Flygbild över Alvik

Stadsutveckling Alvik

Alvik har i Stockholms stads översiktsplaner pekats ut som ett viktigt utvecklingsområde, med möjlighet att bygga fler bostäder. Det ligger nära innerstaden och är välförsett med kollektivtrafik. Stadsutvecklingsområdet omfattar stadsdelen Alvik, delar av Traneberg, Stora mossen, och Ulvsunda i Bromma stadsdelsnämndsområde.

Bilder

flygfoto över området
Arbetet sker i två program - Alvik östra och Alvik västra. Alvik östra omfattar Alviks strand, Tranebergs strand, delar av Traneberg, Alviks torg och Salkhallen. Alvik västra omfattar Alviks station, depå och spårområde samt delar av omgivande områden och bebyggelse. Alvik östra kommer kunna ha en snabbare tidplan eftersom projektet kommit längre i denna del.
Flygbild över Alvik

Projektfakta

Stockholm växer och staden behöver planera för bostäder, parker, infrastruktur, arbetsplatser och med mera för runt 200 000 nya stockholmare fram till år 2030. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta.

Dagens Alvik

Alvik har en varierad stadsbild, ett strategiskt läge i staden och är en betydelsefull reseknutpunkt med potential att utvecklas. Här passerar Drottningholmsvägen, Tvärbanan, Nockebybanan och tunnelbanan i ytläge. De många trafiklösningarna är både till nytta och till nackdel för Alvik, då vägar och spår också utgör barriärer för gångtrafikanter och cyklister.

En utveckling av området kräver ett helhetsgrepp kring de möjligheter och utmaningar som följer. När Stockholm läns landsting (SLL) ska flytta sin buss- och tågdepå från Alvik frigör det tomtmark. Samtidigt ökar efterfrågan på att utveckla i Alvik. Staden vill ta ett större, samlat helhetsgrepp och utreda hela Alvik för att få en uppfattning om vad ombyggnationer av infrastrukturen, till exempel tunnelbanespåret, skulle ge för nya möjligheter.

Framtidens Alvik

Läs gärna visionen för Alvik som finns längre ned på denna sida. Staden utreder vilka möjligheter som finns att bygga bostäder i området, beroende på vilka förändringar i den befintliga infrastrukturen som är tänkbara. Mellan 1500 och 3000 bostäder kan vara möjligt att skapa. Dialog med boende och näringsidkare har ägt rum och pågår kontinuerligt. Olika analyser, undersökningar och bedömning av framtida möjligheter arbetas fram. Därefter kan förslag tas fram som visar på vilket sätt en utveckling skulle kunna ske.

Tanken är att kunna skapa en tätare, mer sammanhållen och mångsidig stadsmiljö med förutsättningar för bredare utbud och service.

Alviks vision

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och trafikkontoret samverkar i detta arbete. Arbetet är en samverkan mellan olika aktörer, till exempel Stockholms stad, SLL, fastighetsägare och byggaktörer samt boende och verksamma i området.

Arbetet i stadsutvecklingsområdet Alvik sker i två program - Alvik östra och Alvik västra. Alvik östra omfattar Alviks strand, Tranebergs strand, delar av Traneberg, Alviks torg och Salkhallen. Alvik västra omfattar Alviks station, depå och spårområde samt delar av omgivande områden och bebyggelse.Alvik Östra kommer kunna ha en snabbare tidplan eftersom projektet har kommit längre i denna del.

Förslag och programsamråd kommer i ett senare skede. Kommunikation av när samrådstid ska ske bestäms när beslut om programsamråd fattats i stadsbyggnadsnämnd och exploateringsnämnd.

Vanliga frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa projekten under processens gång

Programarbete, Alvik östra

Läs om stadsutvecklingen i Alvik östra

Kontakt

Per Jerling

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Matilda Lewis

Projektledare, exploateringskontoret

Vision för Alvik

Läs gärna Alviks vision här. Visionen är vägledande för arbetet med framtagandet av ett program för utvecklingen av Alvik.
Vision Alvik

Fakta

 • Boende

  1 600

  bor i stadsutvecklingsområdet

 • Arbetande

  6 500

  arbetar i stadsutvecklingsområdet

 • Alvik station

  7:e

  största reseknutpunkten enligt SLL med 43 500 dagliga resenärer

 • Infrastruktur

  20%

  av stadsutvecklingsområdet utgörs av infrastruktur som vägar, spår, med mera.

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad