Flygvy över området kring Nockebyhov.

Västra Nockebyhov

Västra Nockebyhov består av en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Stadsdelen ligger relativt centralt med närhet till Brommaplan.

I översiktsplanen för Stockholm är området markerat som gles stadsbebyggelse och miljön har av Stadsmuseet bedömts som kulturhistoriskt värdefull. Ett av de övergripande målen i planeringen är att främja en levande stadsmiljö i hela staden. För Nockebyhov gäller att stadsbebyggelsen utvecklas successivt med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2011 att påbörja ett programarbete för västra Nockebyhov. Ett program upprättades och samråd och remiss ägde rum vintern 2011/2012. I programarbetet utreddes bland annat möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med flerfamiljshus och radhus. Stadsbyggnadsnämnden godkände 7 mars 2013, med några undantag, stadsbyggnadskontorets förslag och därefter har detaljplaner upprättats och byggnation pågår i området.

Karta och områdesfakta

Karta över området med placering för respektive kvarter markerat med bokstäver.

Förslag om att detaljplanelägga befintligt område med sommarbostäder från 1910-talet för att bland annat möjliggöra anslutning till det kommunala VA-nätet. I samband med planarbetet kommer de kulturhistoriska värdena i befintlig bebyggelse att beaktas. Området närmast norr om Ferievägen utreds för eventuell byggnation av radhus. I dagsläget är det inte aktuellt att planlägga område A. De planerna ligger vilande.

Vid korsningen mellan Ferievägen och Tyska Bottens väg har fem mindre flerbostadshus, i tre till fem våningar byggts. Lokalgatorna har rustats upp.

Vid Gubbkärrsvägen norr om korsningen med Tältvägen (kvarter C) kommer flerbostadshus om 4–5 våningar, cirka 30 lägenheter byggas. Bostäderna upplåts som hyresrätt.

Vid Gubbkärrsvägen, mellan Tältvägen och Fritidsvägen (kvarter D), byggs två flerbostadshus med cirka 60 lägenheter som upplåts som hyresrätt.

I december 2014 tog exploateringsnämnden beslut om att markanvisa området till AB Familjebostäder. Detaljplanen har vunnit laga kraft och Familjebostäder planerar att starta byggnationen under 2024/2025.

Flerbostadshus och LSS-boende vid Gubbkärrsvägen

Ny bebyggelse planeras att prövas kring bussens vändhållplats mellan Tyska Bottens väg och Ferievägen.

Inget planarbete har påbörjats.

Den nya detaljplanen medger cirka 20 radhus vid Tyska Bottens väg (kvarter F). 10 december 2015 beslutade exploateringsnämnden att anvisa mark till Småa AB för cirka 19 radhus. Detaljplanen har vunnit laga kraft och byggnation pågår. Byggaktör är Beqab.

I korsningen vid Tyska Bottens väg och Mälarblick (kvarter G) planeras cirka 56 bostäder i flerbostadshus med lokaler i bottenplan.

Exploateringsnämnden tog i februari 2014 beslut om markanvisning till Lindbäcks Boende AB. Detaljplanen har vunnit laga kraft. Byggaktör är Brovalvet fastighets AB. 

Förslag på parhus eller ett mindre flerbostadshus i den branta sluttningen söder om Ferievägen. En våning föreslås ligga i gatunivå med ytterligare suterrängvåning som klättrar nedför berget där terrängen medger det.

Inget planarbete har påbörjats.

Kontakta oss

* Obligatorisk uppgift

Få kopia/svar

Ange din e-postadress, så att vi kan svara dig via e-post. När du anger din e-postadress får du också en kopia på ditt meddelande.

Telefonkontakt

Erika Montelius
Projektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 566

Peter Tryzno
Byggprojektledare, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 562

Elisabeth Lindvall
Kommunikatör, exploateringskontoret
Telefon: 08-508 26 580

Projekt i stadsutvecklingsområdet Västra Nockebyhov

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad