Person på bro med blicken mot å, flerbostadshus i bakgrunden, illustration.

Bromstensstaden

Med närhet till Spånga centrum, kommunikationer och grönområden omvandlas Bromstens industriområde till Bromstensstaden. Här planeras ett levande område med bostäder, park och flera torg samt lokaler för service som skapar underlag för arbetstillfällen.

Nyinflyttad i området?

Du som har eller är på väg att flytta in i Bromstensstaden kan hitta viktig information på den här sidan.

Etapperna i Bromstensstaden

Strategier för området

Bromstens industriområde ska utvecklas till en tät och blandad stadsbebyggelse och knytas ihop med omgivningen, bland annat med nya gator, gång- och cykelvägar. Strategier för hur staden ska växa beskrivs i stadens översiktsplan. Översiktsplanen bekräftar betydelsen av att utveckla området kring Spånga station som en viktig knutpunkt i västra Stockholm, genom att skapa en tätare bebyggelsestruktur med attraktiva bostäder, en mångfald av verksamheter och service och tillgänglighet till parker. Läget är strategiskt mitt i en region där flera stora och spännande projekt är på gång. Närheten till kollektivtrafik är redan idag utmärkt med några minuters gångavstånd till pendeltåg, ett flertal busslinjer och med närhet till Spånga centrums serviceutbud.

Stadsbyggnadsnämnden antog i oktober 2008 ett program för stadsutvecklingen av Bromstens industriområde, som har målsättningen att skapa en tät och integrerad blandstad.

När Bromstensstaden är färdigutbyggd beräknas området innehålla cirka 2 500 bostäder, parker, förskola och lokaler för centrumändamål. Huvuddelen av området planeras bebyggas med bostäder, ordnade som flerbostadshus i slutna kvarter runt gemensamma gröna gårdar. Bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra och sex våningar, med ett antal högre torn i en 10-våningsskala längs med Skogsängsvägen.

Bällstaån ska breddas och utvecklas till ett långsträckt parkstråk. Årummet sträcker sig i hela stadsdelens längd från entréplatsen vid Mjölnarstigen ända till idrottsplatsen i sydöst. Centralt i området planeras den så kallade Stora parken, som är det gemensamma vardagsrummet för vistelse, med lekplats och gräsytor. I nordväst skapas även ett litet torg. Befintliga gator förlängs in i området samt kompletteras för att skapa ett tydligt gatunät som hänger samman med omgivningen. Parkering kommer huvudsakligen ske i garage under bostadsbebyggelsen och parkering kommer att finnas längs gatorna.

Planområdet gränsar i sydväst till Mälarbanan. Trafikverket bygger ut järnvägen med ytterligare två spår till totalt fyra på sträckan Tomteboda–Kallhäll.

 • Mer än ett bostadsområde. I framtiden ska människor kunna bo i området, men även arbeta, idrotta, handla, och träffas i parker och på restauranger eller caféer. Området ska bygga vidare på den fina småstadsmiljö som finns i Spånga centrum, fast i en modern form. Området ska bli en förstad till Stockholm – inte en förort.
   
 • Området ska kunna byggas ut under en lång tidsperiod och planeringen ska ta hänsyn till det spridda markägandet. Det betyder att förslaget måste tillåta att delar av utbyggnaden kan genomföras oberoende av andra.
   
 • Utnyttja områdets förutsättningar. Bromstens industriområde har mycket bra kollektivtrafik och god tillgång till service av olika slag. För att många människor ska kunna utnyttja dessa ska exploateringsnivån vara relativt hög. Den nya stadsdelen ska ansluta till resten av Bromsten på ett sådant sätt att det ska vara naturligt att gå eller cykla genom området på väg till Spånga station och centrum.
   
 • Ett bra område att växa upp i. Området ska erbjuda en säker och stimulerande miljö för både barn och ungdomar.
   
 • Mer av gröna och blå inslag. Flera nya parker ska byggas och nya grönsamband skapas. Stråket längs Spångaån ska utvecklas till en vacker park, där människor gärna vistas och känner sig trygga.

Tidsplan

Inom Bromstensstaden har två detaljplaner vunnit laga kraft och byggnation pågår.

 • Bromstensstaden etapp 1: kvarteret Tora med flera vann laga kraft 6 oktober 2016. Stockholms stad förstärker marken och genomför markarbeten för gator, park och torg. Inom respektive kvarter har bostadshus uppförts och inflyttning pågår etappvis vartefter bostadshusen färdigställs.
 • Bromstensstaden etapp 2: fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019. Stockholms stad genomför markarbeten och arbetar med vägar, park och torg. Bostadshus uppförs och inflyttning pågår etappvis vart eftersom bostadshusen färdigställs.

