dcsimg

Bagarmossen–Skarpnäck

I Bagarmossen och Skarpnäck tar staden ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området för att ta tillvara stadsdelarnas potential. Området ska stärkas genom fler bostäder, förskolor, bättre service och kollektivtrafik, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation, där natur- och kulturvärden behålls och utvecklas.

Projektfakta

Programmet för Bagarmossen och Skarpnäck omfattar upp till 3 500 bostäder, bättre service och kollektivtrafik, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation. Utifrån de övergripande förutsättningarna i programmet tar staden fram detaljerade planer (sk detaljplaner) och utvecklar goda miljöer för bostäder, förskolor, rekreation och service, samtidigt som natur- och kulturvärden behålls och utvecklas.

Genomfört programarbete

 • 2012, ursprungligt planprogram för Bagarmossen-Skarpnäck på samråd
 • Augusti 2013, beslut om ny inriktning och områdesavgränsning för programarbetet
 • 2014, omarbetning av programhandlingar
 • Vår 2015, en designdialog genomförs med boende och föreningar i området som underlag till samrådshandlingarna
 • oktober-december 2015, samråd med öppet hus hålls i båda stadsdelarna Bagarmossen och Skarpnäck
 • Oktober 2016, stadsbyggnadsnämnden godkänner programmet 

Successiv utveckling

Området utvecklas successivt i flera olika detaljplaner under åren framöver med programmet som övergripande utgångspunkt. För detaljerad information om de olika projekten, se rubrik Projekt i stadsdel.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Visionsbild Bergholmsparken, White arkitekter och Tovatt
Visionsbild Bergholmsparken, White arkitekter och Tovatt

Kontakt

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Agnes Skovdal

Projektledare, exploateringskontoret

Anna Ingels

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Dialog/samråd

Aktiviteter under den tidiga dialogen (före samrådet)

 • Informationsmöte i Skarpnäcks Kulturhus den 17 november 2011
 • Tidig dialog i Bagarmossens Folkets Hus den 30 januari 2012

Aktiviteter under samrådsperioden juni-augusti 2012

 • Lokalt samrådsmöte med öppet hus i Skarpnäcks kulturhus 18 juni
 • En dragning i Tekniska nämndhuset 14 juni

Genomförda aktiviteter kring nytt samråd 2015

 • Våren, designdialog innehållande två workshops och vernissage med ca 80 personer
 • 26 mars, öppet nämndmöte på Skarpnäcks kulturhus, presentation av arbetet och resultatet av designdialogen
 • 27 mars - 19 april, utställning om designdialogen i Skarpnäcks kulturhus
 • 29 oktober 2015 till 13 december 2016, samråd för programmet
 • Samrådsmöte i form att öppet hus 13-16 november i stadens dialogpaviljong vid Brandparken mitt emot Skarpnäcks tunnelbana och i Bagarmossens centrum bredvid "tårtan".

Översiktsplan för Stockholm

Uppdaterad