Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter

Bromstensstaden

Bromstens industriområde ligger i stadsdelen Bromsten i nordvästra delen av Stockholm. Här planeras för fler bostäder, service och arbetstillfällen. Med närheten till Spånga centrum, kommunikationer och grönområden planeras Bromstens industriområde att utvecklas till Bromstensstaden. Markarbeten inom Bromstensstadens första etapp pågår.

Etapper inom Bromstensstaden

Stadsutvecklingsområdet

Centralt läge nära kommunikationer och service

Strategier för hur staden ska växa beskrivs i stadens översiktsplan, Promenadstaden. Översiktsplanen bekräftar betydelsen av att utveckla området kring Spånga station som en viktig knutpunkt i västra Stockholm, genom att skapa en tätare bebyggelsestruktur med attraktiva bostäder, en mångfald av verksamheter och service och tillgänglighet till parker.

Läget är strategiskt mitt i en region där flera stora och spännande projekt är på gång. Närheten till kollektivtrafik är redan idag utmärkt med några minuters gångavstånd till pendeltåg, ett flertal busslinjer och med närhet till Spånga centrums serviceutbud.

För Bromstens industriområde anges specifikt att området ska utvecklas till tät och blandad stadsbebyggelse och knytas ihop med omgivningen, bland annat med nya gator, gång- och cykelvägar.

Tät och integrerad blandstad

Stadsbyggnadsnämnden antog i oktober 2008 ett program för stadsutvecklingen av Bromstens industriområde, som har målsättningen att skapa en tät och integrerad blandstad.

När Bromstensstaden är färdigutbyggd beräknas området innehålla cirka 2500 bostäder, parker, förskola och lokaler för centrumändamål.

Huvuddelen av området planeras bebyggas med bostäder, ordnade som flerbostadshus i slutna kvarter runt gemensamma gröna gårdar. Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra och sex våningar, med ett antal högre torn i en 10 våningsskala längs med Skogsängsvägen.

Spångaån ska breddas och utvecklas till ett långsträckt parkstråk. Årummet sträcker sig i hela stadsdelens längd från entréplatsen vid Mjölnarstigen ända till idrottsplatsen i sydöst. Centralt i området planeras den så kallade Stora parken, som är det gemensamma vardagsrummet för vistelse, med lekplats och gräsytor. I nordväst skapas även ett litet torg. Befintliga gator förlängs in i området samt kompletteras för att skapa ett tydligt gatunät som hänger samman med omgivningen. Parkering kommer huvudsakligen ske i garage under bostadsbebyggelsen och parkering kommer att finnas längs gatorna.

Planområdet gränsar i sydväst till Mälarbanan. Trafikverket bygger ut järnvägen med ytterligare två spår till totalt fyra på sträckan Tomteboda-Kallhäll.

Flera byggaktörer

Stockholms stad tillsammans med Skanska, HSB, Ikano Bostad, Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB), Fastpartner/Slättö och JM AB.

Tidplan

  • Bromstensstaden etapp 1 - kvarteret Tora med flera vann laga kraft 6 oktober 2016. Markarbeten för områdets första etapp - kvarteret Tora med flera pågår sedan oktober 2018. Arbetena utförs av Peab på uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor.

Läs mer om etapp 1 - Kvarteret Tora med flera 

  • Bromstensstaden etapp 2 - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019.

Läs mer om etapp 2 - Kvarteret Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7

Stora delar av marken ägs av privata fastighetsägare. därför kommer en etappvis utveckling ske utifrån markägarnas initiativ.

Byggnationen kommer ske etappvis och pågå under flera år.

Programmet

De här principerna har varit vägledande i arbetet med Bromsten

  • Mer än ett bostadsområde. I framtiden ska människor kunna bo i området, men även arbeta, idrotta, handla, och träffas i parker och på restauranger eller caféer. Området ska bygga vidare på den fina småstadsmiljö som finns i Spånga centrum, fast i en modern form. Området ska bli en förstad till Stockholm - inte en förort.
  • Anpassa förslaget till lång utbyggnadstid och många intressenter. Området ska kunna byggas ut under en lång tidsperiod och planeringen ska ta hänsyn till det spridda markägandet. Det betyder att förslaget måste tillåta att delar av utbyggnaden kan genomföras oberoende av andra.
  • Utnyttja områdets förutsättningar. Bromstens industriområde har mycket bra kollektivtrafik och god tillgång till service av olika slag. För att många människor ska kunna utnyttja dessa ska exploateringsnivån vara relativt hög. Den nya stadsdelen ska ansluta till resten av Bromsten på ett sådant sätt att det ska vara naturligt att gå eller cykla genom området på väg till Spånga station och centrum.
  • Ett bra område att växa upp i. Området ska erbjuda en säker och stimulerande miljö för både barn och ungdomar.
  • Mer av gröna och blå inslag. Flera nya parker ska byggas och nya grönsamband skapas. Stråket längs Spångaån ska utvecklas till en vacker park, där människor gärna vistas och känner sig trygga.

Läs hela programmet för Bromstenstaden

 

Fördröjningsmagasin vid Bromstens bollplan

Stockholms Vatten och Avfall AB planerar för ett fördröjningsmagasin vid Bromstens bollplan.

Läs mer om fördröjningsmagasin vid Bromstens bollplan 

Frågor och svar

Här kan du ta del av de mest vanliga frågorna.

Bildgalleri

Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Illustration, perspektiv- från Spångaån mot sydost.
Illustration, perspektiv- från Spångaån mot sydost. ÅWL Arkitekter
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot sydost.
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot sydost. Lindberg Stenberg Arkitekter
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot nordväst.
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot nordväst. Lindberg Stenberg Arkitekter
Skogsängsvägen mot sydost
Skogsängsvägen mot sydost.

Kontakt

För frågor och synpunkter om projektet

Funktionsbrevlåda Bromstensstaden

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, Stadsbyggnadskontoret

Planerings- och gestaltningsfrågor - Etapp 2, kvarteret Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7

Jenny Lindén

Projektledare, exploateringskontoret

Margareta Biberg

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa programarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Bygg- och plantjänsten

Stadsbyggnadsprocessen

Stockholm växer. Det finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och att utöka servicen. Ett förslag om ett bygge tas fram, ofta av staden men även av byggbolag eller arkitekter. Under samrådsperioden får alla bidra med synpunkter på planerna. Inkomna synpunkter och idéer, olika regler, behov och så vidare, avgör var och hur staden ska bygga. 

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.  

Uppdaterad