Flygbild över Hornsberg
Flygbild över Hornsberg och Kristineberg. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Västra Kungsholmen

Stadsutvecklingsområdet Västra Kungsholmen omfattar stadsdelarna Kristineberg, Hornsberg och Stadshagen i Nordvästra Kungsholmen och genomgår en omfattande förändring från tidigare industriområde till ett attraktivt bostads- och kontorsområde. En tät och stadsmässig bebyggelse växer fram med god tillgång till service, parker, vatten strandpromenader och kollektivtrafik.

Om stadsutvecklingsområdet

Stadsbyggnadsnämnden antog år 2002 ett program för stadsutvecklingen av nordvästra Kungsholmen. Programmet innebär en av de sista stora utbyggnaderna av innerstaden. En tätbebyggd innerstadsdel med en blandning av bostäder, arbetsplatser, parker och service skapas. Området binds samman med östra Kungsholmens stadsstruktur och områdets tidigare åtskilda öar av bebyggelse knyts samman. Läget vid Mälarens strand, omedelbart intill stenstaden, tillsammans med utmärkta kommunikationer, ger området en unik möjlighet att utvecklas till ett mycket attraktivt bostads- och arbetsområde.

5000 bostäder och kommersiella lokaler

Inom nordvästra Kungsholmen byggs det över 5000 nya bostäder och 350 000 m2 kommersiella lokaler. När området är fullt utbyggt kommer det att inrymma 20 000 boende, upp emot 35 000 arbetsplatser, och en allsidig kommersiell och offentlig service.

Stockholms stad utvecklar tillsammans med byggherrar och Trafikverket

Stockholms stad och ett 25-tal byggherrar och Trafikverket.

Utvecklingsarbetet pågår till 2022

Utvecklingen av västra Kungsholmen pågår för fullt och kommer att pågå fram till minst 2022.

Bildgalleri

Flygbild över Stadshagen.
Flygbild över Stadshagen. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret.
Flygbild över Stadshagen.
Flygbild över Stadshagen. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret.
Flygbild över Hornsberg.
Flygbild över Hornsberg. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret
Flygbild över Hornsberg
Flygbild över Hornsberg, Essingeleden

Projekt i stadsutvecklingsområdet

Rapport, Nordvästra Kungsholmen

Under hösten 2019 genomförde Exploateringskontoret i Stockholms stad en utvärdering av kvalitativa mål i området nordvästra Kungsholmen.

Grunden för metoden är gåturer i bostadsområdet, under vilka deltagarna besvarar påståenden knutna till olika platser som diskuteras i en fokusgrupp.

Utvärdering av kvalitativa mål, slutrapport Nordvästra Kungsholmen

Kontakt

Magnus Bäckström

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Monica Almquist

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad