Projekt Pågående

Bromstensstaden etapp 1 och 2

Bromsten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde pågår. Marken förstärks, ledningar för VA/telefon och fiber läggs, parken anläggs och nya gator byggs. Industrimarken ska omvandlas till en funktionsblandad stadsdel för boende och besökare med bostäder, verksamheter och förskola.

Pågående och planerade arbeten

Arbetena med att omvandla Bromstens industriområde till Bromstensstaden pågår. Stockholm stads entreprenör Peab förstärker marken och bygger upp den grundläggande infrastrukturen. Det innebär att gator byggs, ledningar läggs samt vatten-och avloppsledningar dras.

PEAB utför markarbetena på stadens mark, det vill säga inom gata, framtida parker och torg på uppdrag av exploateringskontoret.

Byggbolagen som bygger bostäder och lokaler arbetar inom sin respektive kvartersmark. Bolagen ansvarar för att informera närboende och verksamheter vid störande arbeten.

Om etapp 1

Bilder etapp 1

Utblick mot Åparken. Illustration: White arkitekter.
Utblick mot Åparken. Illustration: White arkitekter.
Illustrationsplan. Området för kvarteret Tora m.fl. är markerat med svart linje. White arkitekter.
Illustrationsplan. Området för kvarteret Tora med flera är markerat med svart linje. White arkitekter.
Stora parken. Illustration: White arkitekter.
Stora parken. Illustration: White arkitekter.
Lilla torget. Illustration White arkitekter.
Lilla torget. Illustration White arkitekter.
Karta där etapp 1, kv. Tora framgår med röd färg. Stadsutvecklingsområdet för Bromstens staden är markerat med grått.
Karta där etapp 1, kvarteret Tora framgår med röd färg. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.

Om etapp 2

Området för Bromstensstadens andra etapp avgränsas i nordost av Spångaån och Skogsängsvägen och i sydväst av Mälarbanan. Etapp två  omfattar nio stadskvarter längs med huvudgatan Skogängsvägen med cirka 1 000 lägenheter, lokaler i bottenvåningarna och 8 förskoleavdelningar.

På illustrationen ovan framgår byggaktörerna för Bromstensstaden etapp 1- kvarteret Tora med flera samt Bromstensstaden etapp 2 - Gustav, Gunhild med flera.

Byggbolagen bygger bostäder och lokaler inom sitt respektive kvarter.

  • Gustav 1 och Gunhild 5 ägs av Slättö.
  • Fastigheten Gunhild 7 ägs av JM AB.
  • Gunhild 4 ägs av Ikano Bostad AB .

Tidplan

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019.

I området pågår markarbeten på allmän plats, det vill säga det som ska bli gata, park och torg. Markarbetena utförs av Peab på uppdrag av exploateringskontoret och arbetena samordnas med Bromstensstadens etapp 1.

Byggbolagen bygger bostäder och lokaler inom sina respektive kvarter. Området byggs ut etappvis. Första inflyttning beräknas ske under 2024.

Bilder etapp 2

Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från Skogängsvägen. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Brunnberg och Forshed arkitektkontor.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från Spångaån. Illustration: Larsson arkitekter.
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från parken. Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Vy från Skogängsvägen: Illustration: Lindberg Stenberg arkitekter.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild m. m.fl. är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.
Karta, där etapp 2, kvarteret Gustav, Gunhild med flera, är markerat med blått. Stadsutvecklingsområdet för Bromstensstaden är markerat med grått.
Utsikt från balkong inom kvarteret Gunhild ut mot stora parken. Bild: JM.
Utsikt från balkong inom kvarteret Gunhild ut mot stora parken. Bild: JM.
Utsikt mot JM:s kvarter Gunhild från gång- och cykeltunneln under Mälarbanan: Bild: JM.
Utsikt mot JM:s kvarter Gunhild från gång- och cykeltunneln under Mälarbanan: Bild: JM.
JM:s kvarter Gunhild sedd från parkområdet vid Skogsängsvägen. Bild: JM.
Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.
Situationsplan Bromstensstaden, där etapp 2 framgår.

Kontakt

För frågor om Stockholms stads arbeten i Bromstensstaden

Stockholms stads funktionsbrevlåda Bromstensstaden

Amer Halabi

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Joakim Norell

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

JM, Kvarteret Gunhild 7, Bromsten

JM Kundtjänst

Vill du veta mer?

Etapp1

Detaljplanen för kvarteret Tora med flera vann laga kraft 6 oktober 2016. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Etapp 2

Detaljplanen för Bromstensstadens andra etapp - fastigheterna Gustav 1, Gunhild 4, 5 och 7 vann laga kraft 8 juli 2019. I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingarna.

Bygg- och plantjänsten

Läs mer om

Mälarbanan – Trafikverket

Uppdaterad