Flera byggaktörer

Inom Bromstensstaden etapp 1 och 2 utvecklar Stockholms stad området tillsammans med Skanska, HSB, Ikano Bostad, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB), Fastpartner/Slättö och JM AB. Byggnationen kommer pågå under flera år och inflyttning sker vartefter husen färdigställs.

Övriga delar av marken inom Bromstens industriområde ägs av privata fastighetsägare. Därför kommer en etappvis utveckling ske utifrån markägarnas initiativ.

Vill du veta mer

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.

Frågor och svar

 • Omvandling av Bromstens industriområde till en tät stadsdel.
 • När området är helt utbyggt planeras det kunna innehålla cirka 2500 nya bostäder, förskola och lokaler för verksamheter och service.
 • En centralt belägen park som ger möjlighet till lek och vila.
 • Längs Bällstaån skapas ett parkstråk som går genom hela Bromstensstaden.
 • Befintliga gator förlängs in i området och kompletteras för att skapa ett tydligt gatunät som hänger samman med omgivningen.
 • En variation av arkitektoniska uttryck, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer eftersträvas inom området.
 • I strategiska lägen planeras lokaler i byggnadernas bottenvåningar, för att bidra till liv och rörelse i området.
 • Utbyggnaden kommer att ske etappvis.

Gestaltningskonceptet innebär att kvarteren byggs upp av enskilda byggnader med ett eget uttryck, där kvarteret som helhet gestaltningsmässigt får en mindre framträdande roll. Den nya stadsdelen byggs upp av halvslutna kvarter och tydligt avgränsade offentliga rum.

Alla byggnader placeras med fasaden i gatukant och med entréer mot gatan. Bebyggelsen håller sig huvudsakligen inom intervallet 4-6 våningar, med ett antal högre byggnader i en 10-våningsskala längs med Skogsängsvägen.

För att uppnå en trygg och trevlig gatumiljö utformas bottenvåningar med särskild omsorg. I strategiska lägen planeras lokaler i byggnadernas bottenvåningar.

Den nuvarande förskolan vid Duvbovägen kompletteras med en ny förskolebyggnad i två våningar som inrymmer åtta avdelningar vilket bedöms tillgodose behovet för de nya bostäderna i området.

En grundskola fanns med i programmet för Bromstensstaden. Staden utredde tidigare en skola med 900 elever samt idrottshall i Bromsten inom ramen för Bromstensstaden etapp 2 (kvarteren Gustav 1 och Gunhild 4, 5, 7 m. fl.) Då föreslogs en ny skola samt fotbollsplan med konstgräs där Bromstens idrottsplats är idag.

31 januari 2018 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att undanta hela Bromstens idrottsplats ur detaljplanen för Bromstensstaden etapp 2. Detaljplanen vann laga kraft 8 juli 2019.

Staden har sedan dess utrett ett antal platser för skolan (11 stycken) och har landat i att Bromstens Idrottsplats ändå är den bästa platsen, både ur ett barnperspektiv och ur ett stadsbyggnadsperspektiv. 

10 december 2020 godkändes start-PM i stadsbyggnadsnämnden som innebar att en skola för 630 elever samt idrottshall ska utredas på Bromstens idrottsplats. Förslaget innebär att Bromstens idrottsplats omdisponeras till att innehålla skola, idrottshall samt ytor för idrott med fotbollsplaner med mera. Detaljplanen för skolan hanteras som ett separat planärende. 

 • Bällstaån utvecklas till ett långsträckt parkstråk som löper genom hela området.
 • Ån breddas och åkanterna förstärks.
 • Årummet kantas av bebyggelse och stadsgator.
 • Två små och tre stora broar binder ihop gatorna på ömse sidor om Spångaån.
 • Bällstaån utvecklas till ett långsträckt parkstråk som löper genom hela området.
 • Mitt i den nya stadsdelen formas en ny central park som inramas av alléträd med sittmöjligheter.
 • Parken planeras innehålla aktiviteter både för barn och unga.
 • Parkens gräsmatta ger möjlighet till avkoppling och samvaro i soligt läge.
 • En del av parken kommer att fungera som en översvämningsyta då vattennivån i ån stiger.
 • Andelen personbilar kommer att öka eftersom karaktären av området förändras från industriområde till bostadsområde.
 • Området ligger mycket bra med närhet till kollektivtrafik.
 • Winquists väg och Skogängsvägen förses med hastighetsdämpande åtgärder i höjd med parken, för att bidra till en god miljö för samtliga trafikslag.

Kontakta oss

Skicka in din fråga via formuläret.

* Obligatorisk uppgift

Vad handlar din fråga om?*

Frågor om kö, priser och inflyttning

Kontakta byggaktören för frågor om hur du ställer dig i kö, prisuppgifter, tid för inflyttning och liknande. Vem som är byggaktör hittar du högre upp på denna sida.

Telefonkontakt

Joakim Bejerskog
områdesstrateg, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 473

Amer Halabi
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 540

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Bromstensstaden

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad