Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter

Bromstensstaden

Bromstens industriområde ligger i stadsdelen Bromsten i nordvästra delen av Stockholm. Här planeras för fler bostäder, service och arbetstillfällen. Med närhet till Spånga centrum, kommunikationer och grönområden omvandlas Bromstens industriområde till Bromstensstaden. Markarbeten och byggnation av bostäder pågår inom Bromstensstaden.

Etapper

Stadsutvecklingsområdet

Centralt läge nära kommunikationer och service

Strategier för hur staden ska växa beskrivs i stadens översiktsplan, Promenadstaden. Översiktsplanen bekräftar betydelsen av att utveckla området kring Spånga station som en viktig knutpunkt i västra Stockholm, genom att skapa en tätare bebyggelsestruktur med attraktiva bostäder, en mångfald av verksamheter och service och tillgänglighet till parker.

Läget är strategiskt mitt i en region där flera stora och spännande projekt är på gång. Närheten till kollektivtrafik är redan idag utmärkt med några minuters gångavstånd till pendeltåg, ett flertal busslinjer och med närhet till Spånga centrums serviceutbud.

För Bromstens industriområde anges specifikt att området ska utvecklas till tät och blandad stadsbebyggelse och knytas ihop med omgivningen, bland annat med nya gator, gång- och cykelvägar.

Program för Bromstensstaden - tät och integrerad blandstad

Stadsbyggnadsnämnden antog i oktober 2008 ett program för stadsutvecklingen av Bromstens industriområde, som har målsättningen att skapa en tät och integrerad blandstad.

När Bromstensstaden är färdigutbyggd beräknas området innehålla cirka 2500 bostäder, parker, förskola och lokaler för centrumändamål.

Huvuddelen av området planeras bebyggas med bostäder, ordnade som flerbostadshus i slutna kvarter runt gemensamma gröna gårdar. Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra och sex våningar, med ett antal högre torn i en 10 våningsskala längs med Skogsängsvägen.

Spångaån ska breddas och utvecklas till ett långsträckt parkstråk. Årummet sträcker sig i hela stadsdelens längd från entréplatsen vid Mjölnarstigen ända till idrottsplatsen i sydöst. Centralt i området planeras den så kallade Stora parken, som är det gemensamma vardagsrummet för vistelse, med lekplats och gräsytor. I nordväst skapas även ett litet torg. Befintliga gator förlängs in i området samt kompletteras för att skapa ett tydligt gatunät som hänger samman med omgivningen. Parkering kommer huvudsakligen ske i garage under bostadsbebyggelsen och parkering kommer att finnas längs gatorna.

Planområdet gränsar i sydväst till Mälarbanan. Trafikverket bygger ut järnvägen med ytterligare två spår till totalt fyra på sträckan Tomteboda-Kallhäll.

Tidplan

Inom Bromstensstaden är det två detaljplaner som vunnit laga kraft. 

  • Bromstensstaden etapp 1 - kvarteret Tora med flera vann laga kraft 6 oktober 2016. Markarbeten för områdets första etapp - kvarteret Tora med flera pågår sedan oktober 2018. Arbetena utförs av Peab på uppdrag av Stockholms stads exploateringskontor. 
  • Bromstensstaden etapp 2 - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019.

Läs mer om etapp 1 och 2

Flera byggaktörer

Inom Bromstensstaden etapp 1 och 2 utvecklar Stockholms stad området tillsammans med Skanska, HSB, Ikano Bostad, Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB), Fastpartner/Slättö och JM AB.

Övriga delar av marken ägs av privata fastighetsägare. Därför kommer en etappvis utveckling ske utifrån markägarnas initiativ.

Byggnationen kommer ske etappvis och pågå under flera år.

Program

Frågor och svar

Här kan du ta del av de mest vanliga frågorna.

Bildgalleri

Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick över Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot stora parken. Illustration: White arkitekter.
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
3D-illustration, översikt över Bromstensstaden
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Illustration, perspektiv- från Spångaån mot sydost.
Illustration, perspektiv- från Spångaån mot sydost. ÅWL Arkitekter
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot sydost.
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot sydost. Lindberg Stenberg Arkitekter
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot nordväst.
Illustration, perspektiv- Skogsängsvägen mot nordväst. Lindberg Stenberg Arkitekter
Skogsängsvägen mot sydost
Skogsängsvägen mot sydost.

Åtgärd mot översvämningsrisk

Stockholms Vatten och Avfall AB planerar för ett fördröjningsmagasin vid Bromstens idrottsplats.

Läs mer om fördröjningsmagasin vid Bromstens bollplan - Stockholms stads webbplats

Kontakt

För frågor om Stockholms stads arbeten i Bromstensstaden

Stockholms stads funktionsbrevlåda Bromstensstaden

Amer Halabi

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Vill du veta mer?

Programmet för stadsutvecklingen av Bromstens industriområde godkändes i oktober 2008 av Stadsbyggnadsnämnden.

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad