En hus under byggnation. På taket syns en byggarbetare.

Bostäder

All stadsplanering ska bidra till en socialt och ekologisk hållbar stad. Stadens mål är att skapa en stad utan segregation som alla människor har råd att bo och leva i. För att bygga samman staden och minska segregationen ska arbetet med fokusområden för stadsutveckling prioriteras och arbetet med att utveckla de strategiska sambanden som pekas ut i översiktsplanen stärkas.

Under många år framöver kommer Stockholm att ha ett stort fokus på bostadsbyggande. Dagens brist på bostäder begränsar stadens utveckling och näringslivets tillväxt. En blandning av bostadstyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer eftersträvas i hela staden. Fler bostäder med överkomliga hyror behövs.

Bostadsbyggandet ska bidra till att koppla samman och integrera stadsdelar, överbrygga barriärer, skapa socialt blandade stadsdelar och förbättra offentliga miljöer.

Fler bostäder behövs och under perioden 2010–2030 har Stockholm som mål att det ska byggas 140 000 nya bostäder. I december 2022 hade cirka 49 procent eller drygt 69 000 bostäder av målet om de 140 000 bostäderna påbörjats.

Flera steg för att bostäder ska skapas

Staden arbetar på flera sätt för att antalet bostäder ska öka.

Detaljplaner

För att bostäder ska kunna byggas på en bit mark måste det finnas en detaljplan som bestämmer att marken får användas till bostäder och vilken byggrätt en fastighet har.

Arbetet startar med en så kallad startpromemoria, start-PM, som innebär att stadens tjänstemän börjar titta på förutsättningarna för att ändra detaljplanen så att bostäder kan byggas på platsen. Om förutsättningarna är bra tas ett förslag till detaljplan fram. När detaljplanen beslutats och vunnit laga kraft kan bostadsbygget börja.

Stadsbyggnadsprocessen

För perioden 2023 och 2024 är målet 8 000 bostäder per år i godkända och antagna detaljplaner.

Markanvisningar

En markanvisning är en form av option som ger byggaktörer rätt att under vissa villkor ensamt få förhandla med staden om att få bygga bostäder eller annat på en del av stadens mark. En markanvisning sker genom till exempel anbud eller tävling. Innan beslutet om vilken byggaktör som får markanvisningen analyserar stadens förvaltningar lämplighet, platsens förutsättningar och vilka behov som finns i området.

För perioden 2023 och 2024 är målet att markanvisa 8 000 nya bostäder per år, varav hälften ska vara hyresrätter.

Bostäder för olika grupper

Här nedanför ser du exempel på projekt som byggs med en särskild grupp i åtanke. Genom att bygga bostäder för olika grupper i staden kan vi säkerställa att bostadsmarknaden kan möta invånare med särskilda behov. Dessutom skapar vi, när olika grupper bor tillsammans, en levande och sammanhängande stad.

Podden Stockholm växer

Ny kollektivtrafik och fler bostäder

Inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingen – Storstad Stockholm har nya kollektivtrafiksatsningar och ökat bostadsbyggande i Stockholm förhandlats fram.

Stockholmsförhandlingen 2013

2013 års Stockholmsförhandling resulterade bland annat i den pågående utbyggnaden av tunnelbanan. Enligt avtalet ska Stockholms stad finansiera en del av utbyggnaden. Dessutom har staden ansvar för att 45 900 bostäder byggs i närheten av den nya tunnelbanan, främst i söderort.

Nya tunnelbanan, Region Stockholms webbplats

Sverigeförhandlingen 2017

Sverigeförhandlingen – Storstad Stockholm avslutades 2017 och resulterade i en överenskommelse om bland annat en ny tunnelbanelinje mellan Älvsjö och Fridhemsplan, förlängd Roslagsbana till city och utbyggd Spårväg syd.

Stockholms stad ska enligt överenskommelsen finansiera en del av satsningarna på infrastruktur och bygga nya bostäder. Av dessa ska 49 000 byggas i närheten av den nya tunnelbanan och ytterligare 500 vid Östra station, på mark som frigörs när Roslagsbanan förlängs till city.

Slutrapport från Sverigeförhandlingen, Regeringskansliets webbplats
Projekt inom kollektivtrafiken, Region Stockholms webbplats

Uppdaterad