Flygbild över Bagarmossen.

Bagarmossen–Skarpnäck

I Bagarmossen och Skarpnäck tar staden ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området för att ta tillvara stadsdelarnas potential. Området ska stärkas genom fler bostäder, förskolor, bättre service och kollektivtrafik, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation, där natur- och kulturvärden behålls och utvecklas.

Projektfakta

Programmet för Bagarmossen och Skarpnäck omfattar upp till 3 500 bostäder, bättre service och kollektivtrafik, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation. Utifrån de övergripande förutsättningarna i programmet tar staden fram detaljerade planer (sk detaljplaner) och utvecklar goda miljöer för bostäder, förskolor, rekreation och service, samtidigt som natur- och kulturvärden behålls och utvecklas.

Genomfört programarbete

 • 2012, ursprungligt planprogram för Bagarmossen-Skarpnäck på samråd
 • Augusti 2013, beslut om ny inriktning och områdesavgränsning för programarbetet
 • 2014, omarbetning av programhandlingar
 • Vår 2015, en designdialog genomförs med boende och föreningar i området som underlag till samrådshandlingarna
 • oktober-december 2015, samråd med öppet hus hålls i båda stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck
 • Oktober 2016, stadsbyggnadsnämnden godkänner programmet 

Successiv utveckling

Området utvecklas successivt i flera olika detaljplaner under åren framöver med programmet som övergripande utgångspunkt. För detaljerad information om de olika projekten, se rubrik Projekt i stadsdel.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Flygbild över Bagarmossen.
Visionsbild Bergholmsparken, White arkitekter och Tovatt
Visionsbild Bergholmsparken, White arkitekter och Tovatt

Kontakt

Sebastian Wahlström Klampfl

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Agnes Skovdal

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Dialog/samråd

Aktiviteter under den tidiga dialogen (före samrådet)

 • Informationsmöte i Skarpnäcks Kulturhus den 17 november 2011
 • Tidig dialog i Bagarmossens Folkets Hus den 30 januari 2012

Aktiviteter under samrådsperioden juni-augusti 2012

 • Lokalt samrådsmöte med öppet hus i Skarpnäcks kulturhus 18 juni
 • En dragning i Tekniska nämndhuset 14 juni

Genomförda aktiviteter kring nytt samråd 2015

 • Våren, designdialog innehållande två workshops och vernissage med cirka 80 personer
 • 26 mars, öppet nämndmöte på Skarpnäcks kulturhus, presentation av arbetet och resultatet av designdialogen
 • 27 mars - 19 april, utställning om designdialogen i Skarpnäcks kulturhus
 • 29 oktober 2015 till 13 december 2016, samråd för programmet
 • Samrådsmöte i form att öppet hus 13-16 november i stadens dialogpaviljong vid Brandparken mitt emot Skarpnäcks tunnelbana och i Bagarmossens centrum bredvid "tårtan".

Översiktsplan för Stockholm

Uppdaterad