråd och remiss ägde rum under vintern 2011/2012. Programsamrådet godkändes i huvudsak av stadsbyggnadsnämnden i mars 2013 med förslag till fortsatt detaljplanearbete.

Vad?

I programarbetet utreddes bland annat möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med flerfamiljshus och radhus.

I programmet föreslogs att ett antal platser prövas för ny bebyggelse. Stadsbyggnadsnämnden godkände 2013-03-07, med några undantag, stadsbyggnadskontorets förslag och att förslag till detaljplaner ska upprättas.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret upprättar i samarbete med övriga förvaltningar nya detaljplaner. Exploateringskontoret upplåter mark till byggherrar och ansvarar för anläggningar på park- och gatumark.


När?

Detaljplanearbetet i området har delats upp i flera detaljplaner, som kommer att påbörjas och avslutas vid olika tidpunkter.

Nyheter

Karta och områdesfakta

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Erika Montelius

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Uppdaterad